info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

Ondernemingsraad van 14 mei

Update meerjarenplan AXX: inzet MT medewerkers

Uitganspunt:

 • Er wordt van iedereen een redelijke inzet en bereidheid tot samenwerken verwacht.
 • Proberen het aantal overuren te minimaliseren
 • Niet iedereen kan alles kennen
 • Iedereen opleiden volgens zijn/haar mogelijkheden

Concreet:

 • Ploegleider of vervanger, bordmannen en operatoren die alle buiten bereiken van MT kennen worden niet ingezet op Vulkacit tenzij hij zich hiervoor vrijwillig opgeven.
 • Enkel wanneer de 5 functies in MT ingevuld zijn zal er, indien nodig, een man ingezet kunnen worden als 9 de man in vulkacit.
 • Wanneer meer dan 5+8 shiftmensen aanwezig zijn bepaalt de ploegoverste welke bijkomende taken er dienen uitgevoerd te worden en noteert dez in het shiftverslag.

De werknemers zullen zich blijven verzetten tegen de afbouw van functies op AXX.

cao 104

De werknemers gaan akkoord om cao 104 (werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers) met 1 jaar te verlengen.

Milieu Anorganisch Zuid

Naar aanleiding van de problemen met de RTO in Hydramine vragen we of er uitstel bij de overheid moet gevraagd worden ter goedkeuring van de milieuvergunning.

De werkgever zegt dat er nog steeds problemen zijn met trillingen van de ventilator waarvoor een oplossing gezocht wordt. Indien er kan opgestart worden met een tijdelijke andere ventilator voor juli is er geen vergunningsprobleem.

Er is een nieuwe ventilator in bestelling en deze zou 4 maanden vroeger geleverd kunnen worden. De levering zou voorzien zijn voor oktober. Tevens zal deze frequentie gestuurd worden.

Economische situatie

AXX:

Productie: Er liep een stabiele productie voor NaMBT, DZ en DM.

Algemeen: Zoals aangekondigd is de technische werkloosheid lopende. Er zijn enkele noodzakelijke geplande werken in AWELO. Opleidingsdata zijn gepland en gecommuniceerd.

Afzet en voorraad: Door Covid 19 lag de verkoop onder budget. Stijgende voorraad Vulkaciten en een stabiele voorraad vloeistoffen.

Grondstoffen en Energie: Aardgas – en stoomprijs sterk onder budget. Stoomprijs onder budget door een lagere prijs Ecluse en aardgasprijs voor eigen productie. Anilineprijs onder budget door een lagere benzeenprijs.

Allerlei: De stilstand is verschoven naar eind oktober en december 2020. Verder wordt er een dia getoond met het verloop van de eerste week technische werkloosheid.

Capro:

Productie: In april lag de productie iets lager dan het budget door een lagere afnamen UER

Afzet: Het verkoopvolume ligt in lijn met het budget. Het verkoopvolume voor AS ligt iets lager dan het budget door een dalende trend op de AS markt

Grondstoffen en Energie: C6 grondstofprijzen zijn ingestort in april. Vanaf mei wordt een lichte stijging verwacht. De Ammoniakprijs is licht dalend en de zwavelprijs blijft laag en stabiel.

Productie toekomst: Door Covid 19 zal de productie in Q2 duidelijk lager liggen. De AS verkoopprijs blijft stabiel. De energieprijzen blijven ook de komende maanden onder het budget.

De Flaking zal tot einde van dit jaar maximaal lopen. Waarschijnlijk zal er overgeschakeld worden naar een 3 ploegenstelsel.

Glasvezel:

Productie: Stabiele productie in 2 ovens maar er zijn 2 armen stilgelegd sinds 30 april wegens een lagere afzet.

Afzet: Verkoopvolume ligt iets hoger dan het budget door extra volumes naar Lanxess entiteiten buiten EU. De verkoopprijzen liggen iets lager dan het budget.

Grondstoffen en Energie: De grondstofprijzen blijven stabiel en zullen zo blijven tot eind 2020. De energieprijzen daalden verder in april en zullen duidelijk onder budget blijven de komende maanden.

Productie toekomst: De productie in mei zal onder het budget liggen door het afzetten van 2 armen. Door de Coronacrisis is er een lagere vraag vanuit UER en is een mogelijke verdere verlaging van de productie mogelijk.

Camera´s

Naar aanleiding van de nieuwe cameralijst merken de werknemers op dat de camera´s volgens de GDPR richtlijnen ook visueel op plan moeten staan. Ook moeten de verantwoordelijke die toegang hebben tot de historiek van de beelden meegedeeld worden.

De werkgever zegt dat hij werkt aan de visualisatie van de beelden en zal een lijst van verantwoordelijke meedelen in de volgende ondernemingsraad.

Bijzondere Ondernemingsraad van 24 april

Naar aanleiding van Covid 19 hebben vele van onze klanten de productie stilgelegd of verminderd.

De werkgever ziet zich daardoor genoodzaakt om een periode van technische werkloosheid te voorzien voor het AXX bedrijf lopende van 1 mei tot half juni.

Er zal een 14 daagse evaluatie komen voor verdere opvolging.

Concreet: MOA en afvalwater zal blijven lopen.

Aanwezigheid: MOA 5 man en Vulkacit 3 man.

Gemakkelijkheidshalve zal voor iedereen zal technische werkloosheid aangevraagd worden.

Voor de medewerkers die graag zouden blijven werken zal, in de mate van het mogelijke, een oplossing gezocht worden. Mogelijkheden hiervoor zijn opleidingen, inschakelen in andere bedrijven e.d.

De bedrijfsleiding zal vandaag en in het weekend toelichting geven in de ploegen.

Medewerkers die zich alvast willen aanmelden voor Technische Werkloosheid kunnen dit via onderstaande link:

Vereenvoudigde aanvraag tijdelijke werkloosheid

Indien nodig kunnen de vakbondsafgevaardigden u hierin bijstaan, u kan hen contacteren via de bekende telefoonnummers en e-mailadressen.

03 212 70 19   &    03 212 76 52

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ondernemingsraad van 9 april 2020

Aangepaste verlofplanning omwille van corona

Wij wijzen erop dat er wel werd afgesproken dat de verlofplanning na april behouden zal blijven, maar dat het nog altijd moet kunnen om verlof te verschuiven naar een ander tijdstip indien de bezetting dit toelaat. De werkgever is het hiermee eens, zolang het verlof verschoven wordt naar een tijdstip waarop de bezetting niet in het gedrang komt.

Sociale verkiezingen 2020

De werkgever meldt dat, door de corona maatregelen, de procedure voor de sociale verkiezingen van mei 2020, wordt opgeschort vanaf dag X+36 en dit minstens voor 6 maanden. De Nationale arbeidsraad heeft het advies gegeven om de verkiezingen te laten doorgaan tussen 16 en 29 november 2020. Indien dit bekrachtigd wordt in een Koninklijk Besluit, kunnen de verkiezingen bij LANXESS nv doorgaan op 16 en 17 november 2020.

CAO104

Wij wijzen de werkgever erop dat CAO104 dit jaar vernieuwd moet worden. De werkgever zegt dat er 2 mogelijkheden zijn; hij kan, zoals gewoonlijk, een nieuw voorstel doen waarop de werknemers een tegenvoorstel kunnen formuleren of er kan afgesproken worden om de huidige CAO104 te verlengen voor 1 jaar. Wij gaan dit onderling bespreken en zullen een antwoord geven op de volgende vergadering.

E.F.I. bespreking

Wij vragen of de E.F.I (Economische & Financiële Informatie) bespreking kan doorgaan op 6 mei. De werkgever zegt dat de aandeelhoudersvergadering gepland staat op 17 mei 2020 en dat deze, desnoods via een telefoonconferentie, zal doorgaan. Maar dan moet eerst de E.F.I. vergadering hebben plaatsgevonden. Hij stelt daarom voor om 6 mei 2020 te behouden voor de E.F.I. bespreking. Mocht het, door de door de regering opgelegde corona maatregelen, niet mogelijk zijn om deze fysiek te laten doorgaan, zal er naar een alternatief gezocht worden.

Wij herinneren de werkgever eraan dat wij in OR149 ons akkoord hebben gegeven om, voorlopig enkel voor het boekjaar 2019, geen geconsolideerde jaarrekening op het niveau van LANXESS nv op te maken. Hier waren enkele voorwaarden aan verbonden; één daarvan was het opnieuw opstellen en verdelen van een jaarverslag van de HR-dienst. Wij verwachten dat dit jaarverslag ten laatste 14 dagen vóór de E.F.I. bespreking aan ons bezorgd wordt. De werkgever zegt dat hij hiervoor zal zorgen.

Jobstudenten

De werkgever zegt dat door de impact en de onzekerheid door de coronacrisis er dit jaar geen beroep zal worden gedaan op jobstudenten. Mocht de algemene situatie tegen de zomer toch nog beter worden, kan de aanpak opnieuw worden bekeken. Wij vragen of er al sollicitanten waren voor vakantiewerk. De werkgever zegt dat er al enkele zich gemeld hadden, zij zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

Fietsenstallingen

De werkgever zegt dat er over de indeling van de fietsenstalling in Lillo een consensus is en dat er zal bekeken worden wanneer er met de bouw kan gestart worden.

Wat betreft het opladen van batterijen in de fietsenstalling zegt de werkgever dat de fabrikanten voorschrijven dat dit niet in een vochtige ruimte mag gebeuren. Daarom zullen er in de fietsenstalling speciale kastjes geplaatst worden met elk een eigen stopcontact, zodat batterijen veilig kunnen worden opgeladen. Op onze vraag of er ook zulke kastjes in de fietsenstalling van Kallo worden geplaatst, antwoordt de werkgever dat dat in Kallo niet hoeft omdat deze fietsenstalling, mede door de oriëntatie en de plaats waar ze staat, niet vochtig is.

Parking Zuid

De werkgever zegt dat deze morgen de stroom voor de verlichting van de parking terug werd aangeschakeld. Hij zegt dat deze avond de vaste verlichting weer zal branden. Wat de omheining betreft zegt de werkgever dat hij hoopt dat deze nog voor de stilstand klaar zal zijn.

Milieu

Wij vragen een stand van zaken over de RTO installatie. De werkgever zegt dat deze kortelings zal worden opgestart. Er waren nog wel enkele problemen met de ventilator maar die zijn voorlopig opgelost.

I-bus

De vergadering met de CEO’s van de verschillende bedrijven die gepland stond op 13 maart 2020 is niet doorgegaan.

Wij wijzen erop dat er onlangs een nieuwsbrief van de I-bus is verschenen waarin staat dat er onderhoudswerken gepland staan in de Liefkenshoektunnel. In nacht van 23 op 24 april wordt er gewerkt in de richting van Gent en in de nacht van 24 op 25 april 2020 in de richting van Nederland. Dit zal voor heel wat hinder zorgen voor zowel de opkomende als de afgaande ploegen. Wij vragen om dit nog eens extra te communiceren naar het personeel zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden. De werkgever beloofd dat hij het nodige zal doen.

Voor meer info zie nieuwsbrief van 07-04-2020 op: http://www.i-bus.be/history_projects

Economische situatie

Caprolactam: de gemiddelde dagproductie voor maart ligt onder het budget. Het verkoopvolume ligt in lijn met budget, onder meer door de verkoop van de flakes. Voor AS liggen zowel verkoopvolume als prijs onder budget. Door de coronacrisis zal de productie in het tweede kwartaal onder budget blijven. C6 grondstofprijzen zijn na een sterke daling in maart zo goed als ingestort. Voor ammoniak en zwavel blijven de prijzen stabiel. Energieprijzen blijven komende maanden onder budget.

Glasvezel: beide ovens kenden in maart een stabiele productie. Deze trend wordt ook voor april verwacht. Het verkoopvolume ligt voor het eerste kwartaal behoorlijk boven budget, onder meer door de extra volumes voor de compounderingen buiten Europa. De grondstofprijzen blijven waarschijnlijk voor de rest van het jaar stabiel. Energieprijzen blijven dalen.

AXX: NaMBT kende in maart een stabiele productie op 3 straten, NZ liep stabiel op beide lijnen en DM kende een recordproductie, ondanks een onderbreking van 6 dagen door personeelsgebrek wegens ziekte. De belangrijkste afnemers – de fabrikanten van banden en voertuigen – liggen zo goed als stil. Het verkoopvolume voor maart ligt onder budget en de prijzen staan onder druk. Prijzen voor grondstoffen liggen onder budget. En die dalende prijzen gelden ook voor aardgas, stroom; maar vooral voor stoom.

Diagnostiek woon-werkverkeer

Wij melden dat er dit jaar normaal gezien een nieuwe diagnostiek van het woon-werkverkeer moet worden opgemaakt. De werkgever zegt dat hij hiervan op de hoogte is en dat hij het nodige hiervoor zal doen.

Meldingen overuren

Wij zeggen dat we nu de meldingen van de meeste bedrijven ontvangen, behalve van Anon. De werkgever zal uitzoeken wat daar fout loopt.

 

Bijzondere ondernemingsraad van 30 maart 2020

Deze bijzondere vergadering stond volledig in het teken van de corona maatregelen die ingevoerd werden op LANXESS nv.

Eerst werd er over de bezettingen in de bedrijven gepraat en werden de termen minimumbezetting, veiligheidsbezetting en minimale bezetting verduidelijkt:

-Minimumbezetting:       is het aantal functies die per ploeg nodig zijn om in normale omstandigheden het bedrijf te laten lopen.

-Veiligheidsbezetting:     is gelijk aan het aantal noodkaarten per bedrijf. 

-Minimale bezetting:       in sommige bedrijven kunnen er delen van het bedrijf apart worden stilgelegd (AXX) of extra taken worden afgebouwd; op deze momenten kan er met minder personeel gelopen worden, zolang de veiligheidsbezetting maar gegarandeerd wordt.

De werkgever zegt dat de bezetting van dag tot dag, bedrijf per bedrijf wordt opgevolgd. Indien een ploeg onder de minimumbezetting dreigt te vallen zal er bekeken worden hoe dit wordt opgevangen. Elk bedrijf heeft noodscenario’s geschreven over wat er moet gebeuren wanneer er nog meer medewerkers ziek zouden worden. Deze scenario’s gaan van het binnenroepen van medewerkers die gezond thuis zitten over het aanpassen van het shiftsysteem (bv: 4-ploegen of een 12u systeem invoeren) tot het volledig afstellen van de bedrijven. De werkgever zegt dat hij, indien er naar andere werkregimes gegaan wordt, terug een bijzondere ondernemingsraad zal bijeenroepen. Bij HPM is voorlopig de minimumbezetting nog overal gegarandeerd. Bij AXX werd dit weekend, uit vrees dat er te weinig personeel zou zijn, 1 lijn tijdelijk stilgelegd. Nog bij AXX werd, door de gevolgen van de coronamaatregelen,  de stilstand naar een nog te bepalen datum verschoven. Het is de bedoeling om de productie gewoon verder te laten lopen in de periode waarin de stilstand gepland stond.  Voorlopig kan de productie op heel LANXESS nv blijven lopen.

Het volgende punt ging over de verplichte verlofplanning die de werkgever aan iedereen oplegt. Wij begrijpen de drijfveer van de werkgever, maar willen deze regeling wat genuanceerder zien en de communicatie hierrond laten aanpassen. Momenteel heerst er nog al wat verwarring over het juiste aantal en de aard van de dagen die tegen eind april moeten worden genomen. Om alles nog eens duidelijk te stellen volgt hier de juiste afspraak.

Wat shiftmedewerkers betreft, volstaat het dat zij vanaf 1 januari tot en met 30 april 2020 in totaal 4 vrije dagen hebben opgenomen, dit kunnen wettelijk verlof en/of verlet feestdagen zijn (anciënniteitsdagen vallen hier niet onder omdat zij onbeperkt overdraagbaar zijn naar de volgende jaren. Ook shiftcompensatiedagen tellen niet mee omdat deze ook overdraagbaar en/of uitbetaalbaar zijn) . Dus de shiftmedewerkers die dit jaar al 4 dagen wettelijk verlof en/of verlet feestdagen hebben genomen, hoeven geen bijkomende dagen meer te nemen.

Wat voltijdse dag-medewerkers (arbeiders en baremieke bedienden) betreft, wordt gevraagd om in totaal 4 dagen wettelijk verlof en/of adv en daarbij 4 vaste adv-dagen op te nemen tussen 1 januari en 30 april 2020. Ook hier geldt dat wie al 4 dagen wettelijk verlof en/of adv heeft genomen en in april nog 1 vaste adv‑dag neemt, geen bijkomend dagen meer moet opnemen. Dag-medewerkers die halftijds werken kunnen maar om de 2 maanden een vaste adv-dag opnemen en moeten dus maar 2 vaste adv-dagen en 4 dagen wettelijk verlof en/of adv hebben genomen tegen 30 april. Wij hebben nog geprobeerd om voor de deeltijdsen een pro rata regeling af te spreken, maar daar wou de werkgever niet op ingaan. Hij wil wel eventuele problemen met verlof die voortvloeien uit deze verplichting, geval per geval, pragmatisch bekijken. Wie zich in zulke situatie bevindt kan ons best contacteren zodat wij u hierin kunnen begeleiden.

Als compensatie voor deze verplichte verlofplanning is de werkgever bereid om, voor wie hier expliciet om vraagt, het verlof, dat ingepland staat voor de maand april, te annuleren en vrij te geven om op een later tijdstip te nemen. De verlofplanningen voor de rest van het jaar blijven behouden.

Ondernemingsraad van 12 maart

Europa forum

Het geplande Europa forum op 23 & 24 maart zal niet doorgaan wegens Coronamaatregelen.

Solvabiliteit pensioenplannen

Naar aanleiding van een verontrustend artikel in de Tijd, betreffende de solvabiliteit van pensioenfondsen, vroegen wij in OR 153 achter de solvabiliteit van AG.

De werkgever toont een presentatie:

 • Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een minimale rendementsgarantie ingevoerd. De wet legt aan de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) de verplichting op om ervoor te zorgen dat de werknemers bij hun pensionering of bij de overdracht van hun pensioenreserves na uitdiensttreding minstens de gestorte bijdragen terugkrijgen, gekapitaliseerd aan een wettelijk vastgestelde rentevoet. De wet legt deze verplichting op aan de inrichter en niet aan de pensioeninstelling: de inrichter zal een eventueel tekort moeten bijpassen.
 • Vanaf 2016 wordt de hoogte van de wettelijke rendementsgarantie niet langer in de wet zelf bepaald, maar elk jaar opnieuw berekend door de FSMA op basis van een formule. De rentevoet voor de berekening van de rendementsgarantie is daarbij gekoppeld aan de rente op staatsleningen op 10 jaar (de zogenaamde Lineaire Obligaties of OLO’s met een duurtijd van 10 jaar). Als de rente op de staatsleningen daalt, zal ook de wettelijke rendementsgarantie dalen. Omgekeerd zal de rendementsgarantie hoger liggen wanneer de rente op staatsleningen stijgt. De rendementsgarantie moet wel minstens 1,75 % bedragen en mag niet hoger liggen dan 3,75 %. De rentevoet voor het volgende jaar wordt elk jaar op 1 januari vastgelegd waardoor deze van jaar tot jaar kan verschillen.

Lanxess legt de nodige provisies aan om aan de verplichtingen te voldoen!

AG is een aparte entiteit met een sterk eigen vermogen gecontroleerd door de Nationale Bank België en haar activiteiten zijn gereguleerd in de wet van 9 jullie 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

Om de solvabiliteit van een maatschappij te berekenen moeten we het eigen vermogen delen door de solvabiliteitskapitaalvereiste. Wanneer we de berekening voor AG maken komen we uit op 195% van het vereiste minimumkapitaal. De wettelijke vereisten liggen vast op 100% van het kapitaal.

Met haar solvabiliteit van 195% is AG dus een zeer valabele maatschappij en behoord zeker niet tot de maatschappijen waarvan sprake is in het artikel.

Uitbetaling APP bonus

De doelstelling voor het uitbetalen van de bonus is maar voor 92% behaald.

De berekening, zoals in de cao is opgenomen, is dus 1.5% * 0,92 = 1,38%

Recruteringsbeleid Lanxess nv

De werkgever toont enkele dia´s betreffende de gehanteerde basisprincipes voor werving & selectie en hoe de verdere procedure van een sollicitatie verloopt.

Bij het tonen van de kwantitatieve analyse valt ons op dat er best veel mensen solliciteren bij Lanxess en dat er voor elke functie voldoende kandidaten zijn. 2/3 van alle sollicitanten wordt direct afgeschreven. Voor een recente functie voor een operator waren er best veel sollicitanten maar 56% werd onmiddellijk niet weerhouden, 29% van hen hadden een telefonische screening of trachten ze te bereiken, 9% kwam op HR gesprek, 5% had een gesprek op het bedrijf en 1 van hen werd aangenomen. Deze cijfers verbaasden ons omdat de werkgever steeds zegt geen kandidaten te vinden!

De werkgever zegt dat die cijfers met een korrel zout moeten genomen worden. Het is niet omdat er veel sollicitanten zijn dat ze beschikken over de juiste profielen. Iedereen mag en kan solliciteren voor een functie.

Overzicht projecten HPM

De werkgever toont in een presentatie alle projecten die lopende zijn.

In Lillo kwamen projecten in Hydramine, Utilities, Zwavelzuur 3, AS en Tankpark aan bod. Tevens de stilstand, Turnaround 2020, werd besproken. Het wordt de grootste stilstand ooit in de Capro trein met 1927 jobs!

Ook in de biologie zal men investeren. De denitrifcatiebekkens zijn in slechte staat, uitbreiding aniline(covestro), strengere regelgeving voor TOC en zwevende deeltjes in afvalwater. Het betreft hier een gezamelijke financiering van Lanxess/covestro en de indienstname is voorzien midden 2021.

In Kallo zal Utilities de 6 KV vernieuwen wegens einde levensduur en op glasvezel staat de 7 jaarlijkse turnaround op stapel met vernieuwing van oven 2 en revisies aan enkele apparaten.

Verdere details zie intranet!

Economische situatie

Capro: In februari lag de gemiddelde dagproductie licht boven budget.

Door een hoge verkoop in januari & flakes zal het verkoopvolume ligt boven het budget liggen. Het verkoopvolume van AS ligt door het verschuiven van volumes zwaar onder budget. Door een dalende trend op de AS markt ligt de verkoopprijs onder het budget.

De C6 grondstofprijzen stegen verder in februari. In maart wordt een sterke daling verwacht door het Coronavirus. Er was een lichte stijging van de Ammoniakprijs in februari. Deze trend zal zich verder zetten in maart. De zwavelprijs blijft laag en stabiel.

Door een stilstand van VK5 in Uerdingen en geplande werken zal de productie iets onder het budget liggen in maart. De AS verkoopprijs zal op hetzelfde niveau blijven en de energieprijzen zullen verder dalen in maart.

Glasvezel: De gemiddelde dagproductie lag hoger in februari door een stabiele productie in beide ovens.

Het verkoopvolume lag boven het budget door extra volumes naar Lanxess buiten de EU. De verkoopprijzen liggen in lijn met het budget.

Stabiele grondstofprijzen op het niveau van januari en zullen zo blijven voor de rest van het jaar. Energieprijzen daalden verder in februari en zullen verder dalen in maart.

De productie in maart zal in lijn met het budget liggen.

AXX: Er was een stabiele productie voor alle lopende producten. Bij MOA zijn de kwaliteitsproblemen achter de rug.

NaMBT kende de hoogste maandproductie in 10 jaar. 2019 was een slecht jaar voor de bandenproducenten en deze kondigde crisismaatregelen aan.De beschikbaarheidsanalyse voor de superlijn is gestart en er lopen verbetertrajecten voor de maalinstallatie DM.

Het verkoopvolume lag in februari ligt onder budget doch de prijzen staan sterk onder druk. De voorraad vaste stoffen is gestegen en de voorraad NaMBT is licht gedaald door een sterke export.

Door de zachte winter en reserves van vorig jaar lag de aardgasprijs onder budget. Hetzelfde telt voor de stoomprijs omdat deze de aardgasprijs volgt. Wegens een nieuw contractligt de stroomprijs onder het budget maar was wel hoger als vorig jaar.

Meerjarenplan AXX: eerste crisismaatregelen

Goedgekeurd:

Vóxen en zinkproducten definitief gestopt

 • Installatie ter beschikking voor andere toepassingen
 • Geen afvulling Thiazolen op donderdagnacht

Geen opleiding ´s nachts

 • Personeel in overtal inzetten voor reinigingswerken, docu, e.d.

AXX-ENE (ex-ScCIP)

 • Controlekamer onbemand op dinsdag en donderdag
 • Medewerkers worden geïntegreerd in dagploeg AXX

MOA en NaMB2 niet samen produceren gedurende 10m

 • Afbouw van 1 shiftfunctie in MT (6/8 > 5/7)

In onderzoek:

MOA en NaMB2 niet samen produceren gedurende 10m

 • (her-)opstart tijdens de dagdienst

AXX-ENE (ex-ScCIP)

 • Ketel 2 cold stand-by

Thazolen

 • Geen productie op zondag

De werknemers kunnen niet akkoord gaan met een afbouw van personeel. Dit is een schending van afspraken in de CAO. De juiste ploegbezetting staat vermeld op de personeelskengetallen en volgens die getallen is er nog steeds een onderbezetting! Er volgde een discutie!!

Personeelsgerelateerde voordelen en kortingen

Maatregel
     Bedrag
Belastingvrijstelling WG Volcontinu shiftarbeid 6.895.875,88 €
Belastingvrijstelling WG Ploegendienst 607.240,42 €
Belastingvrijstelling WG Overuren 574.676,60 €
Belastingvermindering WG Onderzoek 165.522,81 €
Totaal 8.094.345,71 €

                                                                                

 

 

 

 

Corona maatregelen

Corona maatregelen werden besproken:

 • Per bedrijf gaan eten
 • Werken van huis uit: home office
 • Liever geen openbaar vervoer of I-bus
 • Ook prive de nodige voorzorgen

De situatie wordt dagelijks gevalueerd!

Klimaatdoelstellingen

Tegen 2040 wil Lanxess zo goed als CO2 neutraal zijn. 95% zal gereduceerd worden bij directe processen van Lanxess zelf. 5% wil men reduceren door externe emissies zoals bv: elektriciteit en stoom.

Een grote stap in dit proces is nu al genomen met het bouwen van de RTO op AZ. Hier zal NOx en N2O worden afgebroken. Men hoopt de problemen met de ventilator spoedig te kunnen oplossen en het project op te starten.

Ook op Hydramine loopt een test met een nieuw reactor bed in de DeNOx installatie.

Opbrengst van de verlaagde CO2eq

Fase 1:

 • RTO: 164 KT
 • Ecluse: project: 10 KT
 • EBO: 11 KT

Fase 2:

 • DeN2O, DeNOx (in onderzoek): 277 KT

Fase 3:

 • Kleinere maatregelen zoals optimering AC op Hydramine ( onderzoek)