OR2017

 Ondernemingsraad van 9 november

Goedkeuring van het verslag OR 128

Vermits de werkgever een ingrijpende aanpassing wou doen aan punt 4 van de ontwerptekst, over de spanningen en communicatieproblemen op het glasvezelbedrijf, zal dit verslag op de ondernemingsraad van donderdag 14 december verder besproken worden.

Vergaderdata OR in 2018

Net zoals dit jaar zullen bijna alle vergaderingen gepland worden op de 2 de donderdag van de maand. Er wordt voorgesteld om de vergadering van 10 mei te verschuiven naar dinsdag 8 mei omdat eerstgenoemde een feestdag is.

Digitalisering dLX op Lanxess NV.

De werkgever toont een presentatie over de toekomstige digitalisering van het bedrijf. Hierin wordt het belang getoond van aanwezigheid van het bedrijf op het internet en sociale media. Lanxess wil hierin een vooraanstaande rol gaan spelen. Daarom werd er een groep van specialisten opgericht die dit moet concretiseren. Het ligt in de bedoeling om een digitaal platform te gaan creëren wat zowel voor extern zakelijk - als intern gebruikt zal worden.

De werknemers zeggen dat indien de werkgever de digitale weg wil opgaan en daarin de medewerkers wil betrekken het niet meer dan logisch zou zijn dat dan elke werknemer ook gebruik moet kunnen maken van een computer en vrije toegang tot het internet en eventuele wifi heeft.

De werkgever zegt dit te zullen bekijken.

Stand van zaken MIFI

De werkgever maakt de melding dat Lanxess vanaf volgend jaar meer MIFI gaat produceren en verkopen. Een investering voor een nieuwe schudgoot is lopende en hij zal verder bekijken hoe hij de hogere productie kan produceren.

Verdere info op volgende OR.

Economische situatie

Capro: De werkgever wil nogmaals alle medewerkers bedanken om de grootste stilstand uit de geschiedenis van CPL tot een succes te maken.

Op dit moment zijn er nog enkele problemen op het zwavelzuur maar gehoopt wordt dat er weldra aan vollast geproduceerd kan worden. Er worden stabiele grondstofprijzen verwacht voor C6 en Zwavel maar de Ammoniak prijs zal vermoedelijk kunnen stijgen in november.

Voor Capro lag het verkoopvolume iets hoger dan verwacht maar voor AS iets lager. Er worden wel hogere verkoopprijzen voor AS verwacht daar het mestseizoen in Azië van start zal gaan.

Glasvezel: De eerste budgetten voor vervanging van de ovens in 2019 – 2020 zijn goedgekeurd.

Er worden geen bushings gemaakt in onderaanneming voor Saxonia met het doel hierop winst te maken noch wordt er kennis overgedragen naar dat bedrijf. Het gaat hem over een SWAP overeenkomst waarin Lanxess Saxonia helpt bij het leveren van bushings in drukke tijden en Saxonia Lanxess helpt indien wij dat nodig hebben.

Er zijn stabiele grondstofprijzen maar de verkoopvolumes en -prijs lag iets lager dan het opgestelde budget.

De productie lag wel iets hoger dan wat verwacht werd.

AXX: Door een storing in de Clausoven heeft de productie van NaMBT 1 week stilgelegen. De oorzaak hiervan wordt nog onderzocht.

Door problemen met een pomp waren er productie onderbrekingen bij MB2.

De superlijn blijkt een succes en ondanks de problemen en stilstanden lag de productie hoger dan het budget. De voorraad blijft beperkt door hogere verkoopvolumes. De grondstofprijzen blijven stabiel.

I-bus

Het verslag en presentatie van het comité van overleg werd kort overlopen.

De werknemers zeggen veel klachten te krijgen over het comfort op de kleine busjes. Die zijn uitgerust met bladvering wat volgens ons goed is om het comfort van een koets met paard te verzekeren.

De werkgever zegt dat dit al besproken werd op de raad van bestuur van de I-bus. Hij heeft de certificaten opgevraagd die goed waren en de busjes hebben allemaal 3 sterren.

Verzending AXX.

De werkgever toont een presentatie over een nieuw concept voor de verzending. De bedoeling hiervan is een vereenvoudiging van de administratie en dubbele handelingen te vermijden.

Samenstelling Ondernemingsraad

De werkgever geeft aan dat er enkele leden langs werkgeverskant zullen wijzigen.

  • Bij de effectieve zal de heer Plompen vervangen worden door de heer Kurt Meert.
  • Bij de plaatsvervangers wordt de heer Kurt Meert vervangen door Mevrouw Nele De Smet en de heer Bart Vanclooster door de heer Nicolas Griolia.

Bezoek van Dhr van Roessel

Naar jaarlijkse gewoonte zal de heer van Roessel op maandag 22 januari 2018 een bezoek brengen aan onze sites en de leden van de ondernemingsraad spreken.

Rookbeleid.

De werknemers vragen nogmaals om terug rooklokalen te voorzien op de bedrijven. Dit zou niet enkel voor de rokers maar ook voor het bedrijf voordelen hebben omdat de werknemers dan geen 15 min. weg zijn zoals nu het geval is.

De werkgever zal dit bekijken.

Diagnostiek woon – werkverkeer.

Deze diagnostiek moet heel wat nuttige informatie hebben opgeleverd en vragen wat daarmee gedaan zal worden.

De werkgever zegt dat hij dit aan het bekijken is of er met het collectieve vervoer mogelijkheden zijn om samen te werken met andere bedrijven. Verder wil hij overwegen om eventueel een mobiliteitsbudget in te voeren op voorwaarde dat de overheid daarin meer duidelijkheid schept.

Verder loopt de bevragen van een aantal providers om leaseplan voor fietsen in te voeren.

Database I-bus.

Er is iemand van de afgevaardigde bij de I-bus manager geweest om te bekijken welke informatie en hoe lang deze wordt bijgehouden. Hieruit blijkt dat I-bus verschillende inbreuken pleegt met de Wet op de privacy. Niet alleen heeft de I-bus manager geen enkele toegankelijk betreffende het beheer van de database maar is dit in handen van een externe firma maar ook worden persoonsgegevens veel te lang bijgehouden. I-bus heeft beloofd zich in regel te stellen met de wet en persoonsgegevens anoniem te maken en ook zal bekeken worden hoe het beheer van de database zal verlopen.

De afgevaardigde zal in januari opnieuw een bezoek brengen en de situatie bekijken. Indien I-bus zich niet in regel met de wetgeving stelt zal er klacht worden neergelegd.


Print   Email