Kort verslag van het CPBW van 22 november

Bespreking ontwerpverslag Nr. 12/10 van de vergadering van 25 oktober 2012

 • Veiligheidsbrillen GF: er is nogmaals een ander type bril uitgetest. Deze versie beantwoord aan de vereisten voor onze spinners. De aankoopprijs is merkelijk goedkoper en er is een snellere levertijd.
 • Herhalingsopleiding RUC is blijkbaar nog niet voor alle medewerkers gelopen. Dit wordt nagekeken.
 • Stutzenboor Anon: preventieadviseur had bemerkingen en aanbevelingen doorgegeven aan leidinggevenden in CPBW. Uitleg hier aangaande werd echter niet bekomen. Wordt vervolgd in volgende vergadering.
 • Verwarming afvulling RUC: staalbouw wordt aangepast om zeilen te plaatsen. Werknemers melden dat bij vorkliften mensen met karton trachten zich te beschermen tegen de koude. Vraag om te bekijken of hier mogelijkheden zijn om dit beter op te lossen.
 • Er zijn momenteel 60 kastjes voor motorhelmen in sociaal gebouw zuid. Vraag om een beter inzicht te bekomen door wie deze bezet zijn. Zo kan er sneller actie ondernomen worden om extra kastjes te voorzien en hoeven we niet te wachten tot het hele concept sociaal gebouw is bekeken. Er is nog steeds vraag naar extra kastjes voor motorhelmen.
 • Legionella nooddouches: er zal een aan de nooddouches een vermelding worden aangebracht “ Na gebruik van deze nooddouche dient men zich te melden op de medische dienst”.
 • Indien er problemen zijn op het bedrijf met verkeerd geparkeerde voertuigen dan is het de bedoeling om chauffeur aan te spreken.
 • Na het herhaaldelijk aantreffen van sigarettenpeuken in het Anon bedrijf werd door de werknemers gevraagd om nogmaals te bekijken of er een rookvoorziening mogelijk was. De voorzitter meldt dat hij dit heeft aangekaart maar dat dit niet bespreekbaar is. Werknemers betreuren dit en blijven het jammer vinden dat werkgever het hoofd in ’t zand blijft steken.
 • Werknemers vragen naar aanleiding van gelopen stressonderzoek bij RUC of er in navolging op een ander bedrijf dit ook kan lopen. Voorzitter adviseert om eerst het eindresultaat van dit onderzoek af te wachten. Voorstel van werknemers voor volgend onderzoek is brandweer.
 • Problemen bij aanmaak van bindmiddel niet gewijzigd. Snelle acties zijn nog niet voor morgen. PBM ’s zullen worden voorzien.
 •  VIA-06 Multihangslot: wegens implementering vanaf 1 januari 2013 vragen werknemers om bij RUC dringend actie te ondernemen, wegens niet gekend in dit bedrijf.
 • Stilstand Anon: nabespreking is nog niet gelopen met de werknemersdelegatie.
 • Vraag naar inzet van contractoren zonder VCA attestering. Hierdoor veel slechte afwerkingen van jobs.

Maandverslag IDPB en EDPB van september 2012

Het maandverslag werd overlopen .

Bespreking arbeidsongevallen oktober 2012

Geen.

Incident RUC dd 8 oktober 2012 vrijzetting via portego

Kringlooppompen gestopt om ph metingen te kunnen uitbouwen. Overdruk komt vrij via protego. Er zal een bijpass worden voorzien om dit in de toekomst te voorkomen. ( 30/4/2013 )

Tekst aanpassing ( V.AP.09.13)

Werknemers gaan akkoord met deze aanpassing maar vragen wel een bevestiging aan Mansura dat dit in de toekomst ook zo zal worden benaderd en afgehandeld. Op de jaarvoorstelling in januari 2013 zal dit worden toegelicht door PAPSI.

Samenstelling Ad Hoc werkgroep “ Verkeersveiligheid op de site”

Deze werkgroep heeft tot doel de zwakke weggebruikers te beschermen.

Opzet : Inventariseren van eventuele knel- en verbeterpunten. Frequentie bepalen Voorstellen uitwerken Een prioriteit (score ) bepalen Rapporteren aan LVO en CPBW

Bespreking JAP 2013 punten

Alle weerhouden punten werden nogmaals kort overlopen. In het bijzonder het punt “ Stellingen “ kreeg extra aandacht. Opbouw van een stelling, samenwerking met productie, bekijken welke afspraken zijn vastgelegd in het lastenboek, … Vraag van de voorzitter om recente problemen op te lijsten en zo al te kunnen aftoetsen.

Evaluatie stand van zaken JAP 2012

Hoofd dienst HSEQ geeft een overzicht met stand van zaken.

De mogelijkheid om de feitenboomanalyse bij AO mee op te stellen / feitenboomanalyse vooraf toegestuurd krijgen

Werknemers vragen om hier aan mee te kunnen werken om een beter inzicht te kunnen bekomen bij de verwerking hiervan. Voorzitter vraagt of iedereen al de opleiding heeft gevolgd die door AG werd gehouden. Preventieadviseur zal dit nogmaals organiseren. De feitenboom zal worden opgestuurd met het ontwerpverslag. Het beter maken van de feitenboom wordt bij de werkgever besproken.

Herziening VIA-05 Arbeidstoelatingen

Werknemers vragen om dit in z’n geheel eens te herzien om dit niet uit het oog te verliezen. Wordt op opvolglijst geplaatst.

Mededelingen:

Op 31 oktober 2012 waren er twee incidenten. Uitval RUC en bij Hydramine uitbraak SO2.

Deze zullen worden besproken tijdens volgende CPBW vergadering.

Allerlei

 • Werknemers vragen op alle bedrijven, zoals bij Glasvezel, het initiatief om fruit ( appels ) te voorzien.
 • Bij het gebruik van plastiek bekertjes dient te worden gelet op de cijfercode die hier is aangebracht. Momenteel zijn er witte bekertjes met de code 6 in gebruik. Dr. Habets zal dit onderzoeken en feedback bezorgen.
 • Momenteel wordt er op de infoschermen veel tekst in het Engels geplaatst. Vraag om dit in het Nederlands te doen.
 • Opstapelen product luchtstraalmolen: wordt van 750kg naar 1000kg verhoogd. Probleem om dit ergonomisch goed uit te voeren. Wordt bekeken.
 • Waterkoelers op bedrijven: het periodiek onderhoud dient te worden bekeken wie dit gaat doen.
 • Contractors: drankvoorzieningen voor deze mensen moet door hun werkgever worden voorzien. Cola automaat op de site is slechts een bijkomende voorziening.
 • Vraag van werknemers voor opleiding binnen CPBW. Volgende thema’s worden naar voor geschoven: arbeidskledij, aangepast werk.

Volgend CPBW zal doorgaan op donderdag 20 december 2012 om 10.00u.


Print   Email