Kort verslag cpbw van 28 maart 2019

Kobe Nys / 2 april 2019

Bespreking ontwerpverslag nr.19/02 van de vergadering van 28 februari 2019

 • Covestro zal een nieuw concept uitwerken voor de wareningang in Lillo. Voor de uitrit in Kallo werd een externe firma aangesproken om een studie uit te voeren. Hier zullen meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens voorzien worden.
 • Na een gesprek met Cleaning Masters blijkt dat zij duidelijk op de hoogte zijn van onze bezorgdheden zoals bv. het dragen van correcte arbeidskledij.
 • De geluidsmetingen van de damp-bijpassen op AS bleken voor en na het isoleren hetzelfde. Toch ervaren medewerkers een hoorbaar verschil. We vragen of de metingen wel correct werden uitgevoerd.
 • 166 medewerkers zijn gaspakdragers op Lanxess. 119 personen deden nog geen fietstest om te onderzoeken of ze voldoende in staat zijn om te werken in een gaspak. De arbeidsgeneesheer vraagt of Lanxess deze fietsinstallatie kan aankopen of leasen.
 • Na de vraag om de werkgroep “aangepast werk” bijeen te roepen, meldt de werkgever dat zij de lijst met alternatieven herwerkt indien nodig.
 • Het cadeau-systeem voor veiligheidstips wordt door het management geëvalueerd.
 • Het lokaaltje bij het labo op AXX mag bij een alarm niet betreden worden zonder adembescherming. Dit antwoord de werkgever na een vraag van het cpbw.
 • De screening van draaiende machines zal om de 3 jaar plaatsvinden. Dit als gevolg van het ernstig arbeidsongeval in de werkplaats van GF in 2018.
 • De wegverzakking aan het MT-bedrijf zal in 3 fases worden opgelost en zal starten na het bouwverlof.
 • In april zal de automatische bleekloogverlading getest worden.
 • De werkgever meldt dat de powernap niet zal toegepast worden.
   

Maandverslag van februari van interne en externe veiligheidsdienst

 • Voor het beleid rond alcohol en drugs werden teksten en het onthaal van nieuwe werknemers aangepast, opleidingen werden terug opgestart en in het JAP 2019 zal een opleiding met dit thema voorzien worden.
 • Er zal een opleiding getest worden voor het veilig gebruik van de speed-pedelec.
 • Na een overschrijding van gemeten chloroform in het labo van AXX, heeft Mensura nieuwe metingen uitgevoerd. Deze resultaten lagen onder de maximum waarden.
   

Arbeidsongevallen van februari

GF : Een medewerker snijdt met een breekmes in de duim bij het doorsnijden van een slang. Na externe verzorging kon deze persoon terug aan het werk. Er zal ter plaatse een slangensnijder aan een ketting voorzien worden zodat medewerkers geen foutief gereedschap gebruiken.

GF : Persoon bezeert de hand bij het reinigen van een verzamelwieltje met staalwol. Deze wieltjes worden draaiend gereinigd en zo werd de hand meegenomen door de staalwol. Er zal een slipkoppeling op de motor voorzien worden in afwachting van een nieuw concept.

Status Xact

 • Er komt een zelf-evaluatie systeem. Dit zal via workshops gecommuniceerd worden.
 • Volgende ambassadeursdagen vinden plaats op 19-23-24 april.
 • Op 30 april en 7 mei wordt een fietsquiz georganiseerd.
 • Dit jaar zal de veiligheidsweek van 28 april tot 3 mei plaatsvinden.
   

Jaarverslag 2018 IDPBW en EDPBW

De arbeidsgeneesheer meldt dat de inenting voor hepatitis A bestaat uit 2 spuitjes. Deze inenting is niet verplicht maar wordt wel aangeraden voor personen die met fecaliën werken. Deze inenting wordt nu aangeraden bij personen die op de biologie werken. 

Bespreking SENSOR enquête AZ

Deze welzijnsenquête werd door de werkgever toegelicht. 71 van de 100 medewerkers van AZ nam deel aan deze enquête. Hieruit blijkt dat het aantal klachten stijgt bij het ouder worden. De werkgever heeft hieruit geleerd dat ze moeten inzetten op vaardigheidsbenutting.

 Bespreking psychosociale interventies 2018 (door PAPSY)

In 2018 waren er 12 dossiers waarvan 8 een oplossing kregen met onthaal en advies. Bij 4 dossiers was een informele interventie nodig. Gesprekken met de werkgever en HSEQ boden hier een oplossing.

De vertrouwenspersonen hadden in 2018 5 dossiers.

Er worden medewerkers opgeleid om meer vertrouwenspersonen te kunnen voorzien.

 Kennisgeving formeel dossier psychosociaal risico

De werkgever lichte ons in over een collectieve klacht. De PAPSY zal de betrokkenen bijeen roepen voor gesprekken.  

VIA’s

De werkgever vraagt in volgende VIA’s de aanpassingen tegen volgend cpbw door te nemen

 • VIA15 : Stellingen (hinderstellingen)
 • VIA01 : Algemene voorschriften
 • VIA01 bijlage 2 : Arbeidskledij specifieke bepalingen
 • VIA29 : Beschermbril (gebruik zonnebril)
   

Meldingen

De werkgever vraagt om in volgende V.AP.’s de aanpassingen tegen volgend cpbw door te nemen.

 • V.AP.10.03 : Interne technische controles
 • V.AP.18.02 bijlage 1 : Competentietabel – periode 1
 • V.AP.18.06 : Bekwaamheid van personen voor toegang tot en werkzaamheden in elektrische installaties.
 • V.AP.18.07 : Veiligheidskritische bevoegdheden  
   

Allerlei

 • We vragen naar info over het dodelijk ongeval op BASF.
 • We merken op dat er een melding kwam over het in twee breken van de wegwerpoordoppen. We vragen dit te onderzoeken
 • Op rechteroever komen er stukken los van de hoge bakstenen schouw. We vragen opvolging en aanpassingen indien nodig.
 • We vragen een opvolging van eerder gestarte initiatieven voor een vlotte omgang met anderstaligen.
 • De containers van Peeters en de tankwagen met stelling rond achter het AS-gebouw hebben nog steeds een tijdelijk karakter. De werkgever meldt dat de containers van een inkuiping zullen voorzien worden. De tankwagen zal voorlopig zo blijven staan. Er loopt nog een project om de residu eventueel als meststof te verkopen.
 • Het afgas van de drogers op AS blazen uit de schouw het gebouw terug binnen. We vragen naar aanpassingen.
 • We melden dat een rioolklep in Kallo stuk is. De werkgever meldt dat de klep handmatig nog te bedienen is. Enkel de automatische sturing moet hersteld worden.
 • Werknemers merken ’s ochtends  geurhinder op van de firma Kebony. We vragen dit te onderzoeken.
 • Werknemers op Capro merken op dat opleiding rond asbest niet vrijwillig lijkt. De werkgever zal dit thema met de betrokkenen bespreken.
 • Als tijdelijke takelsystemen worden geplaatst zijn deze standaard voorzien voor een maximum last van 250kg. Dit blijkt niet voldoende. We vragen dit te bekijken.
   

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 25 april 2019 om 10u.   

 

 


Print   Email