Ondernemingsraad van 9 juni

Overwerkbadge

Het tegoed op de overwerkbadge werd verhoogd naar 6.91€. Dit is de effectieve waarde van een maaltijdcheque van 8€ met aftrek van de eigen bijdragen van 1.09€.

DQS audit

Werkgever geeft een presentatie over het verloop van de audit. Deze audit wordt elke 3 jaar gehouden en is een controle op de naleving van de eisen op ISO 9001/140001 met het oog op het behoud van het certificaat.

Periodieke informatie 1ste kwartaal

  • De omzet daalde met 13.2%
  • De omzet lag 12.2% onder het plan
  • De totale capaciteitsbenutting lag op 100%
  • De bedrijfskosten dalen met 7%

Vergaderdata ondernemingsraad

Er wordt beslist om geen ondernemingsraad te houden in de maanen juli en augustus. De volgende ondernemingsraad zal doorgaan op 8 september. Indien nodig kan er tussentijds wel een bijzondere ondernemingsraad gehouden worden.

Reglement interne orde van de ondernemingsraad

Naar aanleiding van de nieuwe samenstelling van de OR worden er enkele kleine aanpassingen doorgegeven en besproken. Goedkeuring in volgende ondernemingsraad.

Resultaten Mex

HPM: Er werd een nieuwe aangepaste structuur getoond waarin de vroeg/laat shift behouden blijft met een afbouw van 2 functies. In een volgende stap zal de werkgever het plan voorstellen aan de betrokkenen.

AXX: Vermits de uitvoering van de projecten nog loopt tot 2018 zal de werkgever een workmapping maken wanneer hier noodzaak voor is. Op een totale besparing van 8.2 miljoen zijn de personeelsbesparingen, door afbouw, geraamd op 8.5%.

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers.

De werkgever geeft volgende antwoorden op de voorstellen van de werknemers: •

  • Aanpassen en uitbreiden van de glijtijd: Kan enkel behandeld worden in de reguliere cao
  • Betaald sociaal verlof: Werkgever ziet geen aantoonbaarheid ten voordelen van oudere werknemers.
  • Uitbreiding anciënniteitverlof: Lopende reguliere cao voorziet reeds in een uitbreiding van het verlof.
  • Mogelijkheid deeltijds werken met behoud van loon: Dit voorstel wordt gezien de financiële draagwijdte niet in overweging genomen.

Er zal over dit thema verder gepraat worden in de werkgroep werkbaar werk.

Economische situatie.

Capro: Hoge productie. De grondstofprijzen zullen in het 3de kwartaal iets hoger liggen als in de eerste helft van het jaar. De verkoop ligt 4% boven het budget. In mei lagen de AS verkoopvolumes 7.5% lager dan het budget en door de lage NH3 prijs lag de verkoopprijs ook lager als het budget. Voor de maanden juli en augustus wordt een maximale productie gepland. Door de hogere buitentemperatuur zal er mogelijk wel minder geproduceerd kunnen worden.

Glasvezel: De productie lag 5% hoger dan het budget. Stabiele grondstofprijzen in lijn met het budget. Verkoopvolumes liggen iets boven het budget. Voor de zomermaanden wordt er een hoge productie verwacht.

AXX: Het nieuwe hoofd van de business unit AII ( Dirk Van Meirvenne ) bracht begin juni een bezoek aan AXX. Hij gaf hiermee zijn vertrouwen aan de AXX Business. Mei was een goede productiemaand. Er wordt een goede uitlasting van de bedrijven verwacht.

Dag personeel PA6

De werknemers vragen een aanvulling of extra dag personeel voor de productie. Nu worden er steeds meer taken doorgeschoven nar de shiften die daar geen tijd voor hebben.


Afdrukken   E-mailadres