info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

Bijzondere ondernemingsraad van 27 augustus 2020

Economische situatie Glasvezel

 

Tijdens deze bijzondere ondernemingsraad werd aangekondigd dat Oven 2 van het glasvezelbedrijf in Kallo dan toch niet zo lang zal stilliggen als eerst werd gepland.

Begin augustus werd nog aangekondigd dat de vernieuwde oven voor een langere periode niet zou worden opgestart. Ondertussen is de marktsituatie voor glasvezel licht verbeterd en kan er sneller terug opgestart worden dan eerst werd verwacht.

In de loop van dit najaar zullen beide ovens terug lopen en zal ook de tijdelijke werkloosheid voor de medewerkers bij Glasvezel stoppen.

De Glasvezelmedewerkers worden hiervan op de hoogte gebracht door hun leidinggevenden die meer details over de juiste datums kunnen geven.

Voor meer informatie over de tijdelijke werkloosheid en het aanmelden hiervan, kan u steeds terrecht bij uw syndicale afgevaardigden. Maak best een afspraak via ons gekend telefoonnummer in Kallo: 03 212 70 19

Bijzondere Ondernemingsraad van 5 augustus 2020

Economische werkloosheid voor medewerkers bij Glasvezel

De werkgever kondigt aan dat oven 2 van het glasvezelbedrijf niet meteen na de stilstand terug zal opgestart worden.

Door de impact van de coronacrisis is de autoverkoop sterk gedaald. Hierdoor is ook de verkoop sterk gereduceerd. Door de crisis werd oven 2 al vroeger stilgelegd dan gepland. Omdat de moeilijke situatie echter blijft aanhouden, is er beslist om de opstart van oven 2 uit te stellen. Oven 1 blijft intussen wel in dienst.

Voor de medewerkers van Glasvezel zal tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd.

Handhaving coronamaatregelen

De werkgever zegt dat LANXESS sinds maandag 3 augustus beroep doet op een bewakingsagent om het belang van de coronamaatregelen bij medewerkers aan te scherpen. Deze bewakingsagent sensibiliseert en spreekt de LANXESS collega's en contractoren op de sites in Kallo en Lillo aan om de veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het juist dragen van een mondmasker, te volgen.

De Securitas medewerker kent alle veiligheidsregels en de geldende coronamaatregelen. Inbreuken worden in Xforce geregistreerd en streng opgevolgd. Bij herhaaldelijk (moedwillig) negeren van de maatregelen kunnen de in het arbeidsreglement beschreven sancties opgelegd worden.

Shiftbezetting bij noodscenario COVID-19

De werkgever heeft een alternatief 12-uren shiftsysteem voorgelegd dat in uiterste nood zou gebruikt kunnen worden als de shiftbezettting ten gevolge van de coronapandemie niet meer gegarandeerd kan worden. De werknemersafgevaardigden nemen hiervan akte en zullen dit bekijken.

Ondernemingsraad van 9 juli

Voorstelling economische situatie HPM

Tijdens de voorstelling van de economische situatie en technische werkloosheid PA6 in de bedrijven was er sprake van een besparingsplan. De werknemers zeggen dat de ondernemingsraad hierover niet was ingelicht. De diavoorstelling was niet dezelfde als getoond in de ondernemingsraad van juni.

De werkgever zegt dat er geen besparingsplan komt maar wel een masterplan. Het masterplan heeft zeker niet tot doel personeel af te bouwen.

Het gaat wel over:

 • Verloren productie door de Coronamaatregelen terug te winnen door nieuwe markten te onderzoeken
 • AS Solution verkopen ipv te verbanden
 • Ook de technische werkloosheid maakt hier deel van uit

Belangrijk om weten is dat de Business unit HPM er sterk voorstaat door zijn globale opstelling.

RTO installatie in AZ

De installatie heeft gelopen en de trillingen van de ventilator zijn momenteel onder controle. Er was een recuperatie van 90% van lachgas en NOX.

Momenteel ligt de installatie stil wegens een verstopping. Er zal een camera inspectie gebeuren om het probleem te lokaliseren.

Nieuwe aanpak corporate compliance

Er is een nieuwe integrity line: SpeakUp in samenwerking met People Intouch. Dit is een nieuw systeem om klachten over te maken aan coporate compliance.

Wanneer u op de link op uw taal klikt komt er een toegangscode die moet ingetikt worden. Klik daarna op volgende en u kan uw boodschap schriftelijk melden. Voor een telefonische melding vol dan de instructie op het rechterscherm.

Economische situatie

AXX: De werkgever toont een dia met de dramatische situatie in de autoproductie.

De terugval in de autoproductie bedraagt:

 • Spanje -54%
 • Engeland -51%
 • Italie -50%
 • Duitsland -35%
 • USA -23%
 • China -27%

Voor NaMBT was er een stabiele productie. MOA liep op verlaagde last. Vulkacit is heropgestart in de 2de helft van juni.

De MOA zal op halve last lopen tot half juli en daarna tot september worden stilgelegd. Er is zijn crisisscenario s in voorbereiding waar de werkgever momenteel geen info kan over geven.

De verkoop ligt zoals geweten door de crisis zwaar onder het budget.

De aardgas- en stoomprijs liggen sterk onder het budget. Hetzelfde voor de stoomprijs. De Anilineprijs ligt sterk onder het budget door een lage benzeenprijs.

Capro: De productie in juni lag sterk onder het budget. Het incident op AZ en een lagere verkoop compounds zijn de reden hiervoor. Het verkoopvolume van Capro ligt onder het budget door een lagere verkoop en een lagere interne vraag. Het aandeel van flakes is hoog. Het verkoopvolume van AS ligt lager door een lagere productie. De verkoopprijs van AS ligt tevens onder budget.

De grondstofprijzen voor C6 zijn verder licht gestegen. De Ammoniakprijs is licht dalen en de Zwavelprijs blijft laag en stabiel.

De productie zal in Q3 duidelijk onder het budget liggen tgv incident en Coronacrisis. De PA installatie is, zoals geweten vervroegd stilgelegd. De voorbereiding voor de geplande stilstanden lopen volgens plan.

De energieprijzen zullen in de komende maanden onder het budget liggen.

Glasvezel: In juni zijn er 2 armen afgezet wegens een lagere vraag. Het verkoopvolume lag in juni lager dan het budget ten gevolge van een sterke afgenomen interne vraag.

De grondstofprijzen zijn stabiel en blijven waarschijnlijk zo voor de rest van het jaar. De energieprijzen blijven laag en zullen duidelijk onder het budget blijven de komende maanden.

In Q3 zal de productie onder het budget liggen door het afzetten van armen en een lagere vraag door de coronacrisis. Mogelijk is er een verdere verlaging van de productie mogelijk in de komende maanden.

De werknemers vragen of er een verlenging van de technische werkloosheid zal gebeuren voor de bedrijven.

De werkgever kan hier niet met zekerheid op antwoorden maar kan het ook niet uitsluiten.

I-bus

De werknemers zeggen dat met het opnieuw inschakelen van de kleine busjes ook de klachten weer terugkomen. Veel nachtlampjes werken niet, sommige zetels zijn verwijderd omdat de leuning is afgebroken en tevens wordt er geklaagd over het algemeen comfort op de busjes.

De werkgever neemt dit mee maar zegt dat de mensen ook best zelf een schriftelijke klacht kunnen indienen.

Meer jarenplan AXX

De werknemers willen nog even reageren op het statement van de werkgever in de ondernemingsraad van juni.

Wij vinden het statement beneden alle peil en het getuigt van weinig respect naar de werknemers toe die, ook tijdens corona, het beste van zichzelf hebben geven voor het bedrijf.

Als vakbonden werken wij niet graag met statements. Wij hebben steeds een open overlegcultuur gehad op het bedrijf.

Wij vinden het ook belangrijk dat bedrijven geoptimaliseerd worden maar kunnen niet langer aanvaarden dat er steeds bespaard wordt op de rug van onze medewerkers.

 

Bijzondere Ondernemingsraad van 17 juni

Als gevolg van de Coranacrisis en de daarmee gepaard gaande daling in de autoverkoop is de vraag naar compounds sterk afgenomen. Hierdoor is zowel de interne – als externe verkoop sterk gereduceerd en zijn de voorraden hoog.

Om kosten te besparen en de voorraad onder controle te houden is vervroegd stoppen van PA6 noodzakelijk.

 • De installatie zal eind deze maand of begin juli gestopt worden.
 • Er zal technische werkloosheid aangevraagd worden voor de capro afdeling t/m 20 september.
 • De PA6 ploegbezetting wordt op 2 man gezet
 • Er zullen interne tijdelijke vacatures en inzet tijdens de stilstandswerken mogelijk zijn.
 • Er kan bijkomend verlof aangevraagd worden en vrijwillige opname van overuren is mogelijk.
 • De coronamaatregelen betreffende technische werkloosheid zijn nog geldig tot 31 augustus.

Ondernemingsraad van 11 juni

E.F.I bespreking

In de vorige ondernemingsraad hadden wij, naar aanleiding van het aantal ontslagen, gevraagd of een veranderd HR beleid hiervoor aan de basis lag.

De werkgever zegt dat er, spijtig genoeg, inderdaad bij 15 dossiers is overgegaan tot een ontslag. Naar algemene HR normen is dit eigenlijk een laag aantal. Het HR beleid is niet veranderd en medewerkers krijgen alle kansen. Maar indien na talloze verwittigingen geen verbetering merkbaar is is ontslag soms onvermijdelijk.

Milieu Anorganisch Zuid.

Er is onderzoek gebeurd naar mogelijke oorzaken met externe partners betreffende de ventilator van de nieuwe RTO. Dit heeft geleid tot het uitwerken van een definitieve oplossing. Er is een nieuwe ventilator besteld met aangepaste materiaaldikte voor de waaier om statische belasting op te vangen. Het toerental van de ventilator zal door een frequentiesturing gebeuren. Wel is er een levertermijn van 4 a 5 maanden.

Om tijdelijke overschrijding van de emissiegrenzen tot een strikt minimum te herleiden is er een tijdelijke oplossing uitgewerkt die tegen midden juli zou kunnen opstarten.

Communicatie met de overheid over de manier van aanpak is gelopen. Deze gaat akkoord met de manier van aanpakken. Er is een aanvraag tot afwijking van de milieuvergunning ingediend.

Meerjarenplan AXX

In de vorige ondernemingsraad verklaarden we niet akkoord te kunnen gaan met het verschuiven van medewerkers van MT naar Vulkaciten en omgekeerd. We zullen ons hiertegen blijven verzetten. Voor ons blijven de samengevoegde controlekamers 2 aparte bedrijven en zijn de medewerkers niet uitwisselbaar!

Antwoord leiding AXX:

In de Nieuwjaarsontmoeting met de leden van de OR sprak de heer Fink al over de behoefte aan efficiëntieverbetering, in het bijzonder bij AXX. Dat was nog voor onze economische situatie, ten gevolge van Corona, dramatisch verslechterde. Zelfs in goede tijden is het zoeken naar dergelijke verbeteringen een taak van elke leidinggevende; nu dus des te meer.

De keuze van AXX en AII om de bedrijven MT en Vulkaciten te integreren is een zeer bewuste keuze ifv de noodzakelijke, verdere efficiëntieverbetering. Wij zullen niet nalaten alle nodige stappen in die richting te zetten.

AXX en AII verwerpen dan ook de dogmatische standpunten zoals geformuleerd in het ontwerpverslag van de OR van mei 2020.

Wij wensen echter het conflict niet op te zoeken en blijven bereid samen met jullie en alle medewerkers van AXX om stap voor stap verbeteringen in te voeren, zoals we die in het Meerjarenplan AXX opgesomd hebben en nog verder zullen oplijsten en uitwerken; liefst met, desnoods zonder medewerking.

Met de resultaten van de SENSOR-enquête, die gepresenteerd werden in het CPBW van mei, willen wij een nieuwe poging doen om medewerkers van AXX actief bij dit verbeteringsproces te betrekken; ook jullie als WN-vertegenwoordigers blijven daarbij welkom.

De werknemers zullen antwoord geven op volgende ondernemingsraad.

De werkgever zegt dat deze stelling niet van hem komt maar van de BU leiding.

Periodieke informatie Q1

 • De omzet van Lanxess NV steeg YTD 03/2020 licht.
 • De productie gerelateerde omzet daalde YTD licht tegenover het plan.
 • Er was een vrij hoge capaciteitsbenutting.
 • De totale bedrijfskosten stegen licht t.o.v. Q1 2019.

Vergadering vakantiemaanden

Op 9 juli zal er een ondernemingsraad gehouden worden. In augustus zal er geen ondernemingsraad gehouden worden.

Incident AZ

Er is een onderzoek lopende naar de ontploffing die plaatsvond op 8 juni. Er zal gepraat worden met de 3 gekwetste medewerkers. Niet met de bedoeling om schuldigen te vinden of met de vinger te wijzen maar wel om de juiste oorzaak te vinden. Het vinden van een oorzaak is zeer belangrijk om te vermijden dat dit ooit nog kan gebeuren.

De werkgever wil aan alle betrokkenen ook ondersteuning bieden via slachtofferhulp indien hier nood aan is.

Economische situatie.

AXX: In mei werd er enkel NaMBT en MOA geproduceerd. Opstart NZ gepland op 15/6 later zal ook DM starten.

Gedurende de werkloosheidsperiode waren er noodzakelijke werken AWELO die volgens plan verliepen. Er is opleiding gegeven door BO´s.

Door de Corona lag de verkoop sterk onder het budget. Door de stilstanden zijn de voorraden gedaald.

De aardgas- en stoomprijs liggen sterk onder het budget. De Anilineprijs ligt sterk onder budget door de lage benzeenprijs.

Corona zorgde ervoor dat de bandenindustrie het slechtste kwartaal ooit was. Midden april lag 90% van de bandenproducenten wereldwijd stil!. Momenteel is er een uitlasting tussen de 50 en 80%.

De cijfers van de technische werkloosheid werden kort overlopen. De werkloosheid loopt t/m 14/6/2020

Capro: De productie lag ligt onder budget.

Het verkoopvolume lag tevens licht onder budget maar het aandeel flakes is hoog. Het verkoopvolume van AS lag onder het budget door een lage productie. De verkoopprijs van AS lag tevens onder budget.

De C6 grondstofprijzen bereiken een dieptepunt. De Ammoniakprijs is licht dalend. De zwavelprijs blijft laag en stabiel.

Door de coronacrisis zal de productie voor Q2 en Q3 duidelijk onder het budget liggen. Mogelijk een sterk negatieve impact op de PA6. De AS verkoopprijs blijft redelijk stabiel. De energieprijzen blijven ook de komende maanden onder het budget.

Glasvezel: De productie in mei lag laag. 2 armen gestopt sinds 30 april tgv lage vraag.

Het verkoopvolume lag onder het budget tgv van een sterk afgenomen interne vraag. De verkoopprijzen lagen licht onder het budget door de lagere productiekosten.

De grondstofprijzen blijven stabiel en zullen voor de rest van het jaar op dit niveau blijven. Hetzelfde verhaal voor de energieprijzen.

De productie zal, door het afzetten van de armen, in Q2 en Q3 onder budget liggen.

Een verdere verlaging zal nodig zijn de komende maanden.

Technische werkloosheid

Als gevolg van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande daling in de autoverkoop is de vraag naar compounds sterk afgenomen.

Daarom volgende maatregelen;

Glasvezel: Momenteel is de voorraad zeer hoog. Om deze niet verder te laten stijgen en kosten te besparen zal het stoppen van oven 2 met 3 weken vervroegd worden. Dit zal gebeuren rond 30/7.

Daarom zal er op glasvezel technische werkloosheid zijn van 1 augustus t/m 31 augustus 2020. In deze periode zullen 25 medewerkers/dag technisch werkloos zijn.

Alle geplande verloven blijven behouden.

PA6: In de komende dagen zal besloten worden of de installatie vroeger wordt gestopt voor de stilstand. Ook hier zal er mogelijk technische werkloosheid zijn. Dit staat momenteel nog niet 100% vast!

Info: De technische werkloosheid coronamaatregelen loopt nog t/m 31 augustus

Opening Keukens.

Op 22 juni zullen de refters waarschijnlijk terug geopend worden rekening houdende met de coronamaatregelen. Voor Kallo zijn er geen capaciteitsproblemen. Voor Lillo wordt momenteel bekeken hoe het capaciteitsprobleem opgelost kan worden. Een mogelijke oplossing zou gezocht kunnen worden door het plaatsen van een tent. Vast staat dat beide refters op hetzelfde tijdstip geopend zullen worden.

Bevraging oudere medewerkers

In 2015 heeft er een bevraging gelopen bij oudere medewerkers (55+). De uitslag hiervan werd besproken in de ondernemingsraad van december 2015.

De werknemers vragen de werkgever wat hij hiermee gedaan heeft. Een bevraging doen is 1 zaak maar met de gekregen data moet ook iets ondernomen worden. Tevens vragen we of de bevraging ook voor 50+ zal lopen zoals destijds is gezegd.

Tevens vragen we naar de resultaten van de SENSOR bevragen betreffende welzijn die onlangs liep bij AXX.

De werkgever zegt hierop antwoord te geven in de volgende ondernemingsraad.

Shiftbusjes

Volgende week is er een vergadering gepland van de I-bus. Hierop zal besloten worden of er terug met kleine busjes gereden zal worden.

Fietsenstalling Lillo

De kastjes die voorzien zullen worden om batterijen op te laden zullen groot genoeg zijn om zelfs de grootste fietsbatterijen op te laden.