CPBW2013

Kort verslag CPBW van 19 december

 

Bespreking ontwerpverslag nr 13/11 van de vergadering van 26 november 2013

- Voor een goede controle van de vorkliften wordt overlegd met de firma Gunco. Er is een betere opvolging nodig van deze controles.

- Na het zwavelzuurlek op RUC is er een overleg geweest tussen HSEQ en Brandweer Beveren. Ervaringen werden uitgewisseld en het punt “ communicatie “ moet beter. Tevens werd ons nooddossier aan brandweer Beveren toegelicht. Gemeenschappelijk oefenen is ook aangewezen voor de toekomst.

- Er moet een betere communicatie komen tussen Bayer en LBC. Wanneer er incidenten zijn dienen alle partners op site duidelijk worden geïnformeerd.

- Naar aanleiding van een dodelijk ongeval bij Total na werken aan kelf, is er van FOD Waso nog geen terugkoppeling. Werknemers vragen om een procedure op te stellen hoe we binnen de firma zullen omgaan bij het plaatsen van kelven.

- Xact: voorzitter heeft gesprek gehad met verantwoordelijke. Per regio zal er iemand worden aangeduid. De ambitie is om vanaf januari 2014 maandelijks met concrete actie te komen.

Maandverslag IDPB en EDPB van november 2013

- Werd overlopen.

Bespreking arbeidsongevallen november 2013

Er waren twee ongevallen zonder werkverlet:

  • Op GF kreeg slachtoffer een splinter in vinger tijdens spinnen.
  • Medewerker Energie thuis onwel. Dit ten gevolge van fenol incident bij LBC. Nadien naar ziekenhuis ter controle.

Bespreking incidenten november 2013

- Cx lek aan Kringloopkoeler E 105 op Anon. Eerst was er een klein lek aan stuz, met beperkte reparatie wat resulteerde in grotere lek. Nadien werd er een kelf geplaatst. Werken voor TA die opvolging vereisen dienen aangemeld te worden in SAP. Tevens bij Cx lekken nooit een provisorische lekdichting laten zitten.

- Vrij boren stutz pomp G 218B op Anon. Bij vrij boren stuz, boor vast gekomen en afgebroken in tuflinventiel. Deze ventielen worden vervangen door een normaal bolventiel met een volledige doorgang. Na een volgend incident is het gebruik van stuzenboren verboden. Er wordt gezocht naar een verbeterde versie.

- Uitval beeldschermen Anon. Door een verkeerde handeling van EP hadden de PC schermen van de cyclohexaanoxidatie gedurende 40 minuten geen voeding. Alle sturingen bleven echter doorlopen. Feitenboom volgt nog.

Voorstel algemene punten voor het JAP 2014

- Het doel en gebruik gele arbeidstoelating werd nog bij opgenomen. Reeds voorgestelde punten werden goedgekeurd.

Nieuwe V.AP.09.24 “ Thermische omgevingsfactoren “ met bijlagen

- Hierover is een nieuw KB van toepassing. Via deze V.AP borgen we de implementering bij werkzaamheden. Hiervoor is een “ werkinstrument “ beschikbaar om alzo te bepalen welke maatregelen er moeten worden genomen bij bepaalde werkzaamheden.

Aanpassing V.AP.08.02 “ Risico inventarisatie chemische en niet chemische agentia “ + bijlage 2.1

- Actiewaarden industriële warmte aangepast volgens het nieuwe KB.

Aanpassing VIA 05 Arbeidstoelatingen ( nieuwe gele arbeidstoelating voor elektrische werken )

- Aanpassingen werden opgenomen nav opmerkingen die werden gemaakt. De arbeidstoelating zal worden opgenomen in VIA 05. Deze nieuwe arbeidstoelating zal worden gebruikt vanaf 01/2014. Wie verantwoordelijk is om te tekenen moet nog worden gedefinieerd.

Aanpassing V.AP01.05 bijlage 3 “ Commissies en werkgroepen CPBW “

- Bij de werkgevers worden enkele wijzigingen doorgevoerd.

Aanpassing VIA 03 “ Melding en onderzoek van arbeidsongevallen “

- Ten gevolge van Ten Force is deze VIA aangepast. De feitenboom opstelling gebeurt met behulp van een sjabloon. Het principe van de melding, feiten, foto’s, relaas, … blijft onveranderd.

Mededelingen – Asbestwerken afstandhouders BLCPL dd 6 december 2013

- Melding werken Capro: verwijderen asbest afstandhouders.

- Melding werken GF: vervangen asbestplaten loskade magazijn.

Allerlei:

- De douches in sociaal gebouw zuid werkten tijdens het weekend van 29 november – 2 december niet. Hoe gaan we hier mee om, daar wij voor een aantal werknemers doucheplicht hebben. Werknemers willen dat dit als bedrijfsstoring moet worden behandeld. Voorzitter is hier volledig mee akkoord. Betrokken diensten worden aangesproken.

- Werknemers vragen een betere oplossing voor de betonblokken aan refter west.

- Naar aanleiding van opleiding aangepast werk willen werknemers in Q1 2014 hier op terugkomen.

- Werknemers vragen naar nooddouche in labo RUC; deze is voorzien maar moet nog worden aangesloten.

- Werknemers maken melding van geen degelijk onderhoud wagens ID. Hoofd HSEQ zal de firma aanmanen hierover.

- Blauwe lamp aan wareningang voor binnen rijden MUG is nauwelijks zichtbaar overdag!

- Vraag om alle meldingen van Ten Force te kunnen bekomen voor de leden van het CPBW.

Opvolgblad

- Wordt overlopen en op stand gebracht.

 

Volgend CPBW donderdag 30 januari 2014 om 10.00u.


Print   Email