info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

Ondernemingsraad van 8 november 2018

Collectieve ADV-dagen in 2019

In de vorige ondernemingsraad werd al afgesproken om vrijdag 31 mei en vrijdag 16 augustus als collectieve ADV-dagen in te plannen. De werkgever wil dinsdag 24 december en dinsdag 31 december niet weerhouden als collectieve ADV-dagen. Hij zal voor deze dagen de aanvragen voor halve dagen verlof en/of glijtijd vanaf 14u maximaal toestaan.

Statement vanuit het middenkader

De werkgever reageert op het statement van het middenkader en zegt dat hij begrip toont voor het ongenoegen dat dit ontslag met zich mee brengt en dat hij ook begrijpt dat dit een aantal vragen oproept. Omwille van redenen van privacy kan en zal hij echter niet ingaan op een aantal aspecten binnen dit specifieke dossier.

Vanuit de directie wensen ze te benadrukken dat de beslissing tot ontslag genomen is als gevolg van een reorganisatie van de ScCIP afdeling zoals toegelicht werd tijdens de OR van september 2018 én nadat alle mogelijke opties naar een herplaatsing binnen het bedrijf geëvalueerd werden. Deze evaluatie werd inderdaad doorgevoerd zonder de betrokken collega hierover te horen. De directie erkent dat hier in toekomst mogelijk beter mee kan omgegaan worden. In die zin engageert de directie zich om, indien in het uitzonderlijke geval er nog een dergelijke reorganisatie zou plaats vinden, de betrokken collega steeds actief te betrekken bij het zoeken naar een andere job binnen het bedrijf. Daarnaast heeft de directie reeds eerder beslist om het voeren van feedback gesprekken te professionaliseren en te documenteren, dit zowel voor positieve feedback als voor corrigerende gesprekken. Het voeren van feedback gesprekken zal trouwens zoals eerder aangekondigd voor alle medewerkers gelden.

Tot slot wenst de werkgever te benadrukken dat hij de betrokken collega maximaal zal ondersteunen in zijn zoektocht naar een nieuwe job buiten de firma, dit zowel op financieel vlak als via outplacement.

Wij blijven erbij dat dit ontslag voor heel wat onrust zorgt onder het personeel. Vele voelen zich nu als loslopend wild in het jachtseizoen, zeker als men weet dat de werkgever zijn hand er niet voor omdraait om iemand met 30 jaar anciënniteit te ontslaan zonder aanwijsbare reden en dit terwijl er nog verschillende openstaande vacatures zijn. Zeker medewerkers die al eens kritisch kunnen zijn naar hun hiërarchische meerderen, beginnen nu het ergste te vrezen. De werkgever zegt dat niemand zal ontslagen worden omdat hij kritisch is, integendeel LANXESS heeft kritische mensen nodig. Hij zegt dat dit een alleenstaand geval is en dat het niet zijn bedoeling is om medewerkers zomaar te ontslaan.

Structuur PA6

De werkgever zegt dat hij zich aan de in ondernemingsraad OR99 gemaakte afspraak zal houden en alle moduleleiders op PA6 zal bevorderen tot vervangend ploegleider. Op de vraag wanneer dit zal ingaan antwoordt de werkgever dat hij dit zo snel mogelijk in orde zal brengen.

Economische situatie

AXX: Door problemen met de levering van CS2 liepen er in oktober slechts 2 NaMBT-reactoren. Door een nieuwe toepassing voor MOA wordt gevraagd om zoveel mogelijk te produceren. NZ haalde een nieuw dagrecord en momenteel loopt er een capaciteitstest. DM en de vulkanoxen liepen stabiel. De stroomprijs ligt op een hoog niveau en door het seizoeneffect stijgt ook de aardgasprijs.

Capro: door verschillende productiestoringen ligt de gemiddelde dagproductie lager dan gepland. De verkoopvolumes Capro en AS liggen onder budget. De AS verkoopprijs ligt dan weer boven budget. De C6 grondstofprijzen zijn stabiel tot licht stijgend. De ammoniakprijs steeg in oktober en heeft zijn hoogste punt bereikt. De energieprijzen schieten, onder meer door de problemen met de kerncentrales, de hoogte in. Door geplande werken zal de productie voor november lager liggen dan wat werd gebudgetteerd.

Glasvezel: In oktober lag de productie in lijn met het budget, dit wordt ook verwacht voor november. De grondstofprijzen zijn stabiel, maar de energieprijzen stijgen fors.

De werkgever zegt dat hij negatief heeft geantwoord op de vraag van Elia en Electrabel of LANXESS afschakelbare vermogens heeft bij een eventueel stroomtekort in België.

Fietsenstalling

De uitbreiding van de fietsenstalling in Kallo start eerstdaags. Voor Lillo zal dit nog even duren omdat er nog een bouwvergunning moet worden aangevraagd.

Nieuwjaarsreceptie

De werkgever kondigt aan dat er op 8 januari 2018 een nieuwjaarsreceptie gehouden wordt voor al het personeel. De heren Fink en van Roessel van de raad van bestuur zullen, samen met nog enkele andere mensen uit Duitsland, hierop aanwezig zijn. De heer van Roessel zal, naar jaarlijkse gewoonte, van deze gelegenheid gebruik maken om met de leden van de ondernemingsraad te spreken. Voor de shiftmedewerkers die moeten werken en dus niet naar de receptie kunnen komen, zal een waardig alternatief worden aangeboden.

Verkeersplan Kallo

Wij zeggen dat onlangs op het intranet werd aangekondigd dat het verkeersplan voor Kallo vorm krijgt, maar met de beste wil van de wereld zien wij die vorm niet. Een maand geleden werd er in het midden van de straat tussen het sociaal gebouw en de werkplaats een volle witte lijn getrokken waar geen voertuigen meer over mogen, maar het bord dat aangeeft dat dit een doodlopende straat is, is blijven staan, net zoals de borden die verder in de straat aan het kruispunt staan en aangeven dat men met een voertuig niet verder mag en ook niet mag afslaan naar de straat achter de werkplaats. Dit zorgt ervoor dat de wagens die op de parkeerplaatsen staan via de linkerkant van de straat terug naar de poort moeten rijden. Wij willen het plan nog niet onmiddellijk afschieten en het een kans geven, maar als het hele plan gaat lopen zoals nu dan voorspelt dit niet veel goeds. De werkgever zal bekijken wat er is misgelopen.

I-bus (melding later vertrekken bussen aan het bedrijf)

In ondernemingsraad van 12 juli 2018 hebben wij gevraagd om een manier te zoeken om de medewerkers in Lillo die zich tussen hun bedrijf en de poort bevinden, te kunnen verwittigen wanneer de bussen later zullen vertrekken naar de hub. Wij hebben voorgesteld om dit via schermen in de kleedkamers te doen, maar de werkgever heeft nu laten weten dat hij dit niet gaat doen omdat het zeer weinig voorkomt dat de bussen later vertrekken en ook omdat hij denkt dat schermen plaatsen geen garantie geeft dat de mensen ook zullen lezen wat er op deze schermen staat.

I-bus (vertrektijden van hub naar bedrijven)

De werkgever zegt dat hij het voorstel van de werknemers nog eens heeft voorgelegd aan de I-bus manager, maar die heeft laten weten dat de andere bedrijven niet te vinden zijn voor het invoeren van deze 3 minutenregel. Wij vinden dit raar want wat wij vragen gaat enkel over de bussen die naar LANXESS Lillo rijden en hoeft niet te worden ingevoerd voor alle pendelbussen.

Comfort shiftbusjes

De werkgever zegt dat op lijn S44 al een terug een grote bus werd ingezet. Hij heeft aan de raad van bestuur van de I-bus gevraagd om ook op de andere lijnen terug grote bussen in te zetten, maar de meerderheid wou dit niet.

Keukencommissie

Er werden 2 verslagen van de keukencommissie overlopen. De voornaamste punten waren de werken aan het kookgedeelte van het restaurant in Lillo. Deze starten op 13 november om te eindigen op 18 december 2018. Tijdens de werken zal het restaurantgedeelte geopend blijven en zullen de warme maaltijden worden aangeleverd door de keuken van Kallo. Er zal dan maar 1 dagmenu beschikbaar zijn. Bij eventuele problemen aan de Liefkenshoektunnel zal er enkel een broodjeslunch voorzien worden. Op 6 december is er een sinterklaasattentie in de restaurants; in de vendingautomaten zal er op 6, 7 en 8 december iets lekkers worden meegegeven door de sint. Op 20 december wordt een kerstmenu voorzien voor het dagpersoneel. Voor de shift zal er op 24 en 31 december een menu voorzien worden.

Vacatures

De werkgever zegt dat hij vanaf half november tijdelijk ondersteuning gaat inhuren bij een externe partner voor het invullen van alle openstaande vacatures voor chemievakman. Hij wil hiermee de doorstroomtijd voor deze profielen verkleinen. De persoon die deze ondersteuning zal leveren is gespecialiseerd in het aanwerven van technisch productiepersoneel.

Ondernemingsraad van 11 oktober 2018

Nieuwe regelgeving bewakingscamera’s

Sinds de aanpassing van de wet op de privacy in mei 2018 is er ook een nieuwe regelgeving voor bewakingscamera’s van kracht. Hierin staat dat onder andere het register moet worden herbekeken en dat de pictogrammen moeten aangepast worden. De werkgever is dit aan het voorbereiden. Hij heeft hiervoor nog tijd tot december 2018.

Collectieve ADV-dagen in 2019

Er werd al afgesproken om vrijdag 31 mei en vrijdag 16 augustus als collectieve ADV-dagen in te plannen. De werkgever zal nog bekijken of dinsdag 24 december en dinsdag 31 december ook als collectieve ADV-dagen kunnen weerhouden worden. Er werd ook afgesproken om de feestdagen die in een weekend vallen te verschuiven naar de eerstvolgende werkdag.

Statement vanuit het middenkader

Naar aanleiding van het ontslag van een middenkader leest de kadervertegenwoordiger een statement voor dat door zo goed als het hele middenkader ondertekend werd. Hij vraagt om dit integraal in het verslag op te nemen en om dit ontslag in te trekken en deze medewerker in één van de openstaande vacatures in te zetten. Op zijn vraag wie de taken van deze middenkader gaat overnemen antwoordt de werkgever dat deze zullen verdeeld worden onder de huidige oversten van AXX.

De secretaris zegt in naam van de werknemersafvaardiging dat zij achter dit statement staan. Zij vinden dat met dit ontslag een grens overschreden werd en dat er zo niet met personeel omgegaan wordt. Dit zorgt voor heel wat onrust en verontwaardiging onder al het personeel.

De werkgever zal de tekst aandachtig lezen en zal op de volgende ondernemingsraad reageren.

Organisatie ScCIP

Naar aanleiding van wat de werkgever op de vorige ondernemingsraad gezegd heeft, vragen wij of het in dienst nemen van het stoomnetwerk ‘Ecluse’ invloed zal hebben op het personeel. De werkgever stelt dat dit momenteel geen impact zal hebben op het personeel.

Demografiefonds

Op de vraag hoe en wanneer de maatregelen (zie verslag ‘ondernemingsraad van 13 september 2018’) in het kader van het demografiefonds van de scheikundige nijverheid zullen bekend gemaakt worden aan het personeel antwoordt de werkgever dat hij eerst de goedkeuring van het beheerscomité van het demografiefonds wil afwachten, daarna zal hij de werkgroep terug samenroepen om de praktische zaken te bespreken. Wij vragen om de startdatum van de maatregelen vast te leggen op 13 september 2018, de dag van aankondiging in de ondernemingsraad. De werkgever gaat hiermee akkoord.

Structuur PA6

Naar aanleiding van de vraag om de structuur van PA6 te wijzigen naar een apart bedrijf, zegt de werkgever dat hij hier niet op in zal gaan omdat er dan synergiën verloren gaan. Op de vraag wanneer de moduleleiders van PA6 het statuut van vervangend ploegleider krijgen, antwoordt de werkgever dat zij daarvoor de ploegleider van Capro moeten kunnen vervangen en dit is nu niet het geval. Wij stellen dat in de ondernemingsraad van juli 2015 al werd beloofd dat alle moduleleiders het statuut van vervangend ploegleider zouden krijgen. Dit is niets nieuw, het systeem van moduleleider bestond vroeger ook op het Vulkacitenbedrijf en daar waren dit allemaal vervangende ploegleiders. De werkgever zal dit nakijken

Economische situatie

AXX: de 2 reactoren NaMBT draaiden in september op vollast. DM haalde met productie op twee drogers een maandrecord. De voorraad vaste stoffen blijft stabiel, maar laag. Tijdens de komende NZ campagne is er een capaciteitstest gepland. Volgende week zal de nieuwe ploegenindeling voor 2019 bekend worden gemaakt. De stroomprijs stijgt door de combinatie van een aantal factoren. En ook de aardgasprijs gaat omhoog.

Capro: door verschillende productiestoringen ligt de gemiddelde dagproductie iets lager dan gepland. Voor oktober hebben werken aan het conti-gedeelte caprolactam een invloed op de productie. De verkoopvolumes Capro en AS liggen iets onder budget. De AS verkoopprijs ligt hoog boven budget. Ook hier gaan de energieprijzen – onder meer door de problemen met de kerncentrales – de hoogte in. De stilstand in het Anonbedrijf bevindt zich momenteel in de laatste fase.

Glasvezel: in september was er een kleine productievermindering door het herstel van ovenstenen. Voor oktober wordt een normale productie verwacht. De grondstofprijzen zijn stabiel, maar de energieprijzen liggen hoog.

Wij vragen of de overheid aan LANXESS gevraagd heeft om productie te minderen ingeval van een stroomtekort in België. De werkgever zegt dat die vraag nog niet is gekomen, hij zal tegen volgende ondernemingsraad achtergrondinformatie geven over de impact van het stroomtekort op de productie.

Shiftbusjes

Wij vragen met aandrang voor een degelijke oplossing voor het comfort van de shiftbusjes. De werkgever zegt dat de bezettingsgraad van alle shiftbusjes werd bekeken en hieruit bleek dat bus S44 bijna constant aan de maximale bezetting zat. Daarom werd beslist om deze door een grote bus te vervangen. Voor de andere lijnen wordt nog naar een oplossing gezocht. Hierover lopen er gesprekken met andere bedrijven op de Scheldelaan.

Fietsenstalling

De fietsenstalling in Lillo zal op een gelijkaardige manier gebouwd worden als die in Kallo. Hierdoor is er wel meer ruimte nodig dan in het eerste concept.

Overuren AXX

De werkgever zegt dat bij de huidige stiltand bij Anon de overurengrens op dag- en weekbasis wordt bewaakt. Deze test zal naar heel LANXESS nv worden uitgebreid. Op basis daarvan kan er sneller worden gereageerd op inbreuken. Aansluitend is er een opleiding gepland voor kaderleden over aansprakelijkheid en het niet respecteren van de wetgeving.

Aanmaken bindmiddelen Glasvezel

Door de stijgende productie van Glasvezel steeg ook het verbruik en de aanmaak van bindmiddelen. Uit een studie door de preventiedienst bleek dat er iets aan de ergonomie moest gebeuren. De werkgever heeft al enkele aanpassingen doorgevoerd en zal verder onderzoeken of er nog verder kan geautomatiseerd worden.

MEx project HPM

De werkgever was een onderzoek gestart naar een mogelijke centralisatie van de mechanische werkzaamheden binnen HPM. Uit de eerste bevindingen blijkt dat centraliseren op zich geen meerwaarde geeft. Er zal wel bekeken worden of de efficiëntie kan verhoogd worden door een betere samenwerking tussen de verschillende mechanische diensten.

Ondernemingsraad van 13 september 2018

Periodieke informatie Q2 2018

Door lagere grondstofkosten en een lagere productie was er een lichte daling van de omzet voor heel LANXESS nv en dit zowel ten opzichte van Q2-2017 als met wat gebudgetteerd werd. Toch blijft LANXESS nv het uitstekend doen.

Impact vervroegde stopzetting SLA’s met ARLANXEO

Door de verkoop van de resterende 50% aandelen in ARLANXEO aan Saudi Aramco zal de samenwerking tussen LANXESS nv en ARLANXEO ook wegvallen. Momenteel werken beide firma’s nog samen op het vlak van energiemanagement, aankoop, milieu, kwaliteit, boekhouding en IT. Het is de bedoeling dat beide firma’s al deze zaken in eigen beheer gaan doen. Voor energiemanagement, milieu en kwaliteit werd al afgesproken dat beide firma’s deze tegen begin 2019 zelf zullen doen. Hiervoor zullen ook extra vacatures uitgeschreven worden. Over de andere samenwerkingsakkoorden lopen de gesprekken nog.

Op onze vraag hoe de poortbewaking na kantooruren zal gebeuren wanneer ARLANXEO dit niet meer zal doen, antwoordt de werkgever dat hierover gesprekken lopen met Securitas.

Organisatie PTSE

Naar aanleiding van vorig punt vragen wij of ook de SLA’s met Covestro versneld zullen worden stopgezet. De werkgever antwoordt dat dit 2 aparte dossiers zijn. Vanaf 2020 gaat LANXESS nv zijn projecten door zijn eigen PTSE afdeling laten begeleiden, tot dan blijft er ondersteuning van Covestro.

Organisatie ScCIP

ScCIP werd opgericht om bedrijven te zoeken die op de site Kallo een productie-eenheid zouden oprichten om zo de overheadkosten te kunnen reduceren. Momenteel is dit geen noodzaak meer en het oprichten van de PTSE afdeling zorgt ook voor verschuivingen van verantwoordelijkheden. Daarom werd beslist om de rol en verantwoordelijkheden van ScCIP te herbekijken. Het resultaat is dat de centraal georganiseerde taken en infrastructuur zullen overgedragen worden aan PTSE. De infrastructuur van Hoog- en middenspanning wordt aan HPM overgedragen. Tot slot worden de productietaken en infrastructuur overgedragen aan AXX. Alle overdrachten zullen op 1 januari 2019 plaatsvinden.

Op onze vraag wat de impact voor het personeel zal zijn antwoordt de werkgever dat dit nog niet geweten is, maar dat dit geen invloed zal hebben op het aantal VTE’s binnen LANXESS nv. Hij zegt dat het in dienst nemen van het stoomnetwerk ‘Ecluse’ wel impact zal hebben op de operationele werking van de ScCIP afdeling. Wat wel al vast staat is dat de manager van ScCIP vanaf januari 2019 een internationale functie binnen de PTSE groep gaat opnemen.

Organisatie brandweer

Op basis van feedback uit de organisatie en een interne evaluatie van de brandweerorganisatie is gebleken dat de aanwezigheid van twee opgeleide brandweermannen de effectiviteit en het professionalisme ten goede komt tijdens een incidentbestrijding. Daarom zullen er 2 bijkomende brandweermannen worden aangeworven. Dit heeft tot gevolg dat een tactische eenheid (6 functies) zal bestaan uit 2 brandweermannen en 4 IP functies uit Glasvezel. De opleiding voor IP zullen door de aanwezige ploeg van de interventiedienst gegeven worden. Taken die na de reductie van de interventieploegen aan externen werden uitgegeven, zullen terug opgenomen worden door de brandweerploeg en er zal bekeken worden of er nog bijkomende taken kunnen worden toegevoegd. Op onze vraag zal dit alles na 1 jaar geëvalueerd worden.

Werkbaar werk.

De werkgever overloopt de tussentijdse resultaten van de werkgroep ‘werkbaar werk’ die werd opgericht in het kader van CAO 2017-2018. Er werd al afgesproken dat de POP-gesprekken (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) beter uitgewerkt en terug opgestart zullen worden en dat het peter- en meterschap voor nieuwe medewerkers in een betere vorm zal gegoten worden. Er zijn nog gesprekken lopende over het voorbehouden van jobs voor ‘oudere’ medewerkers of voor medewerkers die in het kader van aangepast werk naar een andere functie moeten. Tot slot werd er een aparte werkgroep opgericht om de problematiek rond ‘eindeloopbaanregelingen’ te bespreken.

Demografiefonds

Wat betreft maatregelen in het kader van het demografiefonds voor de scheikundige nijverheid wordt afgesproken dat:

 • de afbouwregeling van de shiftpremie ook zal worden toegepast als een definitieve mutatie van shift naar dag gebeurt op vraag van de werknemer.
 • voor werknemers die op vraag van de werkgever van shift naar dag overgaan in de laatste 2 jaar voor de geplande (vervroegde) pensioendatum zullen hun volledige shiftvergoeding tijdens deze periode behouden.
 • er voor elke afdeling/ploeg gratis fruit zal worden voorzien.
 • de werkgever de kosten zal vergoeden voor oordoppen om geluidsarm te kunnen slapen voor medewerkers die hiervan gebruik willen maken.
 • de beperking van het loon tot 2.871 euro dat betaald wordt voor dagen educatief verlof wordt opgeheven voor medewerkers die een opleiding volgen die relevant is voor functies binnen LANXESS nv. Hiervoor is wel een voorafgaandelijk akkoord van de werkgever vereist.

Dit voorstel wordt unaniem goedgekeurd door de ondernemingsraad en zal door de werkgever ingediend worden bij het demografiefonds.

Politieke verkiezingen

De werkgever zal de in het sociaal memento afgesproken regeling volgen voor de shiftmedewerkers die in het weekend van 14 oktober moeten werken. Deze regeling is als volgt:

De uurregelingen van de shiften worden niet gewijzigd.

Aan de medewerkers die zaterdag met de nachtshift of zondag met de vroegshift moeten werken, wordt een attest bezorgd waarmee zij kunnen ontheven worden van de stemplicht of de mogelijkheid krijgen om een formulier bij de gemeente aan te vragen zodat zij volmacht kunnen geven om iemand anders in hun plaats te laten stemmen..

Medewerkers die erop staan hun stem persoonlijk uit te brengen kunnen hiervoor volgens de bestaande modaliteiten ADV, anciënniteitsverlof of verlet overuren opnemen.

Om ook andere collega's de mogelijkheid te geven van deze faciliteit gebruik te maken wordt gevraagd dat:

- de afwezigheid strikt beperkt wordt tot de tijd die nodig is om uw stem uit te brengen

- er goede afspraken worden gemaakt met de collega’s over wie er wanneer mag gaan

Een kilometervergoeding voor de rit naar het stembureau en terug wordt toegekend aan de medewerker die persoonlijk zijn stem gaat uitbrengen.

Medewerkers die effectief gebruik wensen te maken om persoonlijk hun stem uit te brengen, dienen zo spoedig mogelijk hun bedrijfsleiding hiervan te verwittigen, zodanig dat tijdig de nodige schikkingen in verband met de werkorganisatie kunnen genomen worden.

Structuur PA6

Wij vragen om de structuur van het PA6 bedrijf te wijzigen en er een apart bedrijf, onafhankelijk van Capro, van te maken. De werkgever zal dit bekijken.

Economische situatie

AXX: In juni en augustus liepen zowel de productie als de verkoop heel goed. De CS2 leveringen lopen sinds half augustus terug stabiel. Bij NaMBT kan er terug wat voorraad opgebouwd worden. Bij de vaste stoffen is de voorraad laag maar stabiel. Zowel bij MT als bij Vulkacit werd er extra personeel aangeworven. Omdat er onlangs op Vulkacit heel wat te doen was over de veelvuldige alarmen in de controlekamer, toont de werkgever een grafiek met de voorlopige resultaten van het alarmmanagement. Hieruit blijkt dat er al heel wat minder alarmen komen, maar dat er vooral voor het bereik Thiazolen toch nog plaats is voor verbetering.

Capro: door enkele storingen lag de gemiddelde dagproductie nog steeds onder budget. De C6 grondstofprijzen zijn licht gedaald in augustus maar voor september wordt terug een stijging verwacht. De ammoniakprijs steeg in augustus en zal nog verder blijven stijgen. De zwavelprijs blijft relatief stabiel. De verkoopvolumes liggen onder budget. De verkoopprijs van AS ligt boven budget.

Glasvezel: Door storingen lag de dagproductie onder budget. Ook het verkoopvolume lag onder budget, maar de verkoopprijzen lagen hoger dan werd gebudgetteerd. De grondstofprijzen zijn stabiel en liggen in lijn met het budget. De energieprijzen zullen de volgende maanden verder stijgen door problemen met kerncentrales.

Keukencommissie

Op maandag 10 september was er een vergadering van de keukencommissie. Naar aanleiding van de aanpassingen die aan de keuken in Lillo moeten gebeuren werd er afgesproken om een aparte vergadering te beleggen op 25 oktober die volledig over deze aanpassingen zal gaan. Verder werden er afspraken gemaakt over de stilstand van Anon, werd de enquête die Eurest wil organiseren besproken en ging het over het feit dat de prijzen van de voeding die in het contract tussen LANXESS nv en Eurest staan niet overeenkomen met wat er in de ondernemingsraad werd afgesproken. Tot slot werd de datum van de kerstmenu vastgelegd op donderdag 20 december voor het dagpersoneel en op kerst en nieuwjaarsavond voor het shiftpersoneel. De volgende ‘gewone’ keukencommissie gaat door op dinsdag 4 december.

Shiftbusjes

De werkgever zegt dat hij nog de raad van bestuur van de I-bus moet afwachten voor hij hierover meer informatie kan geven. Deze raad komt volgende week pas samen.

Internet toegang voor iedereen

Wij wijzen erop dat niet iedereen kan aanloggen met de gegevens die werden opgestuurd en vragen om hierover beter te communiceren. De werkgever zal voor extra informatie en ondersteuning zorgen.

 Fietsenstalling

Wij vragen om de fietsenstalling voor Lillo op dezelfde manier te bouwen en in te richten zoals de fietsenstalling op Kallo. Ook wijzen wij erop dat een fietsenrek waarbij 2 fietsen boven elkaar moeten worden geplaatst niet handig is (zeker niet voor elektrische fietsen) en dat wij vrezen dat dit niet zal gebruikt worden. De werkgever zegt dat de situatie in Kallo anders is als in Lillo. In Lillo is er veel minder plaats en zal het noodzakelijk zijn om met een creatieve oplossing te komen om alle fietsen gestald te krijgen. Hij vraagt om de proefopstelling van het fietsenrek met verdiepingen uit te proberen. Indien zou blijken dat dit echt niet te doen is zal er naar een andere oplossing gezocht moeten worden.

Overuren AXX

Wij stellen ons vragen bij zowel het aantal overuren dat er op AXX worden gepresteerd, als over het respecteren van de rusttijden en vragen om de wetgeving ter zake te volgen. Om het bedrijf draaiende te houden doen de leidinggevende veelal beroep op een vast groepje medewerkers om overuren te presteren. Hierdoor kan het gebeuren dat er onvoldoende rust is tussen de werkperiodes van deze medewerkers. Wij hebben syndicaal al gevraagd naar een soort alarmbelprocedure, waarbij het systeem rekening houdt met de wettelijk voorgeschreven rusttijden en het aantal uren dat iemand na elkaar mag werken. Dit systeem kan dan een verwittiging geven wanneer iemand één van beide niet zou respecteren.

De werkgever zegt dat overuren moeten kunnen in het belang van het bedrijf, maar dat de wetgeving moet gevolgd worden. Hij stelt dat indien er geen kandidaten gevonden worden die de nodige rusttijden hebben genoten, de productie moet aangepast worden. Hij zal onderzoeken of een alarmbelprocedure kan ingevoerd worden zodat leidinggevenden verwittigd worden wanneer iemand teveel of tekort na elkaar zou werken.

Ondernemingsraad van 12 juli 2018

Nieuwe fietsstalling

De werknemers vragen om hen mee te betrekken in de planning van de nieuwe fietsstalling .
De werkgever zegt de planning te laten zien en open te staan voor opmerking hierover. De definitieve aanpassing is voorzien voor het einde van dit jaar.

Organisatie PTSE groep

PTSE groepPTSE (Productie - Technologie - Veiligheid - Milieu ) zal èèn van de belangrijkste groepsfuncties worden binnen Lanxess NV en zal geleid worden door Dhr Piet Van Loo.
Opzegging van SLA´s geleverd door Covestro en Arlanxeo, vereenvoudiging, synergie en hogere efficiëntie liggen aan de basis van de oprichting van deze groep.

Doelstelling:

 • Opbouw van eigen projecten & Enginering afdeling
 • Opbouw van eigen HSEQ voor Milieu en kwaliteit
 • Opbouw van RBI: optimalisatie van onderhoud en kwaliteitsopvolging Techniek
 • Aankoop Contractormanagement &Revisie worden samengebracht
 • Tijdslijn is afhankelijk van opzegging SLA´s

De groep bestaat uit 4 didiplines:

 • Bouw: Inginieurs, Cordinators
 • Apparaten/Leidingen: Werktuigkundige inginieur
 • EP: Meet- en regelkundige inginieur
 • Constructie: Toezicht & Coördinatie Project uitvoering.

Economische situatie

AXX: De NaMBT productie is afhankelijk van de CS2 levering waar problemen zijn door stakingen bij de Franse spoorwegen.
De MOA productie loopt zeer goed maar had wel enkele dagen productieverlies door storingen aan een compressor.

NZ, MBT en BM kennen een stabiele productie met een afzet die hoger lag dan het budget. Voor NaMBT was er een zeer hoge verkoop die 58% hoger lag dan het budget.

Er is een stabiele en lage voorraad door een inhaalactie. De voorraad voor DCHA en CHA is uitgebreid door de plaatsing van een extra tanks.

Het bleekloogproject ligt op schema en naar verwachting zal de nieuwe tank eind dit jaar in dienst genomen worden waardoor de opslagcapaciteit kan verdubbelen.

Er werden 3 operatoren aangeworven (stage) en de verdere zoektocht naar operatoren naar aanleiding met de afspraken van juni is lopende.
Er is een nieuwe BO aangeworven die in augustus zal starten in het Vulcacitbedrijf.

Het eindrapport voor de optimalisatie van de afvulling is klaar.

De aanlevering van CS2 zal ook in juli nog een probleem blijven door stakingen bij de Franse spoorwegen.

Caprolactam: Door storingen in het Hydramine bedrijf kon de gebudgetteerde productie weer niet gehaald worden in juni.

De aankoopprijs voor cyclohexaan is hoog en zal vermoedelijk verder stijgen in juli. De prijzen voor ammoniak en zwavel staan op een laag niveau en blijven stabiel.

De verkoopmarges voor Caprolactam blijven hoog maar staan wel onder druk door de hoge cyclohexaanprijs.

De verkoop van Capro en AS lag iets onder budget door het productieverlies. De verkoopprijs van AS lag 12.8% hoger dan het budget maar zal dalen wegens seizoensgebonden.

Er wordt een maximale productie gepland voor juli.

In Q4 zal er een korte stilstand gehouden worden in het Hydraminebedrijf wegens aanpassingen aan 2 absorptietorens.

Glasvezel: In juni was er een productieverlies door stroomstoringen veroorzaakt door de netwerkbeheerder en enkele bedrijfsstoringen.

De grondstofprijzen blijven stabiel maar er wordt wel verwacht dat de energieprijzen zullen stijgen door problemen in de kerncentrales.

Het verkoopvolume lag een klein beetje onder het YTD budget.

Laattijdig vertrek I-bus

De werknemers vragen om de mogelijkheid te bekijken om een meldingssysteem te plaatsen in de sociale gebouwen om te waarschuwen over laattijdig vertrek I-bus.

De werkgever zal dit bekijken.

Mail en account

In de loop van volgende week zal iedere medewerker een brief in de brievenbus krijgen met een username en paswoord voor zijn mail- en internetgebruik.

Database I-bus

De werknemers zeggen een afspraak te zullen maken met de Ibus manager om de wettelijkheid van de gebruikte database te evolueren.

De werkgever zegt dat er geen persoonlijke data meer wordt doorgegeven van medewerkers aan I-bus.

Keukencommissie

Het verslag werd besproken.

 

Ondernemingsraad van 4 juni 2018

Periodieke informatie Q1 2018

De omzet daalde licht ten opzichte van Q1-2017, maar lag boven wat ingepland werd. Ondanks enkele storingen lag de totale capaciteitsbenutting op een hoog niveau. De totale bedrijfskosten daalden ten opzichte van Q1-2017, dit kwam vooral door een daling van de prijzen van de grond- en hulpstoffen.

Wijziging leden ondernemingsraad

De werkgever zegt dat het hoofd van de nieuwe afdeling PTSE, als effectief lid in de ondernemingsraad zal zetelen.

Dossier vorming

De werkgever heeft een dossier samengesteld om een subsidieaanvraag te doen bij het vormingsfonds van de scheikundige nijverheid (Co-valent). Hij heeft dit dossier voorgelegd aan de leden van de ondernemingsraad, die dit unaniem hebben aangenomen.

Vergaderingen van de ondernemingsraad in de vakantiemaanden

Er werd beslist om in augustus geen vergadering in te plannen.

Economische situatie

AXX: Ondanks een stilstand waren de productiecijfers bij NaMBT/MOA nog heel goed. Door een aanpassing in de reactor van DZ kon de capaciteit nog worden verhoogd. Eind augustus wil men terug testen lopen op droger 2. Wij hebben gevraagd of, gezien de hoge werkdruk op het vulkacitenbedrijf, hiervoor andere delen van het bedrijf zullen worden stilgelegd, maar de werkgever zei dat dit niet de bedoeling is. Volgens hem gaat het enkel maar over een extra droger en niet over een hele productielijn die opgestart wordt. Wij hebben de werkgever er nog maar eens op gewezen dat er in het verleden personeel werd afgebouwd omdat er productielijnen werden stilgelegd en bepaalde producten uit het gamma werden genomen. Ondertussen lopen er al meer lijnen tegelijkertijd dan ooit en zijn bijna alle producten teruggekomen. Het enige wat niet terugkomt is het personeel dat werd afgebouwd. Het is goed dat er terug geïnvesteerd wordt in AXX maar er zijn limieten aan het werk dat men met een bepaald aantal mensen kan verzetten en die limieten zijn ondertussen ruim overschreden. Het wordt tijd dat de werkgever extra personeel gaat inzetten in de ploegen en dan hebben wij het niet over bedrijfsoversten, maar over operatoren die in de bedrijven kunnen worden ingezet.

Capro: door enkele storingen lag de gemiddelde dagproductie onder budget. De C6 grondstofprijzen zijn licht gestegen in mei en ook voor juni wordt nog een stijging verwacht. Zowel de zwavel- als de ammoniakprijs zijn laag en stabiel. De verkoopvolumes liggen onder budget. De verkoopprijs van AS ligt door het seizoeneffect boven budget.

Glasvezel: Ook hier lag de dagproductie onder budget door storingen. Het verkoopvolume lag onder budget, maar de verkoopprijzen lagen hoger dan werd gebudgetteerd. De grondstofprijzen zijn stabiel en liggen in lijn met het budget.

Fietsstallingen

Wij vragen nogmaals naar een uitbreiding van de fietsstallingen. Vooral op Lillo is er een zwaar probleem omdat men daar het bedrijfsterrein niet kan betreden met een fiets. De werkgever zegt dat hij bewust is van het probleem en wil de fietsenstallingen zo snel mogelijk laten uitbreiden. Omdat het nog wel even kan duren voor deze uitbreiding klaar zal zijn, zal hij bekijken om zo snel mogelijk een tijdelijke oplossing aan te bieden.

MEx project HPM

De werkgever zei dat er bij HPM al verschillende MEx projecten werden uitgevoerd of in uitvoering zijn. Deze zomer zal er gestart worden met de laatste fase binnen het MEx onderhoudsproject, namelijk het centraliseren van enkele mechanische werkzaamheden op de site in Lillo. De bedrijfsleiders zullen samen met het hoofd van techniek en ondersteund door een externe partij, onderzoeken welke mechanische werkzaamheden, die uitgevoerd worden binnen de verschillende HPM bedrijven in Lillo, in aanmerking zouden komen voor centralisatie. De onderzoeksresultaten zullen in de ondernemingsraad gebracht worden. Wij hebben erop gewezen dat de mechanische werkzaamheden ongeveer 15 jaar geleden al gecentraliseerd waren in de centrale werkplaatsen, maar dat de toenmalige leiding het, onder luid protest van het personeel en vakbonden, beter vond om dit gedecentraliseerd te organiseren. Het resultaat was een significante afbouw van technisch personeel. De werkgever verzekert ons dat het nu absoluut niet de bedoeling is om personeel af te bouwen. Hij ziet de voordelen van gecentraliseerde mechanische diensten eerder in: demografie, grotere flexibiliteit qua inzetbaarheid, het kennisniveau optrekken en borgen, uniforme procedures en werkwijzen en tot slot in het werken in een afwisselende werkomgeving voor de betrokken medewerkers. Laat dat nu net dezelfde argumenten zijn die wij 15 jaar geleden gebruikt hebben om aan te tonen dat decentraliseren geen goed idee was. We zullen nu afwachten wat de conclusie van hun, ongetwijfeld duur, onderzoek zal zijn.

Database I-bus

De deelnemende bedrijven zullen geen privéinformatie over hun werknemers meer doorgeven aan de vzw I-bus. De database van de I-bus zal worden opgeschoond en vanaf nu zal er enkel nog met de buttonnummers gewerkt worden.

Shiftbusjes

Alle, aan de I-bus deelnemende bedrijven, geven toe dat er een probleem is met het comfort op de kleine busjes en willen daarvoor zo snel mogelijk een oplossing, maar ondertussen lopen er gesprekken over een mogelijke samenwerking tussen de I-bus en enkele bedrijven die momenteel nog hun eigen collectief vervoer regelen. Als deze gesprekken tot een samenwerking leiden, zullen de huidige busjes waarschijnlijk te klein zijn en kunnen er terug grote bussen worden ingezet voor de shift. De werkgever verwacht om hierover meer informatie te kunnen geven in september. Ook wat betreft de vraag om, voor de shift, de volledige ritten huiswaarts in het Waasland te laten rijden door MAX-mobiel, is het wachten op wat er uit de bovengenoemde gesprekken zal komen.

Internet toegang voor iedereen.

De werkgever heeft aangekondigd dat er voor iedereen een user-id en wachtwoord werd aangemaakt waarmee men toegang kan krijgen tot het internet. Deze zullen in de komende weken aan alle medewerkers bezorgd worden.

0Delen