Ondernemingsraad van 11 februari

Pensioenspaarplan

Op vraag van de werknemers zal AG een toelichting komen geven over de nieuwe (lagere) garanties van het pensioenspaarplan zoals wettelijk voorzien.

Voorzitterschap ondernemingsraad

Na de sociale verkiezingen zal Dhr Luc Varigas tijdelijk het voorzitterschap van de ondernemingsraad waarnemen.

Vertrektijden I-bus

De werkgever zegt dat er duidelijke afspraken gemaakt zijn betreffende de vertrektijden van en naar de HUB. Er is geen afspraak gemaakt dat de bus op Lillo zuid dient te wachten bij een gesloten overweg. Dit zal besproken worden op het comité van overleg in februari.

Camerabewaking Glasvezel

De camera´s op het glasvezelbedrijf, gericht zijn op de robots, zullen gemeld worden bij de privacy commissie. Bij nazicht is gebleken dat personen in uitzonderlijke gevallen in beeld kunnen komen.

Sociale verkiezingen

Dag X viel op 9 februari. Dit is de dag waarop de definitieve lijsten van leidinggevende, kaderleden en voorlopige kiezerslijsten worden uitgehangen. Ook het aantal mandaten wordt bekendgemaakt.

  • Voor de ondernemingsraad zijn er 6 mandaten voor de arbeiders, 3 voor de bedienden en 1 voor de kaderleden.
  • Voor het CPBW zijn er 5 mandaten voor de arbeiders en 3 voor de bedienden. De volgende stap in de procedure is het uithangen van de kandidatenlijsten. Dit gebeurt op 15 maart.

Personeel gerelateerde voordelen en kortingen.

Op vraag van de werknemers geeft de werkgever een overzicht van deze kortingen.

Tewerkstellingsmaatregelen Rijksdienst voor Sociale zekerheid

Structurele vermindering €2.197.697,43
Tewerkstelling van oudere werknemers €35.543,18
Aanwerving van langdurige werkzoekenden €1.959,20
Tewerkstelling van door herstructurering ontslagen WN’s €800,00
Totaal €2.235.999,81

Kortingen op de bedrijfsvoorheffingen

Volcontinu shiftarbeid           €4.157.033,44
Ploegendiensten €418.214,74
Overuren €418.740,82
IPA korting €572.450,37
Onderzoek €122.284,83
Totaal €5.688.724,20

In totaal krijgt de werkgever een korting van 7.924.724,01 € op de totale loonkost.

Jobstudenten

Er zullen een aantal jobstudenten aan de slag kunnen maar de juiste aantallen en bekendmaking zal in april gebeuren.

DQS audit

DQS is een externe firma die 3 jaarlijkse audits doet in het kader van de Iso Norm. De werknemers vragen hoe het komt dat er voor de audit extra interim personeel wordt aangenomen. Ze vragen of een voorafgaande slechte organisatie hier de oorzaak van is.

De werkgever zegt dat er medewerkers zijn die zich elke dag met kwaliteit bezig houden maar dat een audit een tijdelijke werkverhoging met zich meebrengt.

De werknemers zeggen dat ze vernomen hebben dat de interims zich voornamelijk met input- en scanwerk bezig houden. Ze stellen voor om hiervoor terug een Lanxess medewerker aan te werven die deze taak op zich neemt. Op deze manier wordt een tijdelijke vermeerdering van werk vermeden.

De werkgever zal dit bekijken.

Economische situatie

Capro: De productie en verkoop lagen in lijn met het budget. Dalende grondstofprijzen voor het eerste kwartaal maar voor het tweede kwartaal wordt een lichte stijging verwacht. De lagere grondstofprijzen zetten zich door in een lagere verkoopprijs.

De verkoopvolumes van AS lagen boven budget. De lagere grondstofprijzen resulteren ook hier in een lagere verkoopprijs. Er zal tijdelijk een beetje minder Capro geproduceerd worden om de voorraden op peil te houden maar vanaf maart wordt er terug volledig uitgelast.

Glasvezel: De productie lag hoger dan het budget. De grondstofprijzen blijven stabiel en de productie blijft op hetzelfde hoge niveau lopen als in januari.

AXX: In januari werden voor alle producten records gelopen. Er is een grote vraag naar MOA. De situatie op de rubber chemicaliën markt blijft dezelfde als op het einde van 2015.

Rubber jointventure

Na het inwinnen van adviezen blijken er geen obstakels meer te zijn om de joint venture (ARLANXEO) op 1 april van start te laten gaan. De jaarcijfers van Arlanxeo zullen nog wel opgenomen worden in de Lanxess jaarcijfers.

Nieuw veiligheidsinitiatief

Na de slechte veiligheidscijfers van 2015 is er besloten om een nieuw veiligheidsinitiatief op te starten. In aanwezigheid van directielid Hubert Fink is de Kick-Off voorzien op 24 februari 2016. Verdere informatie betreffende dit initiatief zal gegeven worden in het CPBW van 25 februari.

Ploegbezetting AZ

De werknemers zeggen dat er op AZ nogal wat ongerustheid is betreffende geruchten voor het afbouwen van de ploegen. Ze vragen naar een stand van zaken.

De werkgever zegt dat er gewacht moet worden op de resultaten van het MEX team. Er is momenteel nog geen enkele beslissing genomen. Het is niet omdat er over bepaalde zaken gepraat wordt dat dit ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Verwacht wordt dat de resultaten van het team in de loop van maart aan de ondernemingsraad bekend kunnen gemaakt worden.

Terbeschikkingstelling

Er is een nieuwe leidinggevende aangeworven voor de biologie. Hierdoor kunnen contracten met Covestro en overheid beter opgevolgd worden en wordt een mogelijke inbreuk in de terbeschikkingstellingwetgeving vermeden.

Helpdesk Lanxess

De werkgever zegt dat er op Lanxess 5 verschillende paswoorden en bijgevolg ook 5 verschillende procedures ter aanmaak of herstel dienen gevolgd te worden. Hij toont een presentatie met de verschillende wachtwoorden en te volgen procedures die beschikbaar zal gesteld worden op het intranet.


Afdrukken   E-mailadres