info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

Belangrijke informatie over landingsbanen

 

Landingsbanen geven oudere werknemers het recht hun arbeidsduur met 1/5e of tot een 1/2e te verminderen. Onder bepaalde voorwaarden kan een RVA-uitkering het deeltijdse loon aanvullen. Eén van de basisvoorwaarden hiervoor is de leeftijd van wie in een landingsbaan stapt.

De regel is dat de uitkering pas vanaf 60 jaar wordt betaald; maar in België zijn er geen regels zonder uitzonderingen. Daarom kan er, onder voorwaarden (klik hier voor een overzicht), nog een RVA-uitkering betaald worden aan wie vanaf 55 jaar in een 4/5e of vanaf 57 jaar in een halftijdse landingsbaan stapt.

Het nadeel is dat deze uitzondering voorlopig maar geldt tot het einde van dit jaar. Daarom doen we een oproep aan wie ouder is dan 55 of 57 jaar en eraan denkt om minder te gaan werken, om niet langer te wachten en nu nog een aanvraag te doen bij uw lokale HR-partner zodat u nog vóór 31 december 2020 kan starten met uw landingsbaan. Wie nog na 31 december 2020 start en jonger is dan 60 jaar heeft dus geen recht meer op een RVA-uitkering.

Voor meer informatie kan u één van uw ACV-verkozenen aanspreken of bellen naar één van onze ACV kantoren:

Lillo: 03 212 76 52 

Kallo: 03 212 70 19.

Kort verslag cpbw van 26 november 2020

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/10 van de vergadering van 22 oktober 2020

 • We vragen nogmaals om duidelijke afspraken te maken met Kebony over het vermijden van geurhinder.
 • De werkgever meldt dat voor hen de herhalingsopleiding “Takelen” digitaal kan gebeuren. Wij twijfelen over de digitale opleiding en vragen deze eerst voor te leggen aan het cpbw.
 • De methodiek om 6kV verbruikers ter plaatse zichtbaar te kunnen sperren dient nog verder besproken te worden.
 • Op AXX zal zowel een vast als een mobiel toestel voorzien worden om tBA te meten. Deze toestellen dienen nog besteld te worden.
 • Als gevolg van een zwavelzuurlek op AXX werd een “Guided Wave” techniek gebruikt om de leiding te controleren op slijtage. Deze manier van meten bleek niet toepasbaar in deze installatie. Er zullen dus weer spot-metingen uitgevoerd worden. De leiding zal op termijn vervangen worden door een inox exemplaar. We vragen om in kaart te brengen waar op de site nog zwavelzuurleidingen in gebruik zijn die ook onderhevig zijn aan dezelfde slijtage.
 • In Kallo zal vanaf januari de nieuwe arbeidskledij verdeeld worden met de bijhorende kastjes. Voor de dames zal nog een pas-sessie voorzien worden.
 • In Lillo zullen de zijruimtes op het 1ste verdiep van het sociaal gebouw voorzien worden om de kastjes te plaatsen voor de nieuwe arbeidskledij. De oude dameskleedkamer op het 2de verdiep zal voorzien worden om eventueel een 2de nieuwe dameskleedkamer in te richten.
 • De pas-sessies voor de nieuwe arbeidskledij in Lillo worden vanaf januari terug opgestart. Het verdelen van deze nieuwe kledij volgt zo snel mogelijk.
 • Siliconen afdekmatjes voor toetsenborden zullen voorzien worden. Dit om de hygiëne van de toetsenborden te verbeteren.
 • De werkgever wil de onderhoudsdienst van het sociaal gebouw vragen om regelmatig de batterijen van de thermostaatkranen in de droogruimtes van het sociaal gebouw zuid te vervangen. We vragen of het mogelijk is om toch stroom te voorzien zodat deze radiatoren niet uitvallen.
 • De betonblokken tussen het fiets/voetpad en de rijweg op linkeroever zullen vervangen worden door een ander type. Deze zullen aan elkaar geschakeld staan.
 • We vragen nogmaals een duidelijke communicatie tot op de werkvloer over het invoeren van inox bouten en moeren met sleutelmaat 18. Dit zal anders voor meer incidenten zorgen.
 • Er werd naar SSOS gecommuniceerd dat een veiligheidswacht die bij een ademluchtwagen staat hiervoor de juiste opleiding nodig heeft. Dit bleek bij de stilstand in Lillo niets steeds in orde.
 • We vragen om tegen volgende stilstand op rechteroever een praktisch parkeersysteem uit te werken.
 • We vragen nogmaals om extra verlichting te voorzien aan ingang zuid. Tijdens de stilstand werd hier mobiele verlichting voorzien dat als zeer positief werd ervaren.
 • Medewerkers vragen zich af waarom Lanxess tijdens de 2de Corona-golf niet terug naar minimumbezetting gaat. De werkgever meldt dat dit niet gebeurt vanwege het nog op te nemen verlof, vanwege de stilstand op AXX en vanwege de genomen maatregelen zoals mondmaskerdracht en handhygiëne.
 • De opleiding “Ex-meter” dient nog opgenomen te worden in VIA21. Dit moet verduidelijken dat enkel de personen die deze opleiding gevolgd hebben en geregistreerd staan, zichzelf kunnen bewaken voor enkel de taken die vastgelegd zijn.                                

Samenstelling CPBW

De nieuwe samenstelling van het cpbw werd opgenomen in V.AP.01.05.

Arbeidsongevallen van oktober

AZ : Een medewerker laat een sleutel op de voet vallen en breekt hierbij een teen.

Het type veiligheidsschoenen wordt onderzocht.

Incidenten van oktober

We vragen om enkele incidenten die gebeurden tijdens de stilstand op AZ alsnog te bespreken op een volgend comité.

JAP2021 

Volgend thema word op vraag van de werknemersorganisatie mee opgenomen in het JAP2021.

 • Deskhygiëne

Opleiding asbest

Er wordt een opleiding asbest georganiseerd zoals gevraagd door het cpbw.

Meldingen

 • De arbeidsarts zal 5 jaarlijks een fietsproef organiseren voor medewerkers die in een gaspak dienen te werken. Tussentijds zal er jaarlijks een step-proef georganiseerd worden.
 • Lanxess zal een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren voor het plaatsen van een windmolen op de site van Kallo.
 • Vanaf volgende week zijn er damesmodellen regen/winterjas voorzien.
 • De stand van zake voor elektronische arbeidstoelatingen wordt toegelicht in het comité van december.

Allerlei

 • Bij het starten van een betreden is de aanmelding naar de alarmcentrale hiervan verschillend op linker- en rechteroever. Waarom dit verschil ?
 • We vragen om permanent in Lillo en Kallo doucheruimtes te voorzien voor contractoren.
 • We vragen een procedure om filters van binnen units bij airco’s met de regelmaat te reinigen.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 17 december 2020 om 09:30u.  

Ondernemingsraad van 12 november

Bezetting Brandweer

Er zal de nodige tijd gegeven worden tot integratie van de langdurige zieken die terug starten in een beperkt regime.

Ter ondersteuning zal iemand van Glasvezel tijdelijk toegewezen worden aan de brandweer.

Flacking en glasvezel

Door de heropstart van Glasvezel zijn een aantal vacatures terug vrijgekomen in de Flacking. Hierdoor zijn 4 van de 5 medewerkers met een contract van bepaalde duur, terug aangeworven.

Fietspad Ketenislaan Kallo

De werkgever zegt hier nog geen actie te hebben ondernomen betreffende het probleem van stalen pinnetjes van de kuisborstels.

De werknemers zeggen dat ze zelf klachten hebben neergelegd bij de dienst Wegen en verkeer, de gemeente Beveren en het Havenbedrijf. Buiten een bevestiging van de klacht hebben ze nog geen verder nieuws vernomen.

Vergadering Ondernemingsraad 2021

De vergaderingen zullen blijven doorgaan op de 2de donderdag van de maand. Alleen vallen 13 mei en 11 november op een feestdag. De werknemers stellen voor om de ondernemingsraad te verschuiven naar dinsdag 11 mei en 9 november.

De werkgever zal bekijken of dat voor hen mogelijk is.

Coronabonus

De werkgever zegt door deze melding net zo verrast te zijn als de werknemers. De beslissing hiervoor is genomen in Duitsland maar LANXESS nv heeft hier geen budget voor voorzien. Er lopen besprekingen met Duitsland en die gaan de goede richting uit. Het ligt wel in de verwachting dat de uitbetaling, net zoals in Duitsland, zal gebeuren in december.

Verder nieuws hierover zal gegeven worden in de 2de helft van november.

Meerjarenplan AXX

Er zal geen productie meer zijn van Thiazolen van zaterdagmorgen 6u tot maandagmorgen 6u om de 2 weken.

Voorgestelde planning:

 • Productie op 3 – 17 en 31 januari
 • Geen productie op 10 – 24 januari en 7 februari

Iedereen (doel 55 FTE) blijft in het 5 ploegensysteem

 • Vereiste bezetting 8 man / ploeg met uitzondering van weekends zonder productie. Dan bedraagt de bezetting 6 man / ploeg.

Vanaf oktober waarschijnlijk geen productie meer van Thiazolen tijdens weekends.

De verlofplanning wordt einde 2020 ingevroren met uitzondering van losse dagen.

De werknemers vragen of er eventueel verschoven kan worden met de uren en bijvoorbeeld zondagavond opgestart en vrijdagavond afgesteld kan worden. Dan kan er vrijdagnacht eventueel al met 6 man gestart worden en zondagavond met 8 of met 6 man tot 22u

Wordt verder bekeken.

 

Economische situatie

AXX: Voor alle producten was er een stabiele productie. DM kende een recordproductie in oktober. Er zijn geen plannen met straat 3 tot het einde van het jaar.

De technische werkzaamheden voor de stilstand zijn gestart en lopen volgens planning zonder noemenswaardige problemen.

Aardgas- en stroomprijs liggen sterk onder budget. Stoomprijs onder budget door lagere aankoopprijs bij Ecluse en door een lagere aardgasprijs voor eigen productie.

De Aniline prijs ligt 40% onder budget door lage benzeenprijs.

Capro: In oktober was er productieverlies door een langzamere opstart en lek in zwavelzuur 3. Verschillende incidenten op hydramine zorgde voor een YTD daling.

In 2020 ligt het verkoopvolume van CPL onder het budget door incidenten Hydramine en Zwavelzuur enerzijds en een lagere interne vraag door Corona anderzijds.

Door de lagere productie was er ook minder AS voorhanden waardoor ook hier het verkoopvolume onder budget ligt. Door de lagere grondstofprijzen was er ook een daling in de verkoopprijzen van AS.

De C6 grondstofprijzen daalden in oktober en zullen verder dalen in november. De Ammoniakprijs is licht stijgend. De Zwavelprijs blijft stabiel.

De stilstand in Lillo werd half oktober afgerond maar de productie zal in Q4 onder budget liggen door de tragere opstart en lek Zwavelzuur.

De AS verkoopprijs zal in Q4 in lijn liggen met Q3.

De energieprijzen zijn stijgende maar blijven ook de komende maanden onder budget.

De werkgever wil al het personeel bedanken voor de geleverde inspanningen tijdens de stilstanden.

Sociale verkiezingen

Het is de bedoeling om maximaal in te zetten op elektronisch stemmen. Er is een informatiebrief naar alle medewerkers verzonden die per mail herhaald zal worden.

De ondernemingsraad geeft zijn goedkeuring over thuisstemmen.

Keukencommissie

Wegens Corona is er geen vergadering geweest.

De werknemers vragen of er een kerstmaaltijd voorzien wordt.

De werkgever zegt dat het de bedoeling is om dit te laten doorgaan maar liefst geporganiseerd in 2 shiften. Ook de dienstdoende nachtshift kan op de feestdagen rekenen op een feestpakket.

De werkgever zegt dat Eurest gevraagd heeft of het mogelijk zou zijn om de kantines te sluiten tussen Kerst en Nieuwjaar. Dit omdat er traditioneel veel minder medewerkers op LANXESS zijn. De werknemers vragen of binnenkort dan ook de vraag komt om alle vakantieperiode te sluiten wegens lagere opkomst. Ze willen dit even in beraad nemen.

Europaforum

De werknemers melden dat er op 9 december een online Europa Forum gepland staat.

Coronamaatregelen

De werknemers zeggen dat de contractoren op AXX zich tijdens de stilstand niet altijd aan de regels houden. Ook aan de poort is er een probleem met afstand houden met rokers.

De werkgever zegt dat hij strenger zal proberen toe te zien maar dat het niet altijd makkelijk is correcte naleving te controleren.

Busvervoer

De werkgever zegt dat er tijdens de laatste vergadering met Linkerscheldeoever is besloten om alle bestaande systemen naast elkaar te leggen.

Taxistop, I-bus, belbus, e.d. Ook een nieuwe HUB op linkeroever is mogelijkheid

Sociale verkiezing folder

Kandidaten ondernemingsraad

Verkiezingsfolder OR

Kandidaten CPBW 

Verkiezingsfolder CPBW

Rode melding Corona app (Coronalert)

Wat te doen bij een rode melding ( verhoogd risico ) op de Corona app

Screenshot 20201028 232316 Coronalert1 Screenshot 20201028 232412 Coronalert1 
 • Bij een rode melding wordt er verwacht dat je 10 dagen in quarantaine gaat zoals de app vermeld.
 • Verwittig de werkgever hiervan.
 • Neem contact op met het contactcenter op het nummer 02 214 19 19
 • Vraag een getuigschrift van quarantaine. De startdatum is steeds de datum van blootstelling. In het voorbeeld 21 oktober dus.
 • Mail het getuigschrift naar HR payroll
 • Mogelijk vraagt de werkgever een screenshot van de app als bewijs.
 • Het loon wordt tijdens de quarantaine doorbetaald.