Afwezig van het werk door het coronavirus?

Kan of mag je niet werken omwille van het coronavirus, dan heb je afhankelijk van de situatie recht op loon of een uitkering.

Activiteit onderneming valt stil

Valt de activiteit onderneming van de onderneming bijna volledig of gedeeltelijk stil, bijvoorbeeld omwille van onderdelen die niet langer geleverd worden, dan is er sprake van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of economische redenen.

Je hebt dan recht op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, die je aanvraagt bij het ACV. Uiteraard moet je werkgever hiervoor de formaliteiten ten aanzien van de RVA naleven. Doet hij dit niet, dan heb je recht op volledig loon.

Meer info over tijdelijke werkloosheid.

Je moet in quarantaine

Ben je verhinderd omwille van quarantainemaatregelen, dan ben je in principe arbeidsongeschikt. Je bezorgt dan een doktersattest aan je werkgever, die je het gewaarborgd loon voor ziekte betaalt.

  • Wanneer je in een ziekenhuis of instelling in quarantaine moet blijven, bestaat daarover geen enkele discussie: de wet voorziet dat je in dergelijke gevallen arbeidsongeschikt bent.
  • Bevind je je niet in een instelling of ziekenhuis, dan is de reglementering voor de privésector niet 100% duidelijk.

Voor de privésector voorziet de ziektereglementering een vermoeden van arbeidsongeschiktheid voor werknemers die in contact geweest zijn met iemand die aangetast is door een besmettelijke ziekte.

Het koninklijk besluit vermeldt 8 besmettelijke ziektes, zoals difterie, typhus en roodvonk, maar niet de coronavirussen. Vanuit medisch oogpunt is het evenwel niet zinvol om verschil tussen maken tussen deze verschillende ziektes, zeker gelet op de ernst van het coronavirus. Normaliter zal je arts je dus medisch ongeschikt verklaren, en heb je dus recht op gewaarborgd loon van je werkgever.

Meer info over gewaarborgd loon voor ziekte.

Overmacht

Een laatste mogelijkheid is dat je zelf niet in quarantaine moet, maar je je niet naar het werk kan begeven omwille van maatregelen gericht op anderen, zoals geschrapte vluchten of ingestelde perimeters.

Als je in een dergelijke situatie zelf niet ongeschikt bent of in quarantaine moet, is er sprake van overmacht waardoor je geen recht hebt op loon. De werkgever kan dan wel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen bij de RVA.  Je hebt dan recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Meer info over tijdelijke werkloosheid.

Print   Email