Info 2013

Een beter statuut voor arbeiders en bedienden

De laatste weken is opnieuw veel te doen over het dossier arbeidersbedienden. Dit dossier moet eindelijk eens worden geregeld. Maar geen half werk. Het ACV wil een globale oplossing, via een beter, gemeenschappelijk statuut. Dat moet eens en voorgoed een einde maken aan het tweederangsstatuut van arbeiders. En in één beweging ook de discriminaties ten nadele van de bedienden wegwerken.

Op 14 januari werd onder sociale partners afgesproken daarover nu onmiddellijk in overleg te treden met de federale regering. De tijd dringt immers. Het ACV staat al lang in de startblokken, goed voorbereid. Met een duidelijk standpunt rond de zeven deeldossiers.

Het ACV-standpunt lijnden we al uit in 2003. Maar we actualiseerden en verfijnden het na een ruime raadpleging in de Algemene Raad op 18 november 2008. Door het uitbreken van de financiële crisis in het najaar 2008 bleek het onmogelijk dit onmiddellijk mee te nemen in de interprofessionele onderhandelingen voor 2009-2010. Dat deden we, ook in opdracht van het Toekomstcongres van oktober 2010, wel voor het IPA 2011-2012. We kwamen toen zelfs tot een ontwerpakkoord, met een eerste reeks toenaderingen inzake ontslag en tijdelijke werkloosheid. En met de afspraak over de rest tot een globaal akkoord te komen binnen de twee jaar. Het ontwerp van IPA werd goedgekeurd door het ACV en de werkgevers, maar doorstond echter niet de raadpleging bij de andere vakbonden. Toch engageerde de federale regering zich om de concrete ontwerpafspraken inzake de eerste toenaderingen inzake ontslag en tijdelijke werkloosheid om te zetten in de regelgeving.

Deadline 31 maart 2013

Al snel volgde echter een nieuw arrest van het Grondwettelijk Hof. Het bevestigde op 7 juli 2011 in een concrete zaak over de lagere opzeg van een arbeider en de niet betaalde carensdag bij ziekte dat het onderscheid arbeiders-bedienden ongrondwettig is. Maar nieuw was vooral dat het Hof oplegde om binnen de twee jaar, uiterlijk 8 juli 2013, “de harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden te voltooien”. De nieuwe federale regering kon bij haar aantreden eind 2011 niet anders dan toezeggen dat ze hieraan effectief zou werken, in overleg met de sociale partners. Eind vorig jaar gaf ze nog tot 31 maart 2013 aan de sociale partners om met een eigen voorstel te komen. Maar om geen tijd te verliezen verkiezen de sociale partners nu om hierover onmiddellijk in debat te treden met de regering.

Ook in sectoren en bedrijven aan de slag

Laat echter duidelijk zijn: zelfs als we voor die zeven dossiers tijdig tot een globale oplossing komen en dit ook weten te vertalen in de wetgeving en de interprofessionele cao’s, dan zit het werk er nog niet op. Veel van de verschillen tussen arbeiders en bedienden vloeien immers voort uit de sectorale en bedrijfs-cao’s of de keuzes die worden gemaakt in de sectorale fondsen. Meer nog, heel veel verschillen zitten verankerd in arbeidsreglementen of eenzijdige toezeggingen van de werkgevers of wortelen gewoonweg in een oude bedrijfscultuur, tot en met aparte kantines, douches, werktijden en parkings voor hand- en hoofdarbeiders. Ook in de sectoren en de bedrijven moeten we dus aan de slag.

Download de brochure met standpunten en voorstellen van het ACV


Afdrukken   E-mailadres