Ondernemingsraad van 4 juni 2018

Periodieke informatie Q1 2018

De omzet daalde licht ten opzichte van Q1-2017, maar lag boven wat ingepland werd. Ondanks enkele storingen lag de totale capaciteitsbenutting op een hoog niveau. De totale bedrijfskosten daalden ten opzichte van Q1-2017, dit kwam vooral door een daling van de prijzen van de grond- en hulpstoffen.

Wijziging leden ondernemingsraad

De werkgever zegt dat het hoofd van de nieuwe afdeling PTSE, als effectief lid in de ondernemingsraad zal zetelen.

Dossier vorming

De werkgever heeft een dossier samengesteld om een subsidieaanvraag te doen bij het vormingsfonds van de scheikundige nijverheid (Co-valent). Hij heeft dit dossier voorgelegd aan de leden van de ondernemingsraad, die dit unaniem hebben aangenomen.

Vergaderingen van de ondernemingsraad in de vakantiemaanden

Er werd beslist om in augustus geen vergadering in te plannen.

Economische situatie

AXX: Ondanks een stilstand waren de productiecijfers bij NaMBT/MOA nog heel goed. Door een aanpassing in de reactor van DZ kon de capaciteit nog worden verhoogd. Eind augustus wil men terug testen lopen op droger 2. Wij hebben gevraagd of, gezien de hoge werkdruk op het vulkacitenbedrijf, hiervoor andere delen van het bedrijf zullen worden stilgelegd, maar de werkgever zei dat dit niet de bedoeling is. Volgens hem gaat het enkel maar over een extra droger en niet over een hele productielijn die opgestart wordt. Wij hebben de werkgever er nog maar eens op gewezen dat er in het verleden personeel werd afgebouwd omdat er productielijnen werden stilgelegd en bepaalde producten uit het gamma werden genomen. Ondertussen lopen er al meer lijnen tegelijkertijd dan ooit en zijn bijna alle producten teruggekomen. Het enige wat niet terugkomt is het personeel dat werd afgebouwd. Het is goed dat er terug geïnvesteerd wordt in AXX maar er zijn limieten aan het werk dat men met een bepaald aantal mensen kan verzetten en die limieten zijn ondertussen ruim overschreden. Het wordt tijd dat de werkgever extra personeel gaat inzetten in de ploegen en dan hebben wij het niet over bedrijfsoversten, maar over operatoren die in de bedrijven kunnen worden ingezet.

Capro: door enkele storingen lag de gemiddelde dagproductie onder budget. De C6 grondstofprijzen zijn licht gestegen in mei en ook voor juni wordt nog een stijging verwacht. Zowel de zwavel- als de ammoniakprijs zijn laag en stabiel. De verkoopvolumes liggen onder budget. De verkoopprijs van AS ligt door het seizoeneffect boven budget.

Glasvezel: Ook hier lag de dagproductie onder budget door storingen. Het verkoopvolume lag onder budget, maar de verkoopprijzen lagen hoger dan werd gebudgetteerd. De grondstofprijzen zijn stabiel en liggen in lijn met het budget.

Fietsstallingen

Wij vragen nogmaals naar een uitbreiding van de fietsstallingen. Vooral op Lillo is er een zwaar probleem omdat men daar het bedrijfsterrein niet kan betreden met een fiets. De werkgever zegt dat hij bewust is van het probleem en wil de fietsenstallingen zo snel mogelijk laten uitbreiden. Omdat het nog wel even kan duren voor deze uitbreiding klaar zal zijn, zal hij bekijken om zo snel mogelijk een tijdelijke oplossing aan te bieden.

MEx project HPM

De werkgever zei dat er bij HPM al verschillende MEx projecten werden uitgevoerd of in uitvoering zijn. Deze zomer zal er gestart worden met de laatste fase binnen het MEx onderhoudsproject, namelijk het centraliseren van enkele mechanische werkzaamheden op de site in Lillo. De bedrijfsleiders zullen samen met het hoofd van techniek en ondersteund door een externe partij, onderzoeken welke mechanische werkzaamheden, die uitgevoerd worden binnen de verschillende HPM bedrijven in Lillo, in aanmerking zouden komen voor centralisatie. De onderzoeksresultaten zullen in de ondernemingsraad gebracht worden. Wij hebben erop gewezen dat de mechanische werkzaamheden ongeveer 15 jaar geleden al gecentraliseerd waren in de centrale werkplaatsen, maar dat de toenmalige leiding het, onder luid protest van het personeel en vakbonden, beter vond om dit gedecentraliseerd te organiseren. Het resultaat was een significante afbouw van technisch personeel. De werkgever verzekert ons dat het nu absoluut niet de bedoeling is om personeel af te bouwen. Hij ziet de voordelen van gecentraliseerde mechanische diensten eerder in: demografie, grotere flexibiliteit qua inzetbaarheid, het kennisniveau optrekken en borgen, uniforme procedures en werkwijzen en tot slot in het werken in een afwisselende werkomgeving voor de betrokken medewerkers. Laat dat nu net dezelfde argumenten zijn die wij 15 jaar geleden gebruikt hebben om aan te tonen dat decentraliseren geen goed idee was. We zullen nu afwachten wat de conclusie van hun, ongetwijfeld duur, onderzoek zal zijn.

Database I-bus

De deelnemende bedrijven zullen geen privéinformatie over hun werknemers meer doorgeven aan de vzw I-bus. De database van de I-bus zal worden opgeschoond en vanaf nu zal er enkel nog met de buttonnummers gewerkt worden.

Shiftbusjes

Alle, aan de I-bus deelnemende bedrijven, geven toe dat er een probleem is met het comfort op de kleine busjes en willen daarvoor zo snel mogelijk een oplossing, maar ondertussen lopen er gesprekken over een mogelijke samenwerking tussen de I-bus en enkele bedrijven die momenteel nog hun eigen collectief vervoer regelen. Als deze gesprekken tot een samenwerking leiden, zullen de huidige busjes waarschijnlijk te klein zijn en kunnen er terug grote bussen worden ingezet voor de shift. De werkgever verwacht om hierover meer informatie te kunnen geven in september. Ook wat betreft de vraag om, voor de shift, de volledige ritten huiswaarts in het Waasland te laten rijden door MAX-mobiel, is het wachten op wat er uit de bovengenoemde gesprekken zal komen.

Internet toegang voor iedereen.

De werkgever heeft aangekondigd dat er voor iedereen een user-id en wachtwoord werd aangemaakt waarmee men toegang kan krijgen tot het internet. Deze zullen in de komende weken aan alle medewerkers bezorgd worden.

0Delen


Print   Email