OR2018

Ondernemingsraad van 8 november 2018

Collectieve ADV-dagen in 2019

In de vorige ondernemingsraad werd al afgesproken om vrijdag 31 mei en vrijdag 16 augustus als collectieve ADV-dagen in te plannen. De werkgever wil dinsdag 24 december en dinsdag 31 december niet weerhouden als collectieve ADV-dagen. Hij zal voor deze dagen de aanvragen voor halve dagen verlof en/of glijtijd vanaf 14u maximaal toestaan.

Statement vanuit het middenkader

De werkgever reageert op het statement van het middenkader en zegt dat hij begrip toont voor het ongenoegen dat dit ontslag met zich mee brengt en dat hij ook begrijpt dat dit een aantal vragen oproept. Omwille van redenen van privacy kan en zal hij echter niet ingaan op een aantal aspecten binnen dit specifieke dossier.

Vanuit de directie wensen ze te benadrukken dat de beslissing tot ontslag genomen is als gevolg van een reorganisatie van de ScCIP afdeling zoals toegelicht werd tijdens de OR van september 2018 én nadat alle mogelijke opties naar een herplaatsing binnen het bedrijf geëvalueerd werden. Deze evaluatie werd inderdaad doorgevoerd zonder de betrokken collega hierover te horen. De directie erkent dat hier in toekomst mogelijk beter mee kan omgegaan worden. In die zin engageert de directie zich om, indien in het uitzonderlijke geval er nog een dergelijke reorganisatie zou plaats vinden, de betrokken collega steeds actief te betrekken bij het zoeken naar een andere job binnen het bedrijf. Daarnaast heeft de directie reeds eerder beslist om het voeren van feedback gesprekken te professionaliseren en te documenteren, dit zowel voor positieve feedback als voor corrigerende gesprekken. Het voeren van feedback gesprekken zal trouwens zoals eerder aangekondigd voor alle medewerkers gelden.

Tot slot wenst de werkgever te benadrukken dat hij de betrokken collega maximaal zal ondersteunen in zijn zoektocht naar een nieuwe job buiten de firma, dit zowel op financieel vlak als via outplacement.

Wij blijven erbij dat dit ontslag voor heel wat onrust zorgt onder het personeel. Vele voelen zich nu als loslopend wild in het jachtseizoen, zeker als men weet dat de werkgever zijn hand er niet voor omdraait om iemand met 30 jaar anciënniteit te ontslaan zonder aanwijsbare reden en dit terwijl er nog verschillende openstaande vacatures zijn. Zeker medewerkers die al eens kritisch kunnen zijn naar hun hiërarchische meerderen, beginnen nu het ergste te vrezen. De werkgever zegt dat niemand zal ontslagen worden omdat hij kritisch is, integendeel LANXESS heeft kritische mensen nodig. Hij zegt dat dit een alleenstaand geval is en dat het niet zijn bedoeling is om medewerkers zomaar te ontslaan.

Structuur PA6

De werkgever zegt dat hij zich aan de in ondernemingsraad OR99 gemaakte afspraak zal houden en alle moduleleiders op PA6 zal bevorderen tot vervangend ploegleider. Op de vraag wanneer dit zal ingaan antwoordt de werkgever dat hij dit zo snel mogelijk in orde zal brengen.

Economische situatie

AXX: Door problemen met de levering van CS2 liepen er in oktober slechts 2 NaMBT-reactoren. Door een nieuwe toepassing voor MOA wordt gevraagd om zoveel mogelijk te produceren. NZ haalde een nieuw dagrecord en momenteel loopt er een capaciteitstest. DM en de vulkanoxen liepen stabiel. De stroomprijs ligt op een hoog niveau en door het seizoeneffect stijgt ook de aardgasprijs.

Capro: door verschillende productiestoringen ligt de gemiddelde dagproductie lager dan gepland. De verkoopvolumes Capro en AS liggen onder budget. De AS verkoopprijs ligt dan weer boven budget. De C6 grondstofprijzen zijn stabiel tot licht stijgend. De ammoniakprijs steeg in oktober en heeft zijn hoogste punt bereikt. De energieprijzen schieten, onder meer door de problemen met de kerncentrales, de hoogte in. Door geplande werken zal de productie voor november lager liggen dan wat werd gebudgetteerd.

Glasvezel: In oktober lag de productie in lijn met het budget, dit wordt ook verwacht voor november. De grondstofprijzen zijn stabiel, maar de energieprijzen stijgen fors.

De werkgever zegt dat hij negatief heeft geantwoord op de vraag van Elia en Electrabel of LANXESS afschakelbare vermogens heeft bij een eventueel stroomtekort in België.

Fietsenstalling

De uitbreiding van de fietsenstalling in Kallo start eerstdaags. Voor Lillo zal dit nog even duren omdat er nog een bouwvergunning moet worden aangevraagd.

Nieuwjaarsreceptie

De werkgever kondigt aan dat er op 8 januari 2018 een nieuwjaarsreceptie gehouden wordt voor al het personeel. De heren Fink en van Roessel van de raad van bestuur zullen, samen met nog enkele andere mensen uit Duitsland, hierop aanwezig zijn. De heer van Roessel zal, naar jaarlijkse gewoonte, van deze gelegenheid gebruik maken om met de leden van de ondernemingsraad te spreken. Voor de shiftmedewerkers die moeten werken en dus niet naar de receptie kunnen komen, zal een waardig alternatief worden aangeboden.

Verkeersplan Kallo

Wij zeggen dat onlangs op het intranet werd aangekondigd dat het verkeersplan voor Kallo vorm krijgt, maar met de beste wil van de wereld zien wij die vorm niet. Een maand geleden werd er in het midden van de straat tussen het sociaal gebouw en de werkplaats een volle witte lijn getrokken waar geen voertuigen meer over mogen, maar het bord dat aangeeft dat dit een doodlopende straat is, is blijven staan, net zoals de borden die verder in de straat aan het kruispunt staan en aangeven dat men met een voertuig niet verder mag en ook niet mag afslaan naar de straat achter de werkplaats. Dit zorgt ervoor dat de wagens die op de parkeerplaatsen staan via de linkerkant van de straat terug naar de poort moeten rijden. Wij willen het plan nog niet onmiddellijk afschieten en het een kans geven, maar als het hele plan gaat lopen zoals nu dan voorspelt dit niet veel goeds. De werkgever zal bekijken wat er is misgelopen.

I-bus (melding later vertrekken bussen aan het bedrijf)

In ondernemingsraad van 12 juli 2018 hebben wij gevraagd om een manier te zoeken om de medewerkers in Lillo die zich tussen hun bedrijf en de poort bevinden, te kunnen verwittigen wanneer de bussen later zullen vertrekken naar de hub. Wij hebben voorgesteld om dit via schermen in de kleedkamers te doen, maar de werkgever heeft nu laten weten dat hij dit niet gaat doen omdat het zeer weinig voorkomt dat de bussen later vertrekken en ook omdat hij denkt dat schermen plaatsen geen garantie geeft dat de mensen ook zullen lezen wat er op deze schermen staat.

I-bus (vertrektijden van hub naar bedrijven)

De werkgever zegt dat hij het voorstel van de werknemers nog eens heeft voorgelegd aan de I-bus manager, maar die heeft laten weten dat de andere bedrijven niet te vinden zijn voor het invoeren van deze 3 minutenregel. Wij vinden dit raar want wat wij vragen gaat enkel over de bussen die naar LANXESS Lillo rijden en hoeft niet te worden ingevoerd voor alle pendelbussen.

Comfort shiftbusjes

De werkgever zegt dat op lijn S44 al een terug een grote bus werd ingezet. Hij heeft aan de raad van bestuur van de I-bus gevraagd om ook op de andere lijnen terug grote bussen in te zetten, maar de meerderheid wou dit niet.

Keukencommissie

Er werden 2 verslagen van de keukencommissie overlopen. De voornaamste punten waren de werken aan het kookgedeelte van het restaurant in Lillo. Deze starten op 13 november om te eindigen op 18 december 2018. Tijdens de werken zal het restaurantgedeelte geopend blijven en zullen de warme maaltijden worden aangeleverd door de keuken van Kallo. Er zal dan maar 1 dagmenu beschikbaar zijn. Bij eventuele problemen aan de Liefkenshoektunnel zal er enkel een broodjeslunch voorzien worden. Op 6 december is er een sinterklaasattentie in de restaurants; in de vendingautomaten zal er op 6, 7 en 8 december iets lekkers worden meegegeven door de sint. Op 20 december wordt een kerstmenu voorzien voor het dagpersoneel. Voor de shift zal er op 24 en 31 december een menu voorzien worden.

Vacatures

De werkgever zegt dat hij vanaf half november tijdelijk ondersteuning gaat inhuren bij een externe partner voor het invullen van alle openstaande vacatures voor chemievakman. Hij wil hiermee de doorstroomtijd voor deze profielen verkleinen. De persoon die deze ondersteuning zal leveren is gespecialiseerd in het aanwerven van technisch productiepersoneel.


Print   Email