Een nieuw ervaringsbarema voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Een nieuw ervaringsbarema voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Om in overeenstemming te zijn met de Belgische en Europese regelgeving moesten alle sectoren hun leeftijdsbarema's omzetten in leeftijdsonafhankelijke barema's. Deze omzetting is nu ook een feit in het paritair comité voor de scheikundige nijverheid (PC nr. 207). 

Wat zijn de krachtlijnen van de sector CAO betreffende de ervaringsbarema's?

Het gaat hier over relevante ervaring, met name: “iedere periode van professionele activiteit, uitgedrukt in volledige jaren (= periodes van 12 maanden), als werknemer, zelfstandige, ambtenaar of tewerkgesteld met een leerovereenkomst en dit zowel binnen als buiten de sector van de scheikundige nijverheid en rekening houdend met de gelijkstellingen opgenomen in de CAO. 
Voor diegene die reeds in dienst waren, wordt gewerkt met een fictieve relevante ervaring en verandert er dus niets. De nieuwe werknemers daarentegen dienen hun relevante ervaring te kunnen aantonen op het moment dat ze starten. 

Wat moet er nu nog gebeuren?

Het afgesloten Sectorakkoord moet nog per bedrijf besproken worden en vastgelegd worden in een bedrijfsCAO. Tot op heden zijn hierover bij Lanxess NV nog geen gesprekken gevoerd en blijven de oude leeftijdbarema’s van kracht tot de nieuwe CAO afgesloten is.
 
Het sectorakkoord zegt hierover het volgende;
 
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het verloningssysteem voor de bepaling
van de minimum maandlonen en de maandwedden, gesloten op 11 januari 2010 in het
Paritair Comité voor de bedienden van de scheikundige nijverheid

Hoofdstuk ll Verloningssysteem op basis van relevante ervaring

§ 3. Het staat de ondernemingen vrij andere verloningssystemen verder te zetten mits naleving van de in deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde minimum maandlonen.
 
Wat er nu op het Intranet gepubliceerd is, is iets helemaal anders en totaal niet wat in bovenstaande sector CAO besproken is.
 
We zullen er dan ook op aandringen dat deze publicatie onmiddellijk verwijderd en vervangen wordt door de in voege zijnde Refertesalarisschalen, aangepast aan de indexsprong van 1 maart 2011.
 

Print   Email