Kort verslag van het CPBW van 28 juni

Bespreking ontwerpverslag Nr. 12/05 van de vergadering van 24 mei 2012

 • Veiligheidsbrillen GF zijn nog niet in orde. 3M gaat aangepaste versie opsturen. Uvex kan brillen leveren met een groen spectrum. Op termijn is blauw ook mogelijk. Optie om deze brillen op oogsterkte te kunnen leveren wordt nog bekeken.
 • Voor wat betreft het gebruik van een multihangslotbeugel dient VIA 06 te worden aangepast. Deze beugel is de standaard, communicatie naar alle bedrijven. Het afklemmen is voor LVO geen standaard. TRA op dat moment zal bepalend zijn wanneer iemand zich in een kritische situatie bevindt.
 • Gesprekken op energie met de Technische Coördinatoren zijn gelopen. Zij schrijven de arbeidstoelatingen en faxen deze door naar de ploegleiders.
 • Manipuleren van flexibels opnemen in JAP 2013.
 • Voorzitter beveelt aan om een opleiding te voorzien aangaande het maken en analyseren van feitenbomen voor de leden van het CPBW langs werknemerskant. Cursusmateriaal zal digitaal beschikbaar komen. 
 • Contractors van de bouw oven 1 in GF werden aangesproken over het niet correct dragen van PBM’S. 
 • Nogmaals de vraag om in sociaal gebouw zuid in de toiletten handenwasser, papierhouder en zeepdispenser te voorzien.

Maandverslag IDPB en EDPB van mei 2012

Sanering AS plein komt volgend CPBW aan bod.

Bespreking arbeidsongevallen april 2012

Er waren twee ongevallen zonder arbeidsongeschiktheid.

 1. Bij het takelen van transfo kreeg slachtoffer bok op de rug. Een aantal actiepunten werd weerhouden na dit ongeval: - Werkprocedure opstellen - Opleiding takelen - Samenwerking tussen dag en shift - TRA maken voor stilstand oven 2 in 2013.
 2. Bij het verleggen van beschermtegels afgaskoeler kreeg slachtoffer een splinter in zijn pink. Volgende actiepunten: - Gebruik van het ideale gereedschap - Gebruik van de juiste PBM’s - Controle van gereedschap

Aanpassen V.AP 01.05 Huishoudelijk reglement

Hoofd HSEQ geeft een overzicht van de voorgestelde aanpassingen. Ook worden de werknemersvertegenwoordigers in de diverse werkgroepen en commissies overlopen.

Incident RUC d.d. 14 april 2012 Stoffilter

Er werd een uiteenzetting gegeven over de stofexplosie die plaatsvond. Reden was een hoeveelheid stof in een ventilatorruimte. De ventilator was in onbalans geraakt en heeft vonken veroorzaakt met alle gevolgen. Acties:

 • Afpulsen van filterelementen
 • Onderhoudsschema opstellen
 • Bij sterke trillingen onmiddellijk actie
 • Niet kuisen met borstel

Blootstelling Tolueen in CPL

Blijkt dat er in de Tolueenstroom een verhoogd gehalte Benzeen aanwezig is > 0,1%. Vanwege de carcinogene eigenschappen worden volgende punten gestart:

 • Aanpassen VIB - Aanpassen PIH profiel met aangepast medisch onderzoek
 • Werkzaamheden aan bedrijfsdelen = werken met verhoogd risico: arbeidstoelating met TRA -
 • Aanpassen uitvoeringsanalysen en voorschriften
 • Opleidingsinformatie door arbeidsgeneesheer
 • Doucheplicht nav van carcinogene eigenschappen
 • Bij blootstelling aan carcinogenen is de wettelijke grens “nul”.

Evaluatie IP’ers

De werknemersvertegenwoordiging meldt dat de motivering niet optimaal is bij een aantal IP’ers. Door het volgen van meermaals de zelfde opleidingen is het niet steeds motiverend voor deze mensen. Vraag om dit te bekijken en te verbeteren en ook bij de aanwerving te screenen mbt tot deze bijkomende job.

Eerste Hulp op het werk

Werknemersvertegenwoordiging vraagt om naar aanleiding van een aangepaste wet te bekijken of wij binnen de onderneming nog correct bezig zijn met dit thema. Het jaarlijks opleiden van de mensen en het maken van een risicoanalyse is nodig. De voorzitter wil zich laten informeren door Mensura om dit te verduidelijken hoe en wat naar de toekomst.

Opleiding Nooddossier voor ploegmedewerkers

Vraag om een korte bondige samenvatting van het nieuwe Nooddossier te communiceren naar de ploegmedewerkers.

Provinciale Noodplanoefening Lubrizol

Dit punt komt volgend CPBW aan bod.

Werking vertrouwenspersoon / werking Mensura – psychosociale aspecten en VAP 09.13

Naar aanleiding van een vertrouwenscrisis komen twee personen van Mensura een uiteenzetting geven hoe zij werken mbt deze materie. Zij leggen hun werkwijze en procedures hier aangaande uit. De werknemersvertegenwoordiging heeft heel wat bedenkingen bij gebeurde feiten uit het verleden. Het vertrouwen is nog steeds niet herwonnen. Bijkomend wordt er een tekstvoorstel tot aanpassing van het arbeidsreglement voorgelezen:

Vanaf het ogenblik dat er zowel een informele als een gemotiveerde klacht werd ingediend, verbindt Lanxess nv er zich toe om een specifieke rechts- bescherming toe te kennen aan de werknemer. Indien de werkgever desondanks binnen voernoemde termijn de arbeidsrelatie beëindigt of de arbeidsvoorwaarden op ongerechtvaardigde wijze eenzijdig wijzigt, moeten de redenen van de beslissing van de werkgever vreemd zijn aan de klacht, de rechtsvordering of de getuigen- verklaring..

Naar aanleiding van het laatste voorval werd door de werknemers gevraagd om de HR officers niet meer te weerhouden als vertrouwenspersoon. Omwille van hun taak.

Mededelingen

 • In juli is eer geen CPBW vergadering.
 • Herschikking preventiedienst: vanaf 1 juli zal Luc De Vocht tijdelijk 0,4 FTE assistent preventieadviseur voor GF op zich nemen. Dit ter ondersteuning van Dirk Eeckhaoudt. Verder blijft hij brandweercommandant op Kallo.
 • Eddy De Bleecker en Nicole De Winter zullen vanaf 1 juli op Kallo gevestigd zijn.
 • Vraag om punten aan te brengen voor het JAP 2013.
 • Er werden metingen gedaan voor legionella. Op GF werd er een meting uitgevoerd met een te hoog resultaat. Een tweede meting was ok. Bij RUC leverde een meting een te hoog resultaat op. Bij een tweede meting bleek het nog slechter. Er wordt een verhoogde spoelactie ondernomen.

Allerlei

 • De ottoplastieken zijn blijkbaar niet zo soepel en vlot inbrengbaar. Vraag om dit na te zien.
 • Incident met geurhinder op 4 juni. Verder bespreken volgend CPBW.
 • Incident op Anon met luchtmeetdienst. Verder bespreken volgend CPBW.
 • Vraag om vanuit het CPBW een advies te krijgen van FOD WASO voor Antistatische Kledij.
 • Vraag om de werkgroep kledij op een efficiënte en correcte manier te kunnen laten functioneren.
 • De situatie aan AS plein is ruim 5 à 6 jaar wanorde. Vraag om initiatief om dit te verbeteren.
 • Gebruik van P3 stofmaskers is aanbevolen bij RUC. Dit ter vervanging van de P2 stofmaskers.
 • Met de verhuis van Nicole De Winter een oplossing voor de brillen op RO.

Opvolgingsblad

Wordt volgend CPBW overlopen en op stand gebracht.

 

Volgend CPBW vindt plaats op donderdag 23 augustus 2012 om 10.00u.


Print   Email