Ondernemingsraad van 12 maart

Europa forum

Het geplande Europa forum op 23 & 24 maart zal niet doorgaan wegens Coronamaatregelen.

Solvabiliteit pensioenplannen

Naar aanleiding van een verontrustend artikel in de Tijd, betreffende de solvabiliteit van pensioenfondsen, vroegen wij in OR 153 achter de solvabiliteit van AG.

De werkgever toont een presentatie:

 • Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een minimale rendementsgarantie ingevoerd. De wet legt aan de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) de verplichting op om ervoor te zorgen dat de werknemers bij hun pensionering of bij de overdracht van hun pensioenreserves na uitdiensttreding minstens de gestorte bijdragen terugkrijgen, gekapitaliseerd aan een wettelijk vastgestelde rentevoet. De wet legt deze verplichting op aan de inrichter en niet aan de pensioeninstelling: de inrichter zal een eventueel tekort moeten bijpassen.
 • Vanaf 2016 wordt de hoogte van de wettelijke rendementsgarantie niet langer in de wet zelf bepaald, maar elk jaar opnieuw berekend door de FSMA op basis van een formule. De rentevoet voor de berekening van de rendementsgarantie is daarbij gekoppeld aan de rente op staatsleningen op 10 jaar (de zogenaamde Lineaire Obligaties of OLO’s met een duurtijd van 10 jaar). Als de rente op de staatsleningen daalt, zal ook de wettelijke rendementsgarantie dalen. Omgekeerd zal de rendementsgarantie hoger liggen wanneer de rente op staatsleningen stijgt. De rendementsgarantie moet wel minstens 1,75 % bedragen en mag niet hoger liggen dan 3,75 %. De rentevoet voor het volgende jaar wordt elk jaar op 1 januari vastgelegd waardoor deze van jaar tot jaar kan verschillen.

Lanxess legt de nodige provisies aan om aan de verplichtingen te voldoen!

AG is een aparte entiteit met een sterk eigen vermogen gecontroleerd door de Nationale Bank België en haar activiteiten zijn gereguleerd in de wet van 9 jullie 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

Om de solvabiliteit van een maatschappij te berekenen moeten we het eigen vermogen delen door de solvabiliteitskapitaalvereiste. Wanneer we de berekening voor AG maken komen we uit op 195% van het vereiste minimumkapitaal. De wettelijke vereisten liggen vast op 100% van het kapitaal.

Met haar solvabiliteit van 195% is AG dus een zeer valabele maatschappij en behoord zeker niet tot de maatschappijen waarvan sprake is in het artikel.

Uitbetaling APP bonus

De doelstelling voor het uitbetalen van de bonus is maar voor 92% behaald.

De berekening, zoals in de cao is opgenomen, is dus 1.5% * 0,92 = 1,38%

Recruteringsbeleid Lanxess nv

De werkgever toont enkele dia´s betreffende de gehanteerde basisprincipes voor werving & selectie en hoe de verdere procedure van een sollicitatie verloopt.

Bij het tonen van de kwantitatieve analyse valt ons op dat er best veel mensen solliciteren bij Lanxess en dat er voor elke functie voldoende kandidaten zijn. 2/3 van alle sollicitanten wordt direct afgeschreven. Voor een recente functie voor een operator waren er best veel sollicitanten maar 56% werd onmiddellijk niet weerhouden, 29% van hen hadden een telefonische screening of trachten ze te bereiken, 9% kwam op HR gesprek, 5% had een gesprek op het bedrijf en 1 van hen werd aangenomen. Deze cijfers verbaasden ons omdat de werkgever steeds zegt geen kandidaten te vinden!

De werkgever zegt dat die cijfers met een korrel zout moeten genomen worden. Het is niet omdat er veel sollicitanten zijn dat ze beschikken over de juiste profielen. Iedereen mag en kan solliciteren voor een functie.

Overzicht projecten HPM

De werkgever toont in een presentatie alle projecten die lopende zijn.

In Lillo kwamen projecten in Hydramine, Utilities, Zwavelzuur 3, AS en Tankpark aan bod. Tevens de stilstand, Turnaround 2020, werd besproken. Het wordt de grootste stilstand ooit in de Capro trein met 1927 jobs!

Ook in de biologie zal men investeren. De denitrifcatiebekkens zijn in slechte staat, uitbreiding aniline(covestro), strengere regelgeving voor TOC en zwevende deeltjes in afvalwater. Het betreft hier een gezamelijke financiering van Lanxess/covestro en de indienstname is voorzien midden 2021.

In Kallo zal Utilities de 6 KV vernieuwen wegens einde levensduur en op glasvezel staat de 7 jaarlijkse turnaround op stapel met vernieuwing van oven 2 en revisies aan enkele apparaten.

Verdere details zie intranet!

Economische situatie

Capro: In februari lag de gemiddelde dagproductie licht boven budget.

Door een hoge verkoop in januari & flakes zal het verkoopvolume ligt boven het budget liggen. Het verkoopvolume van AS ligt door het verschuiven van volumes zwaar onder budget. Door een dalende trend op de AS markt ligt de verkoopprijs onder het budget.

De C6 grondstofprijzen stegen verder in februari. In maart wordt een sterke daling verwacht door het Coronavirus. Er was een lichte stijging van de Ammoniakprijs in februari. Deze trend zal zich verder zetten in maart. De zwavelprijs blijft laag en stabiel.

Door een stilstand van VK5 in Uerdingen en geplande werken zal de productie iets onder het budget liggen in maart. De AS verkoopprijs zal op hetzelfde niveau blijven en de energieprijzen zullen verder dalen in maart.

Glasvezel: De gemiddelde dagproductie lag hoger in februari door een stabiele productie in beide ovens.

Het verkoopvolume lag boven het budget door extra volumes naar Lanxess buiten de EU. De verkoopprijzen liggen in lijn met het budget.

Stabiele grondstofprijzen op het niveau van januari en zullen zo blijven voor de rest van het jaar. Energieprijzen daalden verder in februari en zullen verder dalen in maart.

De productie in maart zal in lijn met het budget liggen.

AXX: Er was een stabiele productie voor alle lopende producten. Bij MOA zijn de kwaliteitsproblemen achter de rug.

NaMBT kende de hoogste maandproductie in 10 jaar. 2019 was een slecht jaar voor de bandenproducenten en deze kondigde crisismaatregelen aan.De beschikbaarheidsanalyse voor de superlijn is gestart en er lopen verbetertrajecten voor de maalinstallatie DM.

Het verkoopvolume lag in februari ligt onder budget doch de prijzen staan sterk onder druk. De voorraad vaste stoffen is gestegen en de voorraad NaMBT is licht gedaald door een sterke export.

Door de zachte winter en reserves van vorig jaar lag de aardgasprijs onder budget. Hetzelfde telt voor de stoomprijs omdat deze de aardgasprijs volgt. Wegens een nieuw contractligt de stroomprijs onder het budget maar was wel hoger als vorig jaar.

Meerjarenplan AXX: eerste crisismaatregelen

Goedgekeurd:

Vóxen en zinkproducten definitief gestopt

 • Installatie ter beschikking voor andere toepassingen
 • Geen afvulling Thiazolen op donderdagnacht

Geen opleiding ´s nachts

 • Personeel in overtal inzetten voor reinigingswerken, docu, e.d.

AXX-ENE (ex-ScCIP)

 • Controlekamer onbemand op dinsdag en donderdag
 • Medewerkers worden geïntegreerd in dagploeg AXX

MOA en NaMB2 niet samen produceren gedurende 10m

 • Afbouw van 1 shiftfunctie in MT (6/8 > 5/7)

In onderzoek:

MOA en NaMB2 niet samen produceren gedurende 10m

 • (her-)opstart tijdens de dagdienst

AXX-ENE (ex-ScCIP)

 • Ketel 2 cold stand-by

Thazolen

 • Geen productie op zondag

De werknemers kunnen niet akkoord gaan met een afbouw van personeel. Dit is een schending van afspraken in de CAO. De juiste ploegbezetting staat vermeld op de personeelskengetallen en volgens die getallen is er nog steeds een onderbezetting! Er volgde een discutie!!

Personeelsgerelateerde voordelen en kortingen

Maatregel
     Bedrag
Belastingvrijstelling WG Volcontinu shiftarbeid 6.895.875,88 €
Belastingvrijstelling WG Ploegendienst 607.240,42 €
Belastingvrijstelling WG Overuren 574.676,60 €
Belastingvermindering WG Onderzoek 165.522,81 €
Totaal 8.094.345,71 €

                                                                                

 

 

 

 

Corona maatregelen

Corona maatregelen werden besproken:

 • Per bedrijf gaan eten
 • Werken van huis uit: home office
 • Liever geen openbaar vervoer of I-bus
 • Ook prive de nodige voorzorgen

De situatie wordt dagelijks gevalueerd!

Klimaatdoelstellingen

Tegen 2040 wil Lanxess zo goed als CO2 neutraal zijn. 95% zal gereduceerd worden bij directe processen van Lanxess zelf. 5% wil men reduceren door externe emissies zoals bv: elektriciteit en stoom.

Een grote stap in dit proces is nu al genomen met het bouwen van de RTO op AZ. Hier zal NOx en N2O worden afgebroken. Men hoopt de problemen met de ventilator spoedig te kunnen oplossen en het project op te starten.

Ook op Hydramine loopt een test met een nieuw reactor bed in de DeNOx installatie.

Opbrengst van de verlaagde CO2eq

Fase 1:

 • RTO: 164 KT
 • Ecluse: project: 10 KT
 • EBO: 11 KT

Fase 2:

 • DeN2O, DeNOx (in onderzoek): 277 KT

Fase 3:

 • Kleinere maatregelen zoals optimering AC op Hydramine ( onderzoek)

Print   Email