Kort verslag cpbw van 26 oktober

Bespreking ontwerpverslag nr.17/08 van de vergadering van 31 augustus 2017.

 • Er werden enkele locaties voorgesteld om CO2 metingen uit te voeren.
 • Over het naleven van protocollen op AXX zijn infosessies gelopen. Iedereen is het eens dat mondelinge arbeidstoelatingen niet meer worden toegestaan in Ex-zones.
 • Wie eenvoudige handelingen met asbest zal uitvoeren is nog steeds niet duidelijk.
 • Passieve WPA-monitoring (WerkPlaatsAtmosfeer) blijkt ook bij hogere waarden effectief. Bij extreem hoge waarden zal de actieve WPA-monitoring nog nodig zijn. De passieve zijn veel lichter om te dragen. • Het gebruik van beschermkappen bij hinderstellingen werd nog steeds niet opgenomen in de voorschriften voor stellingbouw. Dit zal met betrokken firma’s begin 2018 besproken worden.
 • Voor het besturen van een verreiker zal zoals bij een vorklift een opleiding gegeven worden met een 5-jaarlijkse herhaling.
 • We vragen of het wel handig is om op de site van Kallo een steunploeg voor de brandweer in te zetten vanop de site in Lillo.
 • Om mangaten af te sperren vragen we om makkelijk hanteerbare netten te voorzien. Met welke sloten moeten deze netten vergrendeld worden ?
 • We stellen nog steeds vast dat controle en onderhoud van 24h-stoelen moeizaam verloopt. Het is niet duidelijk wie de verantwoordelijken zijn.
 • De werknemersafvaardiging stelt voor om GSM-gebruik enkel te verbieden in Ex-zones, de werkgever wil het gebruik in controlekamers evenals niet toestaan. Verdere afspraken volgen nog.
 • We stellen vast dat er nog steeds geen duidelijke communicatie is geweest rond het gebruik van wit/zwart zones in sociaal gebouw zuid.
 • Op parking zuid zullen verkeersborden geplaatst worden met een snelheidslimiet.
 • Werknemers vragen een handige oplossing om in controlekamers alarmsignalen te kunnen simuleren voor contractoren.
 • Werknemers vragen een 24h. bewaking van de site in Kallo. Besprekingen hieromtrent zijn lopende.
 • Voor isolatiewerken bij in dienstname van installatiedelen zal een VIA uitgewerkt worden.
 • De werkgever meldt dat bij te weinig fietsstaanplaatsen aan sociaal gebouw west de fietsparking aan de werkplaats kan gebruikt worden.
 • Kristalijn silicastof zal vanaf nu behandeld worden als een kankerverwekkende agentia.
 • De arbeidsgeneesheer moet personen die contact met asbest hebben gehad, opnemen in een register om op die manier ooit gebruik te kunnen maken van een verzekering hieromtrent.
 • Voor nodige aanpassingen aan de keuken in Lillo werd 110.000 euro vrijgemaakt.
 • Na klachten over de kleine shift-bussen werden de certificaten van deze voertuigen opgevraagd. Dit om na te gaan of ze voldoen aan de geëiste normen.

Bespreking ontwerpverslag nr.17/09 van de vergadering van 31 augustus 2017.

 • In september was er geen cpbw wegens toelichtingen rond de nieuwe cao.

Maandverslag augustus & september.

 • AZ wil graag mee inpikken op het ombouwen van noodbaden naar douches zoals op Anon. Ook andere bedrijven worden uitgenodigd om hier aan deel te nemen.
 • We vragen hoe we het noodnummer kunnen bellen als het internet niet werkt. De nieuwe telefoons werken immers met een internetverbinding. De interventiedienst meldt dat in alle controlekamers een zwarte telefoon staat om de brandweer te bellen.
 • Na deze vragen en nog enkele verduidelijkingen werden de maandverslagen goedgekeurd.

Arbeidsongevallen augustus & september.

 • AXX: Het slachtoffer kreeg een nevel in het gezicht bij het openen van een ventiel waar een eerder gemelde lek nog niet hersteld was. Er kwam NaMBT/NaOH vrij. De werknemersafvaardiging vraagt om ter plaatse een melding te kunnen voorzien zodat het zichtbaar wordt dat het ventiel niet bediend mag worden. Dit ongeval zal in november verder besproken worden.
 • AXX: Het slachtoffer kreeg een spoelmengsel over zich bij het trekken van een in dienst zijnde pH-meting. Bestaande voorschriften werden nogmaals doorgenomen. Er wordt extra aandacht gevraagd voor duidelijke shiftoverdrachten.
 • GF: 2 personen krijgen een glassplinter door hun handschoen. Er wordt onderzoek gedaan naar betere handschoenen.
 • US: Persoon van Weber krijgt stoom in het aangezicht bij werken aan een stoomleiding. Er werden voor deze werken nieuwe PBM’s voorzien (beschermkledij met aluminium). Weknemers vragen om te onderzoeken of de betreffende leiding drukloos kon gemaakt worden.
 • AS: Persoon van IBS valt van een ladder bij betonwerken aan het nieuwe e-lokaal. Een kraan raakt de ladder met een mortelbak waardoor slachtoffer valt en meerdere breuken oploopt. Er wordt opgemerkt dat er geen gebruik van een rigger werd gemaakt en dat de ladder en stellingen niet werden gekeurd.

Incidenten

 • GF: Chauffeur valt van vrachtwagen bij het afdalen van de ladder. De persoon was bezig met een staalname waardoor hij niet de volle aandacht voor de ladder had. De werkgever merkt op dat de persoon klompen droeg.

Mensura halfjaarverslag 2017.

 • De werkgever merkt op dat personen die zich niet aanmelden voor het jaarlijks onderzoek worden aangesproken via de bedrijfsleiding zoals het hoort.
 • Biomonitoring wordt wel eens meer vergeten.
 • De bedrijfsgeneesheer moet afwezigheden melden bij de bedrijfsleiding.
 •  Na bovenstaande bemerkingen werd het verslag goedgekeurd.

Status JAP 2017 & thema’s JAP 2018.

 • Niet alle bedrijven meldden hun stand van zaken over de opvolging van het JAP 2017. Dit wordt daarom in november opnieuw besproken. We merken wel op dat de opleiding over asbest nog niet overal gelopen is. 
 •  Onderwerpen voor het JAP 2018 worden in november besproken

Allerlei

 • De toestand van de bureelruimte en andere voorzieningen op het gelijkvloers van Anon werd met een presentatie toegelicht om de vele problemen aan te kaarten. We vragen om snel een totaaloplossing te bieden.
 • Het zuurpakkenlokaal op MT is aan renovatie toe.
 •  We vragen extra aandacht voor snelheid en het respecteren van de rijrichting op de site in Kallo.
 • We vragen naar een oplossing voor de spoorovergang aan poort zuid als de lichten onnodig op rood staan. Er word een bespreking met Infrabel gepland.
 • We merken op dat de voorschriften voor flexibels nog niet werden aangepast. Enkel metalen flexibels met beschermspiraal mogen nog aangekocht worden.
 • De werknemersafvaardiging vraagt om op AXX meer manoeuvreerruimte te voorzien voor harstankwagens.
 • De werknemersafvaardiging merkt op dat portiers op Covestro tot wel 13 nachten na elkaar presteren en te weinig rust nemen. We vragen een betere uitwerking van hun werkschema, ook zij staan immers in voor onze veiligheid.
 • Bij de stilstandswerken in Lillo merken we veel taalproblemen op bij contractoren. We vragen ook om er op toe te zien dat contractoren zeker voldoende vooropleiding hebben genoten.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 23 november om 10h.


Print   Email