OR2019

Ondernemingsraad van 12 december 2019

Ondernemingsraden in 2020

De werkgever kondigt aan dat de vergadering die normaal gepland staat op donderdag 9 januari 2020, verschoven wordt naar woensdag 15 januari 2020.

Sociale verkiezingen 2020

De werkgever zegt dat de sociale verkiezingen op onze sites zullen plaatsvinden op 11 en 12 mei 2020. Er werd een werkgroep opgericht om alles in goede banen te leiden. De informatie die in deze werkgroep gegeven wordt zal beschikbaar gemaakt worden voor de leden van zowel de ondernemingsraad als het CPBW. In de werkgroep werd al afgesproken dat er elektronisch zal gestemd worden.

Tankpark AXX

Op donderdag 5 december 2019 was er een eerste gesprek op AXX over de taakverdeling in het tankpark. Omdat toen nog niet alle betrokkenen gehoord konden worden werd er een tweede gesprek ingepland op donderdag 12 december 2019. Het resultaat van deze gesprekken zal meegedeeld worden in de ondernemingsraad.

Werkgroep milieu

Naar aanleiding van het artikel op intranet, waarin aangekondigd werd dat LANXESS tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn, vragen wij hoe men dit wil realiseren en wat de impact hiervan zal zijn op onze sites in Antwerpen. De werkgever zegt dat LANXESS al langer investeringen doet in functie van het klimaat. Momenteel wordt hier in Antwerpen een installatie gebouwd voor het ontbinden van lachgas die in 2020 in dienst zal genomen worden. Maar er zijn nog vele kleinere projecten in functie van het klimaat . Wij vragen de werkgever om hierover op regelmatige basis informatie te geven in de ondernemingsraad. De werkgever zal dit doen.

Collectief vervoer

De werkgever zegt dat, zoals eerder al werd aangekondigd, het havenbedrijf bezig is met het oprichten van een overkoepelend systeem van collectief vervoer in de haven van Antwerpen. De bedoeling is om het bestaande collectief vervoer van meerdere bedrijven in de haven te bundelen tot 1 groot netwerk. Ook de I-bus werd aangeschreven om hieraan deel te nemen. Ondertussen werden hierover al enkele toelichtingen gegeven aan de vertegenwoordigers van de bedrijven. Het was de bedoeling om een werkgroep op te richten die heel kort na elkaar zou samenkomen met de bedoeling om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan met het netwerk. De eerste vergadering van deze werkgroep stond gepland op 13 november 2019, maar deze werd afgelast omdat de bedrijven vonden dat het tempo veel te hoog lag. Er zal nu gezocht worden naar een nieuwe datum waarop de werkgroep zal samenkomen.

Melding overuren

De overuren worden nog steeds niet allemaal gemeld. Wij wijzen de werkgever erop dat we de arbeidsinspectie zullen vragen om tussen te komen wanneer dit begin 2020 niet in orde is. De werkgever zal het wetgevend karakter nog eens goed benadrukken bij degene die de overuren moeten melden.

Steunploeg

In de vorige ondernemingsraad heeft de werkgever aangekondigd dat hij vanaf januari 2020 de steunploeg van AXX wil stoppen en deze taken wil laten uitvoeren door de fabrieksbeveiliging. Ondertussen werd dit punt in het CPBW gebracht, waar gebleken is dat er toch nog wat praktische zaken moeten in orde gebracht worden voor er kan gedacht worden aan het overbrengen van deze taken naar de fabrieksbeveiliging.

Mailverkeer

In de vorige vergadering hebben wij het probleem aangekaart van de overvloed aan mails, waarvan het merendeel zelfs niet vertaald worden in het Nederlands. De werkgever zegt dat hij dit al verschillende malen heeft gemeld aan de respectievelijke diensten, maar blijkbaar blijven zij volharden in de boosheid.

Economische situatie

In de vorige vergadering heeft de werkgever gevraagd om voorzichtig om te springen met de informatie over de economische situatie van onze bedrijven. Er werd afgesproken om voortaan deze informatie niet meer vrij te geven op het internet. Daarom verwijzen wij hiervoor naar het verslag van de ondernemingsraad op het intranet van LANXESS nv.

Onkostennota

Wij merken op dat het bedrag van de kilometervergoeding in de onkostennota, die op het intranet staat, niet meer wordt aangepast aan de actuele stand. De werkgever zegt dat dit klopt, het is de bedoeling om alle onkosten in te dienen via XFLOW, wat wel op stand gehouden wordt. Omdat hiervoor een user-id nodig is om aan te loggen, was XFLOW vroeger enkel toegankelijk voor bedienden en kaderleden en moesten arbeiders hun onkosten nog indienen via het onkostenformulier. Aangezien iedereen nu een user-id heeft, is het onkostenformulier niet meer van toepassing en dus ook niet meer aangepast aan de actuele stand. Om vergissingen te vermijden zal de werkgever dit formulier van het intranet laten verwijderen. Medewerkers die hierdoor een foutieve onkostenvergoeding zouden hebben ontvangen, kunnen zich melden bij het secretariaat van hun afdeling om dit te laten rechtzetten. Wie niet vertrouwd is met XFLOW kan ondersteuning vragen aan het secretariaat van zijn of haar afdeling.

Parking zuid

De omheining is nog niet geplaatst. Nu is ook nog de verlichting van de parking uitgevallen. De werkgever zegt dat bij het overnemen van de parking vergeten werd om het elektriciteitscontract mee over te dragen. Hierdoor werden de rekeningen niet meer betaald en heeft de leverancier de elektriciteit afgesloten. Dit wordt zo snel mogelijk weer terug in orde gebracht.

Fietsenstallingen

In de vorige vergadering heeft de werkgever gezegd dat hij een huishoudelijk reglement zou opstellen voor de fietsenstallingen, maar dit is nog niet klaar. Ook is de bouwvergunning voor de fietsenstalling in Lillo nog niet ingediend.

Aanmaken bindmiddelen Glasvezel

De werkgever zegt dat de installatie voor het aanmaken van bindmiddelen verouderd is. Er wordt nu bekeken om dit te moderniseren en te automatiseren. Het concept hiervoor werd uitgetekend en de rentabiliteit hiervan zal in de komende maanden onderzocht worden.

Terbeschikkingstelling

De werkgever is nog bezig met het inventariseren van de addenda aan de contracten met de onderaannemers. Van zodra deze klaar is, zal hij die aan de secretaris van de ondernemingsraad bezorgen.

Moduleleiders PA6

De werkgever zegt dat op 1 januari 2020 alle moduleleiders die nog een arbeidersstatuut hebben en hun opleidingsperiode doorlopen hebben, een bediendestatuut zullen krijgen.

myHR

Wij wijzen erop dat in het privacy statement van myHR staat dat alle hiërarchische leidinggevenden toestemming hebben om in myHR informatie van ondergeschikte medewerkers te bekijken en te bewerken en om processen te starten zoals het creëren van een functie of het muteren van medewerkers. Dit is volgens ons niet conform de wet op de privacy. De werkgever zegt dat de hiërarchische leidinggevende enkel toegang heeft tot de informatie die relevant is voor zijn functie. Privégegevens behoren daar niet toe.


Print   Email