Ondernemingsraad van 10 oktober

Verkoop Aniline AXX

Naar aanleiding van de vorige ondernemingsraad gaf de werkgever verduidelijking op de verkoop van Aniline aan Duitsland. Er zijn enkele tankwagens Aniline verkocht aan Duitsland. De Aniline kwam uit een gehuurde tank. Vermits we nu beschikken over een nieuwe veel grotere tank in het tankpark van AXX, zal deze interne verkoop nooit meer voorvallen.

Toelichting myHR

Ploegleiders en managers kunnen persoonlijke data van hun ondergeschikte zien in myHR. Het gaat hem over Burgerlijke stand, loon, kinderen, telefoon, e.a. Volgens ons is dit strijdig met de wet op de privacy. Niemand gaf hier persoonlijk zijn toestemming voor.

De werkgever zal dit controleren.

Wij vragen wie de centrale contactpersoon is voor myHR.

De werkgever zegt dat dit voor de dagelijkse dingen de HR van de bedrijven is. Voor de meer specifieke taken is Bart Callebaut tel: 3988 het aanspreekpunt.

CAO 104

We merken op dat het demografiefonds niet gekoppeld kan worden aan een cao met een looptijd van 1 jaar. Het demografiefonds loopt tot eind 2024.

De werkgever zegt dat hij daarvan op de hoogte is en gaat hiermee akkoord.

Glasvezel

Bij de besprekingen met medewerkers van glasvezel aangaande de frustratie op de werkvloer werd met de leidinggevende een actieplan opgesteld. Aandacht, waardering , respect en ondersteuning zijn de te nemen actiepunten. Wij vragen een opvolging van de resultaten van dit plan.

De werkgever zegt dit als een vast punt op te nemen in de agenda van de ondernemingsraad. Hij zal maandelijks de ondernemingsraad inlichten.

Gemeenschappelijk vervoer haven

Het havenbedrijf richtte een werkgroep op om te bekijken of een gemeenschappelijk vervoer tussen alle bedrijven in de haven mogelijk is. Buiten betrokken leidinggevende wil de werkgever ook afgevaardigde van het personeel laten deelnemen aan toekomstige gesprekken van die werkgroep.

Indien Lanxess geïnteresseerd zou zijn om in dit havenvervoersplan te stappen, zal de uiteindelijke beslissing genomen moeten worden door de ondernemingsraad.

Arbeidsreglement

De aangepaste versie van het arbeidsreglement ligt momenteel bij de drukker. Verwacht wordt dit volgende week te kunnen verdelen onder de medewerkers.

Moduleleiders PA6

Om een bediendecontract te kunnen verkrijgen dienen moduleleiders een opleidingstraject te volgen. Dit zou in het belang zijn van de bedrijfsleiding maar ook van de moduleleider zelf. Hij kan zo ervaren of de job bij hem past. De eerste statuutswijziging zou starten vanaf 1 januari 2020.

De werknemers zeggen dat de werkgever verkeerd geïnformeerd is. Er zijn moduleleiders die al van voor 2018 de job uitvoeren maar hiervoor nog steeds niet beloond worden. Alle tegenwerking hiervoor komt van de betrokken bedrijfsleiding. Eerder gemaakte afspraken uit de ondernemingsraad worden gewoon genegeerd.

De werkgever zegt dit te zullen nazien. Als dat inderdaad zo is dan is dat niet correct. Tevens stelt hij voor om het opleidingstraject voortaan 1 jaar te lopen.

Wij gaan hiermee niet akkoord, 6 maanden is meer dan lang genoeg om een beoordeling op te stellen.

Collectieve ADV dagen 2020

In 2020 zullen volgende ADV dagen gemeenschappelijk genomen worden:

  • Vrijdag 22 mei
  • Maandag 20 juli

Volgende feestdagen worden verschoven:

  • Zaterdag 15 augustus naar maandag 17 augustus
  • Zondag 1 november naar maandag 2 november

Op 24 en 31 december zal er zoals vorige jaren, soepel worden omgesprongen met verlof voor het dagpersoneel.

Economische situatie

AXX: Er was een stilstand in NaMBT en MOA. DZ kende een stabiele uitlasting in september. Hetzelfde voor de DM productie.

In september lag de verkoop onder het budget door de geplande stilstand. De verkoop van DZ lag een stuk hoger dan het budget door een stabiele campagne.

De voorraad van de vaste stoffen is ligt gedaald door de afbouw tegen het jaareinde. De voorraad vloeistoffen is sterk gedaald door de stilstand.

De stroom- en aardgasprijs liggen onder het budget wegens een dalende marktprijs en een seizoeneffect. De stoomprijs ligt onder het budget wegens lagere aardgasprijzen.

Capro: De productie lag ligt onder het budget wegens voorraadsturingen door een lagere interne vraag. YTD was er een lichte daling van door verschillende productiestoringen en een dalende interne vraag.

De grondstofprijzen voor C 6 stegen ligt in augustus en september. Vanaf oktober wordt er een daling verwacht. De Ammoniakprijs daalde ligt in augustus en september maar vanaf oktober wordt er een stijging verwacht. De zwavelprijzen zullen in Q4 dalen.

Het verkoopvolume van Capro lag licht onder het budget. Hetzelfde voor AS. De verkoopprijs van AS was 1/3 hoger dan het budget wegens het uitblijven van de traditionele zomerdip.

In oktober zal de productie in lijn liggen met het budget. De verkoopprijs van AS zal dalen in oktober. De energieprijzen zullen daarentegen stijgen.

Glasvezel: In september lag de productie in lijn met het budget. YTD lag de productie lager door een stop van armen 1&3 door het stilleggen van oven 1 half april. Dit is duidelijk zichtbaar in de productie YTD.

De grondstofprijzen blijven stabiel maar de energieprijzen zijn ligt stijgende (seizoensgebonden).

De verkoopprijzen liggen ligt boven budget door een hogere verkoop in januari en extra volumes naar LXS entiteiten buiten de EU ter compensatie van een verminderde vraag vanuit UER.

De stilstand van oven 1 loopt voor op de planning. De opstart is voorzien voor deze week waardoor de productie in oktober hoger dan verwacht zal liggen.

Europa Forum

Het jongste Europa Forum vond plaats op 28 – 29 en 30 augustus in Italië.

Er volde een korte samenvatting van dit forum.

Op 4 en 5 november zal er een nieuwe vergadering worden ingelast van een beperkt comité te Leverkusen.

Ploegbezetting AXX

De ploegbezetting op AXX is momenteel 8/12. Wij vragen of het nu mogelijk is om 9/12 te lopen met de huidige bezetting.

De werkgever zegt dat het niet altijd makkelijk is om daaraan te voldoen omdat niet iedereen, binnen een ploeg, voldoende opgeleid is. Hij ziet verbetering mogelijk tegen het jaareinde. De opleidingen lopen en er wordt zo soepel mogelijk met aangevraagd verlof omgesprongen.

Fietsenstalling

De werknemers vragen naar de stand van zaken betreffende de fietsenstalling en vragen of de werkgever een rondschrijven kan doen ivm de stalling van fietsen. Wegens een beperkt aantal stopcontacten is het niet altijd mogelijk om een fiets op te laden. Teveel fietsers zijn niet altijd hoffelijk. Gewone fietsen en fietsen die niet opgeladen worden staan onnodig aan stopcontacten gestationeerd. Tevens vragen we nogmaals om fietsbeugels bij te plaatsen in Kallo.

De werkgever zegt dat er borden zullen geplaatst worden in de fietsenstalling om hoffelijkheid te vragen. Hij zegt dat het verboden is om batterijen van fietsen mee te nemen en op te laden op het terrein.

Parking Zuid

Er is een offerte opgemaakt voor het plaatsen van een omheining rond de parking. Er moet nog wel juridische info gewonnen worden betreffende de verantwoordelijkheid voor een afgesloten parking.


Print   Email