Bijzondere ondernemingsraad van 21 januari

Deze middag rond 13.00u kreeg de werknemersafgevaardigden een onverwachte invitatie voor een bijzondere ondernemingsraad die in het Scandic Hotel te Borgerhout zou doorgaan om 15.00u. Deze externe locatie werd door de werkgever gekozen om te kunnen praten in een serene sfeer. De heer Van Roessel die, zowel algemeen directeur is voor onze site hier in Antwerpen als lid van de Vorstand,was hierop aanwezig.

Statement Van de heer Van Roessel

 • De jongste dagen is er duidelijk een misverstand gebleken bij LANXESS nv.
 • Het blijkt nu immers dat er bij de onderhandelingen in de zomer van vorig jaar, mondeling werd beloofd dat de bonus hoe dan ook zou worden uitgekeerd.
 • De mondelinge belofte strookt niet met de door alle partijen ondertekende tekst van de CAO. De Vorstand betreurt deze gang van zaken, waarbij er beloften zouden gemaakt zijn door het lokale management in strijd met wettelijke bepalingen.
 • LANXESS blijft bereid in de toekomst over een transparant en variabel loon te praten.
 • Wat de CAO werkzekerheid betreft blijft LANXESS bereidt de gesprekken te hervatten, zelfs rekening houdend met de moeilijke economische omstandigheden waarmee we vandaag geconfronteerd worden.
 • Deze uitzonderlijke omstandigheden maken het LANXESS onmogelijk beloftes te maken die in de toekomst misschien niet kunnen nageleefd worden.
 • LANXESS is wel bereid om over bepaalde garanties inzake werkzekerheid te praten. Maar de CAO onder zijn huidige vorm automatisch verlengen kan niet omdat LANXESS zich aan de continu wijzigende marktomstandigheden moet kunnen aanpassen.
 • De Vorstand heeft na de recente bekendmaking van alle feiten besloten dat er onvoldoende vertrouwen is om de samenwerking met de heer De Bie als personeelsdirecteur verder te zetten.
 • Er is dan ook besloten met onmiddellijke ingang een eind te stellen aan de samenwerking met de heer De Bie. De heer de Bie zal in zijn functie als personeelsverantwoordelijke voor LANXESS NV vervangen worden door de heer Eric Vandyck, momenteel al personeelsmanager van LANXESS Rubber nv. De heer Vandyck krijgt de verantwoordelijkheid over het personeelsbeleid van de twee Belgische vennootschappen
 • De Vorstand begrijpt dat het vertrouwen de voorbije dagen zoek was en wil dit zo snel mogelijk herstellen.
 • De Vorstand rekent op begrip en zin voor verantwoordelijkheid en vraagt dat deze boodschap op een correcte manier wordt overgebracht naar de werknemers.

Na dit statement schorsen de werknemersafgevaardigden de ondernemingsraad voor een dik uur om te reageren op het gegeven statement.

Statement werknemersafgevaardigden

Mr Van Roessel :

 • U zegt dat er binnen het wettelijk kader geen mogelijkheid bestaat om de niet recurrente premie uit te betalen. Deze bonus is nochtans gestoeld op de nationale CAO nr 90 waar in artikel 11 staat dat de doelstellingen kunnen bijgestuurd worden. Dit was gezien de huidige economische omstandigheden perfect mogelijk.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat er geen onwettige beloftes zijn gedaan. Dat Lanxess NV de doelstellingen vrij hoog gelegd heeft, was gezien de mogelijkheid tot bijsturen hiervan voor ons geen probleem. U mag ook niet vergeten dat het voorstel tot het invoeren van een niet-recurrente premie er voor gezorgd heeft dat de CAO werd aangenomen door de werknemers én waardoor uw RECOM project kon uitgevoerd worden. Hiermee werd de toen heersende onrust verzacht.
 • Door het niet uitbetalen van deze premie hebben wij geen mandaat meer om in de toekomst te praten over eender welke vorm van variabele verloning. Wat betreft de CAO werkzekerheid hebben wij zeker een wettelijk kader om verder te praten. Wij hebben hierover zelfs 2 overeenkomsten op papier om deze CAO te verlengen tot eind 2012.
 • Deze afspraken zijn tot stand gekomen bij het oprichten van de TBE Lanxess nv.
 • Van deze belofte was de Vorstand wel op de hoogte en kan dus binnen het gepaste orgaan besproken worden.
 • Wat betreft het ontzetten van de heer De Bie uit zijn functie als personeelsverantwoordelijke, kunnen wij hier duidelijk stellen dat, dit het vertrouwen in Lanxess niet zal herstellen. Als zijn opvolger maar over een even “klein mandaat” beschikt als de heer De Bie zien wij in deze wissel absoluut geen meerwaarde.
 • Wat betreft het belang van een gunstig sociaal klimaat wordt er telkens op gewezen dat wij een positief signaal naar Duitsland moeten geven.  Echter, welk signaal geeft Duitsland nu naar de werkvloer hier in Antwerpen?
 • De werknemers rekenen op begrip en zin voor verantwoordelijkheid en vragen dat deze boodschap op een correcte manier wordt overgebracht naar de Vorstand.

Over beide statements volgde hierna een vraag en antwoord ronde aangaande beide statements. Voor verdere informatie willen we graag verwijzen naar het volledige verslag dat binnen enkele weken toegankelijk zal zijn voor iedereen.
 


Print   Email