Bezoek van een controlearts

Rechten Werkgever

De werkgever heeft het recht het bestaan van de arbeidsongeschiktheid te laten nagaan door een door hem afgevaardigde en bezoldigde arts (art. 31, § 2). Dit recht kan gedurende de hele periode van de arbeidsongeschiktheid worden uitgeoefend, en dus niet alleen tijdens de door het loon gedekte periode - hoewel de weigering van het gewaarborgd loon de zwaarste sanctie kan zijn na een voor de werknemer ongunstige toezichtsprocedure.

Verplichting werknemer

De werknemer moet de controlearts ontvangen en zich door hem laten onderzoeken. De controlearts kan de werknemer ook bij hem op consult ontbieden, tenzij de behandelende arts oordeelt dat de werknemer niet in staat is zich te verplaatsen. De verplaatsingskosten van de werknemer zijn ten laste van de werkgever.

Bij afwezigheid zal de controlearts een contactbriefje achterlaten in je brievenbus. De werknemer is verplicht om zo snel mogelijk contact met de betreffende arts op te nemen. Indien dit niet lukt kan men steeds MEDIWE contacteren op het nummer 03.220.61.00

Rechten en verplichtingen van de controlearts

De controlearts beperkt zich ertoe:

na te gaan of de werknemer inderdaad arbeidsongeschikt is;
de waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid te bepalen;
de medische gegevens te onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de wetgeving op de arbeidsovereenkomsten: hervalling; professionele oorsprong van de ongeschiktheid; sportongeval.

Alle andere vragen worden gedekt door het beroepsgeheim van de controlearts. Zo heeft hij bijvoorbeeld niet het recht, zich te moeien met de door de behandelende arts voorgeschreven behandeling. Ook mag hij geen enkel element van de diagnose aan de werkgever mededelen.

De controlearts deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk mee aan de werknemer. Zo kan deze laatste de nodige schikkingen treffen: het advies volgen, zijn behandelende arts contacteren, beroep aantekenen, enz... ‘Zo spoedig mogelijk’ betekent niet dat de beslissing onmiddellijk na het medisch onderzoek moet worden medegedeeld: de controlearts kan ook beslissen contact op te nemen met de behandelende arts of bijkomend onderzoek uit te voeren.

ACV info betreffende bezoek controlearts


Afdrukken   E-mailadres