CPBW2012

Kort verslag CPBW van 20 december

 

Bespreking ontwerpverslag Nr. 12/11 van de vergadering van 22 november 2012

 • De herhalingsopleiding steunploeg wordt met brandweer overlegd en zal begin 2013 worden gestart.
 • Voor wat de afvulling RUC betreft is de staalbouw geleverd en zal worden geplaatst in januari 2013. Voor de vorkliften is er voor de afscherming tegen de koude momenteel geen pasklare oplossing. Het is de bedoeling dat de medewerkers over de nodige beschermingskledij tegen de koude kunnen beschikken.
 • Het thema rond bindmiddellokaal is nog niet afgehandeld. Wordt op opvolglijst geplaatst. - De bezetting van de motorhelmenkastjes in sociaal gebouw zuid wordt bekeken. Er zal een brief uithangen waarbij de bezitters zich kenbaar dienen te maken. Indien er na een maand geen reactie komt, worden deze sloten open geboord.
 • De werkgever meldt ivm het roken op de site dat het gedoogbeleid zal worden beëindigd. Vanaf 2013 zal iedere overtreding minimaal met een schriftelijke vermaning worden gesanctioneerd.
 • Voor de problemen met stellingen zal de werkgever het lastenboek bekijken. Hierop zal worden gekeken naar de goede praktijk en met probleemsituaties waar nodig bijgestuurd. Naar analogie wordt het thema “flexibels” later ook benaderd.
 • Het bedelen van appels aan de medewerkers op GF is voor andere bedrijven mogelijk, echter ieder bedrijf is vrij om dit te doen. - Het stapelen van paletten aan de luchtstraalmolen wordt verder bekeken.
 • Herziening VIA-05 Arbeidstoelatingen wordt vanuit X-act globaal behandeld en bekeken.

Maandverslag IDPB en EDPB van september 2012

Er zijn meermaals onveilige situaties aan straalplaats op het Bayer terrein. Dit bij het lossen en laden van materiaal. Werkgever zal PA of Bayer aanspreken hierover. - De metingen op AS geven duidelijk aan dat er dringend werk dient te worden gemaakt aangaande deze problemen. De bedrijfsgeneesheer licht de metingen toe. De werknemers vragen om meer uitleg door de bedrijfsleider een volgende keer. Wordt bij de opvolglijst opgenomen.

Bespreking arbeidsongevallen november 2012

Er werden 3 ongevallen besproken waarvan.

Met werkverlet.

 • Verbranding aan beide bovenbeven. Het controleren van “ Blinden ok/Nok” aan dagcontrolelijst toegevoegd.

Zonder werkverlet:

 • Bij het aanmaken van warm water via BAYER mixer, heet water op handschoen met eerste graad verbranding op handrug . Het concept om via BAYER mixer warm water te produceren dient te worden herbekeken. Dit om deze te kunnen saneren.
 • Bij het controleren en inregelen van een standmeting viel een deksel van een EP kast op het aangezicht van slachtoffer. Oplijsten van probleemkasten wordt weerhouden. Vraag om eventueel scharnieren te voorzien en een doorkijkvenster ter controle van rotameterstanden.

Incident RUC dd 31 oktober 2012 vrijzetting via “Seal put”

Oorzaak was een EP kaart die defect was met uitval van branders tot gevolg. Uittreden van H2S door het niet opvullen van sealput.

Incident AZ dd 31 oktober 2012 vrijzetting via “wastorenschouw”

Door het stoppen van “aanzet” naar kuipen en de SO2 stroom echter niet, werd een overmaat aan SO2 naar de wastoren gestuurd. Hierdoor kwam een wolk uit de toren. Op htp waren 2 medewerkers van een buitenfirma aan het werken en zij werden onwel. Er werd ontruimd in het htp en verbranding van zwavel werd stopgezet. De personen die onwel werden, gingen op eigen houtje naar de BGD! Naar aanleiding van dit incident werd een aantal verbeteringen in het besturingsproces toegelicht.

Stutzenboor Anon bedrijf

Dit is een arbeidsmiddel en dus dient de werkgever zich te houden aan het KB van 12/08/93. Er werd ook bij een externe leverancier een versie uitgetest, echter deze werd niet weerhouden. Overleg regularisatie te plannen in januari 2013.

Kleine aanpassingen: V.AP.01.02 bijlage 1, V.AP.01.04 bijlagen 1 en 2, V.AP.01.05

 In deze VAP’s werden enkel een aantal namen gewijzigd, bereiken aangepast en een jaartal voor de momenten van vergaderen geschrapt.

ECHA ( European Chemical Agency ) : “Weet U wat deze pictogrammen betekenen?”

Hoofd dienst HSEQ toont een affiche aangaande deze materie.

Mededingen: Brief FOD WASO

Hoofd HSEQ maakt melding van de ontvangst van het omstandigheidverslag ongeval Anon op 7 november 2012.

Allerlei:

 • Op Energie Midden hebben de medewerkers nog geen ontbijt ontvangen na zes maanden ongeval vrij. Dit initiatief werd genomen binnen het CPBW en kan aldus niet worden afgeschaft.
 • Op Energie Midden blijkt dat de refter en sanitaire voorzieningen tijdens het weekend niet worden gekuist.
 • Mensen van de buizenbruggen zouden vanaf 2013 geen werkzaamheden meer mogen uitoefenen bij BAYER wegens geen antistatische en vlamvertragende kledij. Werkgever meldt dat er een overeenkomst zou zijn waarbij deze mensen een overtrekoveral zouden bekomen daar waar nodig tot onze kledij is aangepast aan deze noden en wetgeving.
 • Onlangs was er een alarmoefening op Capro. Omliggende bedrijven namen niet deel. Een aantal contractoren ontruimden, eigen medewerkers niet. Dit zorgde voor verwarring. Vraag om hier beter af te spreken en beter te communiceren.
 • Ploegleiders mogen arbeidstoelatingen schrijven en daarna ook vrijgeven. Dit is niet ok met het 4 ogen principe. Dit moet worden bekeken.
 • Vraag om alle leden van het CPBW te verwittigen bij ernstig arbeidsongeval.

Opvolgblad

Werd overlopen.

Volgend CPBW zal doorgaan op donderdag 24 januari 2013 om 10.00u.


Print   Email