Nieuwe opzegtermijnen

Vanaf 1 januari 2014 werden er nieuwe opzeggingstermijnen ingevoerd in het kader van de eenmaking van de statuten.

Voor arbeiders en bedienden die voor 1 januari 2014 in dienst waren, wordt een overgangsregeling ingevoerd. Deze overgangsregeling bestaat uit 2 delen. Een eerste deel op basis van de opzeggingstermijnen die gelden op 31 december i.f.v van anciënniteit en een tweede deel op basis van anciënniteit vanaf 01 januari 2014.

Ingevolge deze wijziging hebben de bedienden met een jaarloon hoger dan 32.254 € tot 31 december 2013 een opzeggingstermijn van 1 maand per  jaar anciënniteit opgebouwd en zullen vervolgens vanaf 1 januari 2014 een bijkomende opzeggingstermijn opbouwen in weken.

Dit heeft vooral gevolgen voor bedienden met vele jaren anciënniteit binnen onze firma.

Voorbeeld: een bedienden die reeds 36 jaar anciënniteit heeft verworven op 31 december 2013, moet minimaal rekening houden met 36 maanden opzeg (+ 3 maanden wettelijk verlof) en een bijkomende opbouw van opzeg in weken vanaf 2014.

Ten gevolge van deze nieuwe regeling zijn de opzegtermijnen zowel voor bedienden als voor arbeiders aanzienlijk langer geworden. Daarom willen wij de werknemers, die binnen enkele jaren de leeftijd bereiken om in SWT (brugpensioen) te gaan, er op wijzen om zich hierover tijdig te informeren bij HR.!

Vanaf vandaag kan iedereen bij de lokale HR diensten de door hem of haar opgebouwde opzegtermijn opvragen (stand op 31 december 2013).


Afdrukken   E-mailadres