Kort verslag van het CPBW van 22 maart

Bespreking ontwerpverslag Nr. 121/02 van de vergadering van 23 februari 2012

  • Veiligheidsbrillen op GF werden getest. De aantasting zou een eenmalig feit kunnen zijn. Verder opvolgen.  
  • Thema “bevroren nooddouches” wordt agendapunt in volgend CPBW.  
  • Voor parkeerzone sociaal gebouw zuid is een concept dat ten uitvoer zal worden gebracht.

Maandverslag IDPB en EDPB van februari 2012

Bij werkzaamheden door contractor aan een koeltoren op GF werd een motor niet gesperd. Volgend CPBW meer uitleg hierover.

Bespreking arbeidsongevallen februari 2012

Er waren twee ongevallen zonder arbeidsongeschiktheid. Deze ongevallen werden allemaal kort toegelicht.

Incident bespreking RUC van 20 februari 2012

- Het incident werd besproken en ook de feitenboom werd overlopen. Tijdens dit incident, overlopen van moederloogtank, verliep de communicatie niet goed. Dit probleem is ruim 1 jaar aan de orde!

Incident bespreking Anon van 19 februari 2012

Dit incident, brand aan DHO 11, werd besproken en de feitenboom toegelicht. Een aantal punten werd weerhouden nav dit incident mbt de verbetering van de installatie. Er werd een aantal punten verduidelijkt om een situatie, verkeerde dichting met brand als gevolg, in de toekomst proberen uit te sluiten.

Ook werd naar de inzet van de shift – EP man gevraagd. Deze moet ten allen tijde kunnen worden ingezet bij een incident indien het bedrijf hem nodig heeft. De inzetleider van de brandweer heeft hiertoe de bevoegdheid om hem uit de steunploeg te vragen. Naar de inzet van de brandweer en de productiemensen toe, die toen op shift waren, werd verduidelijkt dat door hun goede inzet erger werd voorkomen.

Aanpassing VIA-03

Hier werden enkele tekstuele veranderingen getoond met als resultaat een vereenvoudigde weergave hiervan

Overzicht veiligheidstips 2011

Er werd een overzicht getoond van de veiligheidstips voor 2011. Naar analogie van 2010 zijn er op heel wat bedrijven nog veel niet afgehandelde tips. Er werden 565 tips ingediend, waarvan er 409 werden aanvaard. 258 tips werden nog niet afgehandeld.

Status opleiding nooddossier

Opleidingen lopen op schema en zullen klaar zijn tegen eind maart 2012. Deze opleiding loopt in 4 modules. Het nieuwe nooddossier zal op 30 maart e.k. van start gaan. De werknemersvertegenwoordigers vragen of ook zij een opleiding hierover kunnen krijgen. De voorzitter stemt toe om dit in juni te organiseren.

Sociale verkiezingen

De voorzitters en de secretarissen zullen worden toegevoegd aan het verslag.

Mededelingen

  • Er werd gemeld dat de milieuvergunning voor productie van Polyamide werd toegekend.  
  • Brief van FOD WASO werd ter kennis gebracht. Dit nav inspecties en openstaande punten hier aan verbonden.  
  • Werknemers zullen de vraag krijgen vrijblijvend privé telefoonnummers bekend te maken bij HR. Dit ingeval er een ernstig incident of ongeval zich zou voordoen. Deze nummers zullen alleen strikt privé worden aangewend voor de opgegeven intenties.

Allerlei

  • De werknemers vragen om meer aandacht voor het onderhoud van Sociaal gebouw zuid. Er zijn probleempunten die niet meer worden gemeld bij de verantwoordelijke.  
  • De werknemers vragen om het blootstellingdossier juist op te volgen. Dit ten gevolge van een overplaatsing. Ook dat de werknemers bij de arbeidsgeneesheer kunnen gaan bij verandering van werkpost zoals wettelijk is voorzien.
  • Er wordt gevraagd om een datum te prikken voor de milieuwerkgroep.

Opvolgingsblad

Wordt overlopen en op actuele stand gebracht.

Volgend CPBW vindt plaats op donderdag 26 april 2012 om 10.00u.


Print   Email