Kort verslag cpbw van 28 november 2018.

Kobe Nys / 29 oktober 2018

Bespreking ontwerpverslag nr.18/10 van de vergadering van 25 oktober 2018.

 • Liften AXX : De offerte voor lift in gebouw 7631 werd goedgekeurd. Alles behalve de vaste structuur wordt vervangen. Voor de lift in gebouw 7633 loopt nog een studie of deze in een ex-zone staat. Nadien zullen ook hier offertes aangevraagd worden.
 • We merken op dat tijdens de personeelsmeeting CO2 metingen werden uitgevoerd maar deze duidde 0 ppm aan. Is deze meting wel correct ?
 • Voor Cleaning Masters werd per gebouw een takenpakket en een verantwoordelijke aangesteld. Op RO krijgen deze personen te weinig tijd om hun takenpakket volledig uit te voeren.
 • Op de verlading van Capro gebeurden enkele aanpassingen voor het manipuleren van flexibels. Het onderhoud hiervan zal couranter plaatsvinden.
 • Voor het maandelijks testen van de interfonie op GF stellen we nogmaals voor om het systeem van Anon over te nemen.
 • Er werd een firma aangesteld om alle airco systemen op Lanxess te controleren op hun effectiviteit. Hierna kunnen systemen aangepast worden zodat problemen van werken in een te hoge omgevingstemperatuur opgelost worden.
 • Op LO werden nieuwe wegmarkeringen aangebracht als gevolg van het nieuwe verkeersplan. Deze werd met een verfrolletje aangebracht. We vragen een meer kwalitatieve en duurzame wegmarkering.
 • Om splinters te voorkomen bij werken in de spinnerij op GF vragen we om aan elke bushing een schraper te voorzien. Dit om te voorkomen dat medewerkers hun hand gebruiken om de bindmiddelbakjes te reinigen.
 • In spinnerij 1 op GF zorgen de sproeiers nog steeds voor veel overlast waardoor medewerkers hun veiligheidsbril moeten afzetten. Luchtstromen zullen worden aangepast en nieuwe sproeiers worden getest.
 • De aanpassingen aan de oversteekplaats zuid op de Scheldelaan zijn gepland voor begin 2019.
 • Na het arbeidsongeval met de ontluchting van een stoomstation op Anon vragen we te onderzoeken of er overal automatische ontluchtingen kunnen voorzien worden.
 • Er loopt een studie naar de mogelijkheid om laadpalen te plaatsen voor elektrische wagens.
 • Het kenmerk hinderstellingen wordt niet op alle bedrijven gebruikt. We vragen om het algemeen toe te passen of het gebruik hiervan te stoppen.
 • We vragen een éénduidige methodiek voor het controleren van aardingen. (bv. met een controlelampje)
 • Als gevolg van lawaaihinder aan de damp-bijpassen op AS zullen er aanpassingen gebeuren.

Maandverslag van oktober

 • We vragen om het JAP (jaar actie plan) zichtbaar te maken op het intranet.
 • Als gevolg van een ongeval met verbranding vragen we de werkgever een oproep te doen om niet zelf naar de hulpdiensten te gaan voor verzorging. Als de hulpdiensten verwittigd worden komen zij je ophalen.

Na nog enkele verduidelijkingen werd het maandverslag goedgekeurd.

Arbeidsongevallen van oktober

GF : Medewerker verbrandt zich aan de borstkas. Bij het manipuleren van een koelvin in de spinnerij komt een koppeling van een verstropte koeldarm los. Door deze verstropping ontstond hierdoor stoom.

Incidenten van oktober 

Labo AXX : Na werken aan de afzuiging van een trekkast werd deze niet terug in dienst genomen. Bij gebruik van deze kast de volgende dag werden personen onwel. Dit omdat dampen niet afgezogen werden. Er zal een meer duidelijke lamp en een akoestisch signaal voorzien worden om medewerkers in deze situaties te alarmeren.

Status Xact

We vragen om de resultaten van de coördinatorendag op 4 december op het volgend cpbw te bespreken.

LOTOTO procedure

Er werden nog enkele opmerkingen gemaakt over deze nieuwe procedure.

We merken dat voor alle stappen in deze procedure het vier-ogenprincipe wordt toegepast behalve voor de eerste stap. Dit is het opstellen van de procedure. 

V.AP.04.08 – GSM gebruik

De werkgever stelde een nieuwe V.AP op met volgende gevolgen voor het GSM-gebruik.

  EX-Zones 24V en Proces-computer lokalen

Productie-eenheden

Bedrijfsstraten

Buizenbruggen

Mech. Werkplaatsen

Laboratoria

Adm. Gebouwen

Adm. Ruimten

Soc. Ruimten

Niet- bedrijfsstraten

Controle-kamer
GSM NEEN NEEN** NEEN JA* NEEN
EX-GSM JA JA JA JA NEEN***

 

*Voor zover deze locaties bereikbaar zijn zonder betreden van een Ex-zone

**Vrijgave gebruik van GSM door EP-ingenieur of zijn vervanger

***GSM enkel toegestaan in kader van werkgerelateerde noodzaak (bijvoorbeeld een bedrijfsstoring of een alarmsituatie) en na toestemming van de bedrijfsleiding (= ploegleider of zijn vervanger, overste of bedrijfsleider)

JAP 2019

 • Verdraagzaamheid & Racisme
 • Verkeersveiligheid (op en buiten de site)
 • Werken aan draaiende delen
 • Taakrisico-analyse

Allerlei

 • We vragen een onthaal te voorzien voor leveranciers op RO. Nu worden deze mensen op de site toegestaan zonder enige toelichting of afspraken.
 • We merken op dat Wegen & Verkeer da afgesproken starttijd van wegwerkzaamheden niet respecteerd. (Tijsmanstunnel sluiten om 21h i.p.v. 23h) We vragen de werkgever om aan Wegen & Verkeer onze bezorgdheden mee te delen.
 • Sinds enige tijd vaart de Waterbus naar Kallo-sluis. Om naar deze aanlegsteiger te fietsen moet de Ketenislaan in een bocht en zonder signalisatie overgestoken worden. We vragen de werkgever om ook hier de overheid over in te lichten.
 • We vragen om een conditietest te organiseren voor medewerkers die werken uitvoeren in een gaspak. Deze werken vragen een grote inspanningen en kunnen daardoor de veiligheid in gedrang brengen. (ISEC raadt het gebruik van gaspakken af voor personen boven de 50 jaar)

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 20 december 2018 om 10u.  

 

 


Print   Email