Kort verslag CPBW van 24 januari 2019

Kobe Nys / 25 januari 2019

We vragen om aan de opvolglijst een kolom “afgehandeld” toe te voegen. Op deze manier kunnen we opvolgen dat aanpassingen die werden goedgekeurd ook effectief worden uitgevoerd. Momenteel merken we dat als we sommige goedgekeurde onderwerpen niet elke maand opnieuw herhalen, vergeten worden.

Bespreking ontwerpverslag nr.18/12 van de vergadering van 20 december 2018.

 • Een verkeerstoezichter voor de wareningang in Lillo zal op 25 februari samen met Covestro besproken worden.
 • Aan de uitgang in Kallo is voor vrachtwagens nog steeds een parkeerprobleem. Ze versperren nu en dan de uitgang vanwege plaatsgebrek. We vragen een oplossing.
 • We merken nog steeds dat de werkomstandigheden voor het personeel van Cleaning Masters erg verschilt tussen lo & ro. De omstandigheden voor het personeel op ro moeten drastisch verbeteren. Als er geen verbeteringen merkbaar zijn, zal er een officiële klacht ingediend worden.
 • De interfonie op GF werd gecontroleerd. Daaruit bleek dat er om voldoende hoorbaar te zijn luidsprekers te kort zijn. We vragen om deze tekorten snel op te lossen omdat deze bv. bij een alarmsituatie belangrijk zijn voor de veiligheid.
 • Voor de koelingsproblemen van de slaapvertrekken van de brandweer werd een opdracht aan een externe firma gegeven. Deze gaat onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om voor voldoende koeling te zorgen. Als er tegen de zomer geen oplossing is vragen we om daar een airco te voorzien.
 • Voor het onderhoud van energiemiddelenstations in de bedrijven vragen we of het nuttig kan zijn om periodieke controles uit te voeren. De werkgever meldt dat de laatste gebruiker het station correct moet achterlaten en dat er bij tekortkomingen een SAP-melding kan gemaakt worden. Het lijkt wel nuttig om dit op te nemen als aandachtspunt voor de bedrijfsrondgangen van het cpbw.
 • Naar aanleiding van de vraag om de fenceline-metingen beschikbaar te stellen voor de brandweer van Covestro meldt de werkgever dat externen geen toegang krijgen tot het PI-systeem.
 • We vragen om het arbeidsreglement en de V.AP. over het alcohol & drugsbeleid te updaten.
 • We melden nogmaals dat de opleiding “ex-meters” niet voldoende is om als veiligheidswacht te fungeren. We vragen om voor de hele site duidelijk te maken welke opdrachten mogen uitgevoerd worden met deze opleiding.
 • De controle & het juiste gebruik van aardingen wordt verder besproken in het LZO. (Lanxess Zorg Overleg)
 • De damp-bijpas op AS zal preventief geïsoleerd worden vanwege geluidsoverlast. Er wordt niet gewacht op de aangevraagde geluidsmetingen.
 • Om te verduidelijken welke ex-Gsm’s zijn toegestaan, zullen er foto’s van deze toestellen ter beschikking worden gesteld.
 • Na de vraag of er een leeftijdsgrens is voor het dragen van een gaspak, kregen we volgende antwoorden.
   • Elke 5 jaar ondergaan gebruikers een fietsproef.
   • Vanaf 45 jaar ondergaan brandweer & IP jaarlijks een fietsproef.
   • Op het jaarlijks medisch onderzoek is er extra aandacht voor de geschiktheid.
 • We stemden in om de bloedanalyse van Mensura aan te passen, te verbeteren. We gaven wel enkele opmerkingen bij de CDT analyse. Deze gaat over alcohol. Deze test moet steeds vrijblijvend zijn en mag geen voorwaarde zijn om een behandeling voor een alcohol probleem te krijgen.
 • Na een bespreking over de fietsveiligheid op de Scheldelaan worden volgende aanpassingen dit jaar uitgevoerd.
   • Ter hoogte van de ingang van Covestro wordt het fietspad verbeterd.
   • Ter hoogte van ingang zuid worden verkeerslichten geplaatst.
   • Op de Van Cauwelaertsluis wordt een fietspad voorzien.
 • We merken op dat de mogelijkheid om slaap-otoplastieken aan te vragen nog niet voldoende gecommuniceerd is.
 • Naar aanleiding van de onduidelijkheid met pannen werden volgende aanpassingen gedaan.
   • Alle pannen krijgen een oog om deze aan op te hangen.
   • Alle pannen krijgen een oranje steel, ook draai- of brilpannen. LOTOTO-pannen krijgen een gele steel of oranje steel met gele tape.
   • Enkel gatpannen krijgen ook een gat in de steel.
 • Er heerst een onveiligheidsgevoel bij het fietsen naast de betonblokken op de site in Kallo. We vragen hiervoor een andere oplossing en vragen om ook het volledige verkeersplan te evalueren. De interventiedienst stemt hiermee toe en meldt dat ook met externen werd afgesproken om het verkeersplan zowel aan Lillo- als aan Kallo-zijde te evalueren.

Maandverslag van december

Het maandverslag van december werd na enkele verduidelijkingen goedgekeurd.

Arbeidsongevallen van december

GF:             Medewerker kreeg een vezel achter zijn bril in het oog. Deze ging voor verzorging naar de Kaai 142. Dit bleek niet voldoende en ging nadien nog voor verzorging naar het ziekenhuis. De arbeidsgeneesheer meldt dat het bij deze situaties steeds aan te raden is om naar een ziekenhuis met een oog-specialist te gaan. We vragen de werkgever om voldoende verschillende modellen veiligheidsbrillen te voorzien zodat medewerkers een model kunnen kiezen dat het beste aansluit op hun gezicht.

ANON:         Een leeg vat kwam los uit een vatenklem en viel bij het takelen 12m naar beneden. Er zal een nieuwe vatenklem met borging worden voorzien en de staalbouw zal waar nodig worden aangepast.

GF:             Een verrijker kantelde bij het laden van een vrachtwagen met afvalglas. De schep van de verrijker zal worden verkleind zodat deze 500kg minder kan laden. Er zal een spreektoestel voor de chauffeur en de begeleider worden voorzien zodat er communicatie mogelijk is.

Ernstig arbeidsongeval bij medewerker van Samoco

Bij het demonteren van een koeler op zwavelzuur 3 (AZ) werd een zuurpak gedragen. Bij het uitdoen van dit pak werd de arm van de persoon gecontamineerd. Dit werd pas later opgemerkt door de brandwonden. De contractor werd hierna verzorgd bij de medische dienst en vervolgens in het ziekenhuis. Het blijkt dat er extra aandacht moet gegeven worden aan het afspoelen van een zuurpak door een 2de persoon. Ook de correcte uitkleedprocedure dient gerespecteerd te worden.

Meldingen

Op Anon werd asbest ontdekt ter hoogte van de analysedrainpot. Dit werd opgenomen in het asbest-register.

Allerlei

 • We merken op dat de gevraagde afsperlinten & zwaailampen aan de hogedruk-pompenzaal op MT nog niet werden voorzien. We vragen om dit zoals afgesproken te voorzien.
 • We vragen om het onduidelijke verkeersbord aan de parking ter hoogte van het restaurant LO te verwijderen. De werkgever meldt dat dit zal gebeuren.
 • We merken enkele uitvallen van de ventilatie in het labo van Vulkacieten op. Het blijkt niet duidelijk wanneer het labo gesperd is door een zwaailamp of een akoestisch signaal.
 • De contractorzone op parking zuid blijkt na de sneeuwval erg glad. We vragen om hier te strooien en deze zone op te nemen in het strooiplan.
 • We merken een tekort aan ex-meters op bij GF en de brandweer. Deze situatie brengt de veiligheid in het gedrang.
 • We merken dat er op AS nood is aan opleiding rond het juiste gebruik van arbeidstoelatingen.
 • Bij een goedgekeurde veiligheidstip krijgen medewerkers een “Sport & Cultuurcheque”. We vragen dit op een andere manier te verlonen.
 • De interventiedienst meldt dat de V.AP. over bedrijfsrondgangen & bedrijfsbezoeken werd aangepast. Na enkele opmerkingen werd deze goedgekeurd.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 28 februari 2019 om 10u.  

 


Print   Email