Ondernemingsraad van 13 september 2018

Periodieke informatie Q2 2018

Door lagere grondstofkosten en een lagere productie was er een lichte daling van de omzet voor heel LANXESS nv en dit zowel ten opzichte van Q2-2017 als met wat gebudgetteerd werd. Toch blijft LANXESS nv het uitstekend doen.

Impact vervroegde stopzetting SLA’s met ARLANXEO

Door de verkoop van de resterende 50% aandelen in ARLANXEO aan Saudi Aramco zal de samenwerking tussen LANXESS nv en ARLANXEO ook wegvallen. Momenteel werken beide firma’s nog samen op het vlak van energiemanagement, aankoop, milieu, kwaliteit, boekhouding en IT. Het is de bedoeling dat beide firma’s al deze zaken in eigen beheer gaan doen. Voor energiemanagement, milieu en kwaliteit werd al afgesproken dat beide firma’s deze tegen begin 2019 zelf zullen doen. Hiervoor zullen ook extra vacatures uitgeschreven worden. Over de andere samenwerkingsakkoorden lopen de gesprekken nog.

Op onze vraag hoe de poortbewaking na kantooruren zal gebeuren wanneer ARLANXEO dit niet meer zal doen, antwoordt de werkgever dat hierover gesprekken lopen met Securitas.

Organisatie PTSE

Naar aanleiding van vorig punt vragen wij of ook de SLA’s met Covestro versneld zullen worden stopgezet. De werkgever antwoordt dat dit 2 aparte dossiers zijn. Vanaf 2020 gaat LANXESS nv zijn projecten door zijn eigen PTSE afdeling laten begeleiden, tot dan blijft er ondersteuning van Covestro.

Organisatie ScCIP

ScCIP werd opgericht om bedrijven te zoeken die op de site Kallo een productie-eenheid zouden oprichten om zo de overheadkosten te kunnen reduceren. Momenteel is dit geen noodzaak meer en het oprichten van de PTSE afdeling zorgt ook voor verschuivingen van verantwoordelijkheden. Daarom werd beslist om de rol en verantwoordelijkheden van ScCIP te herbekijken. Het resultaat is dat de centraal georganiseerde taken en infrastructuur zullen overgedragen worden aan PTSE. De infrastructuur van Hoog- en middenspanning wordt aan HPM overgedragen. Tot slot worden de productietaken en infrastructuur overgedragen aan AXX. Alle overdrachten zullen op 1 januari 2019 plaatsvinden.

Op onze vraag wat de impact voor het personeel zal zijn antwoordt de werkgever dat dit nog niet geweten is, maar dat dit geen invloed zal hebben op het aantal VTE’s binnen LANXESS nv. Hij zegt dat het in dienst nemen van het stoomnetwerk ‘Ecluse’ wel impact zal hebben op de operationele werking van de ScCIP afdeling. Wat wel al vast staat is dat de manager van ScCIP vanaf januari 2019 een internationale functie binnen de PTSE groep gaat opnemen.

Organisatie brandweer

Op basis van feedback uit de organisatie en een interne evaluatie van de brandweerorganisatie is gebleken dat de aanwezigheid van twee opgeleide brandweermannen de effectiviteit en het professionalisme ten goede komt tijdens een incidentbestrijding. Daarom zullen er 2 bijkomende brandweermannen worden aangeworven. Dit heeft tot gevolg dat een tactische eenheid (6 functies) zal bestaan uit 2 brandweermannen en 4 IP functies uit Glasvezel. De opleiding voor IP zullen door de aanwezige ploeg van de interventiedienst gegeven worden. Taken die na de reductie van de interventieploegen aan externen werden uitgegeven, zullen terug opgenomen worden door de brandweerploeg en er zal bekeken worden of er nog bijkomende taken kunnen worden toegevoegd. Op onze vraag zal dit alles na 1 jaar geëvalueerd worden.

Werkbaar werk.

De werkgever overloopt de tussentijdse resultaten van de werkgroep ‘werkbaar werk’ die werd opgericht in het kader van CAO 2017-2018. Er werd al afgesproken dat de POP-gesprekken (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) beter uitgewerkt en terug opgestart zullen worden en dat het peter- en meterschap voor nieuwe medewerkers in een betere vorm zal gegoten worden. Er zijn nog gesprekken lopende over het voorbehouden van jobs voor ‘oudere’ medewerkers of voor medewerkers die in het kader van aangepast werk naar een andere functie moeten. Tot slot werd er een aparte werkgroep opgericht om de problematiek rond ‘eindeloopbaanregelingen’ te bespreken.

Demografiefonds

Wat betreft maatregelen in het kader van het demografiefonds voor de scheikundige nijverheid wordt afgesproken dat:

  • de afbouwregeling van de shiftpremie ook zal worden toegepast als een definitieve mutatie van shift naar dag gebeurt op vraag van de werknemer.
  • voor werknemers die op vraag van de werkgever van shift naar dag overgaan in de laatste 2 jaar voor de geplande (vervroegde) pensioendatum zullen hun volledige shiftvergoeding tijdens deze periode behouden.
  • er voor elke afdeling/ploeg gratis fruit zal worden voorzien.
  • de werkgever de kosten zal vergoeden voor oordoppen om geluidsarm te kunnen slapen voor medewerkers die hiervan gebruik willen maken.
  • de beperking van het loon tot 2.871 euro dat betaald wordt voor dagen educatief verlof wordt opgeheven voor medewerkers die een opleiding volgen die relevant is voor functies binnen LANXESS nv. Hiervoor is wel een voorafgaandelijk akkoord van de werkgever vereist.

Dit voorstel wordt unaniem goedgekeurd door de ondernemingsraad en zal door de werkgever ingediend worden bij het demografiefonds.

Politieke verkiezingen

De werkgever zal de in het sociaal memento afgesproken regeling volgen voor de shiftmedewerkers die in het weekend van 14 oktober moeten werken. Deze regeling is als volgt:

De uurregelingen van de shiften worden niet gewijzigd.

Aan de medewerkers die zaterdag met de nachtshift of zondag met de vroegshift moeten werken, wordt een attest bezorgd waarmee zij kunnen ontheven worden van de stemplicht of de mogelijkheid krijgen om een formulier bij de gemeente aan te vragen zodat zij volmacht kunnen geven om iemand anders in hun plaats te laten stemmen..

Medewerkers die erop staan hun stem persoonlijk uit te brengen kunnen hiervoor volgens de bestaande modaliteiten ADV, anciënniteitsverlof of verlet overuren opnemen.

Om ook andere collega's de mogelijkheid te geven van deze faciliteit gebruik te maken wordt gevraagd dat:

- de afwezigheid strikt beperkt wordt tot de tijd die nodig is om uw stem uit te brengen

- er goede afspraken worden gemaakt met de collega’s over wie er wanneer mag gaan

Een kilometervergoeding voor de rit naar het stembureau en terug wordt toegekend aan de medewerker die persoonlijk zijn stem gaat uitbrengen.

Medewerkers die effectief gebruik wensen te maken om persoonlijk hun stem uit te brengen, dienen zo spoedig mogelijk hun bedrijfsleiding hiervan te verwittigen, zodanig dat tijdig de nodige schikkingen in verband met de werkorganisatie kunnen genomen worden.

Structuur PA6

Wij vragen om de structuur van het PA6 bedrijf te wijzigen en er een apart bedrijf, onafhankelijk van Capro, van te maken. De werkgever zal dit bekijken.

Economische situatie

AXX: In juni en augustus liepen zowel de productie als de verkoop heel goed. De CS2 leveringen lopen sinds half augustus terug stabiel. Bij NaMBT kan er terug wat voorraad opgebouwd worden. Bij de vaste stoffen is de voorraad laag maar stabiel. Zowel bij MT als bij Vulkacit werd er extra personeel aangeworven. Omdat er onlangs op Vulkacit heel wat te doen was over de veelvuldige alarmen in de controlekamer, toont de werkgever een grafiek met de voorlopige resultaten van het alarmmanagement. Hieruit blijkt dat er al heel wat minder alarmen komen, maar dat er vooral voor het bereik Thiazolen toch nog plaats is voor verbetering.

Capro: door enkele storingen lag de gemiddelde dagproductie nog steeds onder budget. De C6 grondstofprijzen zijn licht gedaald in augustus maar voor september wordt terug een stijging verwacht. De ammoniakprijs steeg in augustus en zal nog verder blijven stijgen. De zwavelprijs blijft relatief stabiel. De verkoopvolumes liggen onder budget. De verkoopprijs van AS ligt boven budget.

Glasvezel: Door storingen lag de dagproductie onder budget. Ook het verkoopvolume lag onder budget, maar de verkoopprijzen lagen hoger dan werd gebudgetteerd. De grondstofprijzen zijn stabiel en liggen in lijn met het budget. De energieprijzen zullen de volgende maanden verder stijgen door problemen met kerncentrales.

Keukencommissie

Op maandag 10 september was er een vergadering van de keukencommissie. Naar aanleiding van de aanpassingen die aan de keuken in Lillo moeten gebeuren werd er afgesproken om een aparte vergadering te beleggen op 25 oktober die volledig over deze aanpassingen zal gaan. Verder werden er afspraken gemaakt over de stilstand van Anon, werd de enquête die Eurest wil organiseren besproken en ging het over het feit dat de prijzen van de voeding die in het contract tussen LANXESS nv en Eurest staan niet overeenkomen met wat er in de ondernemingsraad werd afgesproken. Tot slot werd de datum van de kerstmenu vastgelegd op donderdag 20 december voor het dagpersoneel en op kerst en nieuwjaarsavond voor het shiftpersoneel. De volgende ‘gewone’ keukencommissie gaat door op dinsdag 4 december.

Shiftbusjes

De werkgever zegt dat hij nog de raad van bestuur van de I-bus moet afwachten voor hij hierover meer informatie kan geven. Deze raad komt volgende week pas samen.

Internet toegang voor iedereen

Wij wijzen erop dat niet iedereen kan aanloggen met de gegevens die werden opgestuurd en vragen om hierover beter te communiceren. De werkgever zal voor extra informatie en ondersteuning zorgen.

 Fietsenstalling

Wij vragen om de fietsenstalling voor Lillo op dezelfde manier te bouwen en in te richten zoals de fietsenstalling op Kallo. Ook wijzen wij erop dat een fietsenrek waarbij 2 fietsen boven elkaar moeten worden geplaatst niet handig is (zeker niet voor elektrische fietsen) en dat wij vrezen dat dit niet zal gebruikt worden. De werkgever zegt dat de situatie in Kallo anders is als in Lillo. In Lillo is er veel minder plaats en zal het noodzakelijk zijn om met een creatieve oplossing te komen om alle fietsen gestald te krijgen. Hij vraagt om de proefopstelling van het fietsenrek met verdiepingen uit te proberen. Indien zou blijken dat dit echt niet te doen is zal er naar een andere oplossing gezocht moeten worden.

Overuren AXX

Wij stellen ons vragen bij zowel het aantal overuren dat er op AXX worden gepresteerd, als over het respecteren van de rusttijden en vragen om de wetgeving ter zake te volgen. Om het bedrijf draaiende te houden doen de leidinggevende veelal beroep op een vast groepje medewerkers om overuren te presteren. Hierdoor kan het gebeuren dat er onvoldoende rust is tussen de werkperiodes van deze medewerkers. Wij hebben syndicaal al gevraagd naar een soort alarmbelprocedure, waarbij het systeem rekening houdt met de wettelijk voorgeschreven rusttijden en het aantal uren dat iemand na elkaar mag werken. Dit systeem kan dan een verwittiging geven wanneer iemand één van beide niet zou respecteren.

De werkgever zegt dat overuren moeten kunnen in het belang van het bedrijf, maar dat de wetgeving moet gevolgd worden. Hij stelt dat indien er geen kandidaten gevonden worden die de nodige rusttijden hebben genoten, de productie moet aangepast worden. Hij zal onderzoeken of een alarmbelprocedure kan ingevoerd worden zodat leidinggevenden verwittigd worden wanneer iemand teveel of tekort na elkaar zou werken.


Print   Email