Kort verslag van het CPBW van 23 februari

Bespreking ontwerpverslag nr. 12/01van vergadering van 26 januari 2012.

Het verslag wordt goedgekeurd mits volgende verduidelijkingen.

  • Noodplanoefening Anon: De vraag van de werknemers is dat iedere ploeg 1 oefening per jaar met de brandweer oefent De werkgever gaat proberen de VAP uit te voeren en daar staat vermeld dat er minstens 2 oefeningen tussen 2 bedrijven en 2 met de interventiedienst moeten door gaan. Dit jaar gaat dit zeker in Kallo gebeuren en SCP 2 maal met de interventiedienst van Bayer.
  • Veiligheidsbrillen glasvezel: De brillen voldoen alleen is er een probleem met de coating wanneer men deze reinigt met de bril reinigingsvloeistof.
  • Residutanks AS: Men heeft een 11 stappenplan uitgewerkt en daar van zijn reeds 4 stappen uitgevoerd. De tankwagen met Capro residu wordt eerstdaags verwijderd. Dit is één meer jaren plan.
  • Afvalwater Lubrizol: Lubrizol gaat werken volgens de afspraken die gemaakt zijn met Lanxess, indien zij problemen zouden hebben gaan zij Lanxess verwittigen.
  • Verzorgingslokaal Kallo: Hier is opdracht gegeven het lokaal aan te passen.

Maandverslag IDPB en EDPB van januari 2012.

Bespreking arbeidsongevallen januari 2012.

Er waren geen arbeidsongeval met werkverlet en 3 arbeidsongevallen zonder werk verlet.

Jaarverslag 2011 IDPB wordt na enkele opmerkingen goedgekeurd.

incident RUC van 3 januari 2012

Er is ongeveer 2.5 ton in de inkuiping gelopen, dit is deels te wijten aan foute communicatie tussen bedrijfsleiding en techniek

legionella

Naar aanleiding van het ontbreken van cijfers in het overzicht wordt er een plan van aanpak gepresenteerd dat de cijfers aan de arbeidsgeneesheer overgemaakt worden.

Aanpassing arbeidstoelatingen en via 05

Na de aanpassingen geeft het comité een positief advies.

X-act: stand van zaken:

Glasvezel maakt deel uit van een pilootgroep Heeft als doel de gepaste maatregelen en het aantal incidenten te verminderen.

Sociale verkiezingen

De mandaten in het volgende comité zijn: 4 arbeiders, 3 bedienden en 1 jongere.

Mededelingen

Het inspectieverslag noodplanning Kallo is ter inzage.

Allerlei

  • Over de problematiek parkeren zuid werd een oplossing gevraagd.
  • Het zou niet mogen kunnen dat de nooddouches bevriezen.
  • Er worden steekproeven gevraagd op de gekeurde brandblussers.
  • De werknemers vragen naar de sprinklertest in de ammoniakverdunning installatie.

Opvolgingsblad.

- werd niet overlopen


Print   Email