Ondernemingsraad van 11 juni

E.F.I bespreking

In de vorige ondernemingsraad hadden wij, naar aanleiding van het aantal ontslagen, gevraagd of een veranderd HR beleid hiervoor aan de basis lag.

De werkgever zegt dat er, spijtig genoeg, inderdaad bij 15 dossiers is overgegaan tot een ontslag. Naar algemene HR normen is dit eigenlijk een laag aantal. Het HR beleid is niet veranderd en medewerkers krijgen alle kansen. Maar indien na talloze verwittigingen geen verbetering merkbaar is is ontslag soms onvermijdelijk.

Milieu Anorganisch Zuid.

Er is onderzoek gebeurd naar mogelijke oorzaken met externe partners betreffende de ventilator van de nieuwe RTO. Dit heeft geleid tot het uitwerken van een definitieve oplossing. Er is een nieuwe ventilator besteld met aangepaste materiaaldikte voor de waaier om statische belasting op te vangen. Het toerental van de ventilator zal door een frequentiesturing gebeuren. Wel is er een levertermijn van 4 a 5 maanden.

Om tijdelijke overschrijding van de emissiegrenzen tot een strikt minimum te herleiden is er een tijdelijke oplossing uitgewerkt die tegen midden juli zou kunnen opstarten.

Communicatie met de overheid over de manier van aanpak is gelopen. Deze gaat akkoord met de manier van aanpakken. Er is een aanvraag tot afwijking van de milieuvergunning ingediend.

Meerjarenplan AXX

In de vorige ondernemingsraad verklaarden we niet akkoord te kunnen gaan met het verschuiven van medewerkers van MT naar Vulkaciten en omgekeerd. We zullen ons hiertegen blijven verzetten. Voor ons blijven de samengevoegde controlekamers 2 aparte bedrijven en zijn de medewerkers niet uitwisselbaar!

Antwoord leiding AXX:

In de Nieuwjaarsontmoeting met de leden van de OR sprak de heer Fink al over de behoefte aan efficiëntieverbetering, in het bijzonder bij AXX. Dat was nog voor onze economische situatie, ten gevolge van Corona, dramatisch verslechterde. Zelfs in goede tijden is het zoeken naar dergelijke verbeteringen een taak van elke leidinggevende; nu dus des te meer.

De keuze van AXX en AII om de bedrijven MT en Vulkaciten te integreren is een zeer bewuste keuze ifv de noodzakelijke, verdere efficiëntieverbetering. Wij zullen niet nalaten alle nodige stappen in die richting te zetten.

AXX en AII verwerpen dan ook de dogmatische standpunten zoals geformuleerd in het ontwerpverslag van de OR van mei 2020.

Wij wensen echter het conflict niet op te zoeken en blijven bereid samen met jullie en alle medewerkers van AXX om stap voor stap verbeteringen in te voeren, zoals we die in het Meerjarenplan AXX opgesomd hebben en nog verder zullen oplijsten en uitwerken; liefst met, desnoods zonder medewerking.

Met de resultaten van de SENSOR-enquête, die gepresenteerd werden in het CPBW van mei, willen wij een nieuwe poging doen om medewerkers van AXX actief bij dit verbeteringsproces te betrekken; ook jullie als WN-vertegenwoordigers blijven daarbij welkom.

De werknemers zullen antwoord geven op volgende ondernemingsraad.

De werkgever zegt dat deze stelling niet van hem komt maar van de BU leiding.

Periodieke informatie Q1

  • De omzet van Lanxess NV steeg YTD 03/2020 licht.
  • De productie gerelateerde omzet daalde YTD licht tegenover het plan.
  • Er was een vrij hoge capaciteitsbenutting.
  • De totale bedrijfskosten stegen licht t.o.v. Q1 2019.

Vergadering vakantiemaanden

Op 9 juli zal er een ondernemingsraad gehouden worden. In augustus zal er geen ondernemingsraad gehouden worden.

Incident AZ

Er is een onderzoek lopende naar de ontploffing die plaatsvond op 8 juni. Er zal gepraat worden met de 3 gekwetste medewerkers. Niet met de bedoeling om schuldigen te vinden of met de vinger te wijzen maar wel om de juiste oorzaak te vinden. Het vinden van een oorzaak is zeer belangrijk om te vermijden dat dit ooit nog kan gebeuren.

De werkgever wil aan alle betrokkenen ook ondersteuning bieden via slachtofferhulp indien hier nood aan is.

Economische situatie.

AXX: In mei werd er enkel NaMBT en MOA geproduceerd. Opstart NZ gepland op 15/6 later zal ook DM starten.

Gedurende de werkloosheidsperiode waren er noodzakelijke werken AWELO die volgens plan verliepen. Er is opleiding gegeven door BO´s.

Door de Corona lag de verkoop sterk onder het budget. Door de stilstanden zijn de voorraden gedaald.

De aardgas- en stoomprijs liggen sterk onder het budget. De Anilineprijs ligt sterk onder budget door de lage benzeenprijs.

Corona zorgde ervoor dat de bandenindustrie het slechtste kwartaal ooit was. Midden april lag 90% van de bandenproducenten wereldwijd stil!. Momenteel is er een uitlasting tussen de 50 en 80%.

De cijfers van de technische werkloosheid werden kort overlopen. De werkloosheid loopt t/m 14/6/2020

Capro: De productie lag ligt onder budget.

Het verkoopvolume lag tevens licht onder budget maar het aandeel flakes is hoog. Het verkoopvolume van AS lag onder het budget door een lage productie. De verkoopprijs van AS lag tevens onder budget.

De C6 grondstofprijzen bereiken een dieptepunt. De Ammoniakprijs is licht dalend. De zwavelprijs blijft laag en stabiel.

Door de coronacrisis zal de productie voor Q2 en Q3 duidelijk onder het budget liggen. Mogelijk een sterk negatieve impact op de PA6. De AS verkoopprijs blijft redelijk stabiel. De energieprijzen blijven ook de komende maanden onder het budget.

Glasvezel: De productie in mei lag laag. 2 armen gestopt sinds 30 april tgv lage vraag.

Het verkoopvolume lag onder het budget tgv van een sterk afgenomen interne vraag. De verkoopprijzen lagen licht onder het budget door de lagere productiekosten.

De grondstofprijzen blijven stabiel en zullen voor de rest van het jaar op dit niveau blijven. Hetzelfde verhaal voor de energieprijzen.

De productie zal, door het afzetten van de armen, in Q2 en Q3 onder budget liggen.

Een verdere verlaging zal nodig zijn de komende maanden.

Technische werkloosheid

Als gevolg van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande daling in de autoverkoop is de vraag naar compounds sterk afgenomen.

Daarom volgende maatregelen;

Glasvezel: Momenteel is de voorraad zeer hoog. Om deze niet verder te laten stijgen en kosten te besparen zal het stoppen van oven 2 met 3 weken vervroegd worden. Dit zal gebeuren rond 30/7.

Daarom zal er op glasvezel technische werkloosheid zijn van 1 augustus t/m 31 augustus 2020. In deze periode zullen 25 medewerkers/dag technisch werkloos zijn.

Alle geplande verloven blijven behouden.

PA6: In de komende dagen zal besloten worden of de installatie vroeger wordt gestopt voor de stilstand. Ook hier zal er mogelijk technische werkloosheid zijn. Dit staat momenteel nog niet 100% vast!

Info: De technische werkloosheid coronamaatregelen loopt nog t/m 31 augustus

Opening Keukens.

Op 22 juni zullen de refters waarschijnlijk terug geopend worden rekening houdende met de coronamaatregelen. Voor Kallo zijn er geen capaciteitsproblemen. Voor Lillo wordt momenteel bekeken hoe het capaciteitsprobleem opgelost kan worden. Een mogelijke oplossing zou gezocht kunnen worden door het plaatsen van een tent. Vast staat dat beide refters op hetzelfde tijdstip geopend zullen worden.

Bevraging oudere medewerkers

In 2015 heeft er een bevraging gelopen bij oudere medewerkers (55+). De uitslag hiervan werd besproken in de ondernemingsraad van december 2015.

De werknemers vragen de werkgever wat hij hiermee gedaan heeft. Een bevraging doen is 1 zaak maar met de gekregen data moet ook iets ondernomen worden. Tevens vragen we of de bevraging ook voor 50+ zal lopen zoals destijds is gezegd.

Tevens vragen we naar de resultaten van de SENSOR bevragen betreffende welzijn die onlangs liep bij AXX.

De werkgever zegt hierop antwoord te geven in de volgende ondernemingsraad.

Shiftbusjes

Volgende week is er een vergadering gepland van de I-bus. Hierop zal besloten worden of er terug met kleine busjes gereden zal worden.

Fietsenstalling Lillo

De kastjes die voorzien zullen worden om batterijen op te laden zullen groot genoeg zijn om zelfs de grootste fietsbatterijen op te laden.


Print   Email